Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Prchni na chvíli od svých zaměstnání, zanechej svých starostí, věnuj se Bohu, odpočiň si v něm a mluv k němu: 'Hle, slyším, pouč mé srdce, kde tě mám hledat a jak tě naleznu."

sv. Anselm

"Protože [Bůh] je tvůrce srdcí, proto také zná všechno naše jednání. Jednáním nazýváme slova, myšlenky a vůbec každý pohyb člověka. Ten, jenž proniká všechny naše skutky, sám poznává, s jakým jednáme úmyslem, s jakým záměrem, zda proto, abychom se líbili lidem nebo abychom poslouchali příkazů daných od Boha."

sv. Basil Veliký, Výklady Žalmů

"Protože Bůh je Bohem osobním, nemůžeme se s Ním setkat jinak než skrze oddaný, láskyplný a milující vztah k Němu, rozvíjený a kultivovaný [...] naší modlitbou. Skrze modlitbu se nepřístupný Bůh stává přístupným. Bůh neznámý se stává známým. Podivný a zvláštní Bůh se stává důvěrně známým. Stává se přítelem."

Archimandrita Georgios (Kapsanis), Modlitba Páně - Úvod

"Jméno, o kterém mluvím, je velmi podobné slunci, protože jako hmotné slunce svou silou, září a teplem oživuje, oplodňuje a zachovává všechno, co je ve světě, tak i jméno Ježíš dává a zachovává život milosti všem lidem, i začátečníkům i pokročilým i dokonalým."

sv. Bernardin Sienský

"Bůh chce od nás jedno, abychom Ho milovali a zahořeli láskou k Němu. Milujme, milujme, celým naším zaměstnáním má už být jen to, abychom milovali Láskyhodného, hleděli na Něho, ptali se Ho, co od nás chce; máme myslet, mluvit a konat pouze to, co chce, abychom mysleli, mluvili, konali..."

bl. Charles de Foucauld

"Uvědomte si, že jste předurčeni pro Boha, nemůžete však mít Stvořitele a stvoření zároveň. Vaše srdce, i kdyby bylo nekonečně široké, může mít Boha, vyloučí-li svět, nebo se může těšit ze světa, vyloučí-li Boha. Nemůže však mít oba najednou."

ctih. Ludvík Granadský

"Otázce zla se nelze vyhnout. Bůh ji klade každému člověku při jeho vstupu do světa. Ne proto, abychom víru a lásku ztratili, ale proto, aby v nás setkání i se sebestrašnějším zlem mohlo víru a lásku rozhojnit."

Charles Journet, Zlo

"Je lépe dát se Bohem najít, než Ho hledat."

Adrienne von Speyr, Lumina

"Velice živou bolestí je nebýt pochopen. Mnohem živější radostí než všechna utrpení je vědět, že Bůh chápe."

Elisabeth Leseur

"Pokaždé, když lidé svými zlými skutky znečistí přírodní živly, použije Bůh lidské utrpení a pohromy, aby je opět očistil. Neboť Bůh chce čistou zemi a nedopustí, aby jí bylo ubližováno, či aby byla ničena lidským konáním."

Hildegarda z Bingen, Liber vitae meritorum

"Především je třeba věřit v Boha, neboť ten, 'kdo k Němu přistupuje, musí věřit, že Bůh je a že se odměňuje těm, kdo ho hledají' (Žid 11,6). Víra je podle učení ctihodného Antiocha začátkem našeho spojení s Bohem."

sv. Serafim Sárovský

"Bože, ve své dobrotě obdaruj mne sebou, protože jen Tebe potřebuji a nic víc, a nebudu muset toužit po ničem menším a po tom, co se Ti musí klanět. A budu-li žádat cokoliv menšího, vždy zůstanu nenaplněna, ale daruješ-li se mi Ty, postrádat nebudu nic."

Juliána z Norwiche

"Šťastná je duše, jíž se dostane pokoje, který nepřichází jinak, než milujeme-li pouze Boha a pouze kvůli němu samému."

bl. Paolo Giustiniani

"Jsou lidé, kteří nemají v životě jiný cíl než Boha. Existuje vůbec pro člověka nějaký jiný cíl?"

Řehole svatého Benedikta

"Pravda musí být konečným smyslem celého vesmíru a přemýšlení o ní musí být hlavním zaměstnáním moudrosti."

sv. Tomáš Akvinský

"Kontemplace je čin duše utopené v obdivu k přítomnosti něčeho nádhernějšího než je sama."

Dom Augustin Guillerand

"V podvečer tě budou zkoušet podle lásky; nauč se milovat, jak Bůh chce být milován, a svou povahu opusť."

sv. Jan od Kříže, Výroky o světle a lásce, 59

"Velmi užitečné je číst Bibli. Za tento skutek, mimo jiných činů, nenechá Hospodin člověka bez své milosti, ale daruje mu dar pochopení."

sv. Serafim Sárovský

"Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno."

Ježíš Kristus, Matoušovo evangelium 7,7-8

"Kéž cítím ve svém srdci onu nezměrnou lásku, jíž i ty, Synu Boží, jsi rozpálen a díky níž jsi ochotně vytrpěl utrpení kvůli nám hříšným!"

sv. František z Assisi

"Kdosi se mě ptal: 'Jste provdaná?' A já jsem odpověděla: 'Ano. Někdy to je velmi obtížné, usmívat se na Ježíše, protože dovede být velmi náročný.' Právě zde začíná láska - je-li náročná a dokážeme-li ji přesto dát s radostí."

bl. Matka Tereza

"Ty říkáš, že se nepotřebuješ modlit? Potřebuješ modlitbu právě proto, že si myslíš, že se bez ní obejdeš."

sv. Jan Zlatoústý, In Thess. 1,3

Další stránky: předchozí | 1 ... | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |