Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Duch svatý k sobě přitahuje srdce lidí. V evangeliu vidíme, jaké množství lidí chodilo za Pánem. Slovo Páně lidi přitahovalo, neboť bylo vyslovováno v Duchu Svatém, a proto bylo pro duši sladké a příjemné."

sv. Silván z Athosu

"Všichni svatí mají velkou úctu k Panně Marii. Žádná milost by nepřišla z nebe, kdyby neprošla jejíma rukama."

sv. Jan Maria Vianney

"Kdo nám předhazuje, že povyšujeme Marii na bohyni, popírá Ježíšovo božství a vůbec neví, co je božství."

bl. John Henry Newman, Certain Difficulties, II,85

"Učte se od sladkého Mistra lásky, jenž dal život jakožto pastýř za ovce, které ochotně budou slyšet jeho hlasu, to jest kteří budou zachovávat jeho přikázání."

sv. Kateřina Sienská, List Angelovi da Ricasoli, biskupu florentskému

"Radujme se při pomyšlení, že máme tak velikého Boha a Pána, že jediné Jeho slovo má v sobě tisíce tajemství."

sv. Terezie od Ježíše, Myšlenky o lásce k Bohu, I,2

"Tím, že nabídla své tělo Kristu, stala se s Ním jeho Matka pokrevní a (...) v jejím těle poskytnutém Kristu se všichni lidé stali účastni božské přirozenosti Slova."

Pavel Evdokimov, Žena a spása světa

"Kristovo zmrtvýchvstání je pro zemřelé životem, pro hříšníky odpuštěním, pro svaté je slávou."

sv. Maxim Turínský, Sermo 53

"Na kříži Ježíš ukázal, kam až Boží láska sahá. Je to láska, která objímá dokonce i ty, kteří ho ukřižovali."

Henri J. M. Nouwen, Dopisy Markovi

"Oběť je veledílo Boží a počátek nového stvoření."

Karel Říha, Uvěřili jsme v jeho lásku

"Čím tajemnějším se ti jeví Bůh, tím blíž tobě je."

Adrienne von Speyr, Lumina

"Utrpení mi není neznámé. Nacházím v něm svou radost, neboť na kříži člověk nachází Ježíše a On je láska. Co záleží na tom, jestli člověk trpí, když miluje?"

sv. Terezie z Los Andes, Dopis č. 14

"Jste kameny, jež byly předem připraveny ke stavbě chrámu Boha Otce a do výšky je vyzvedá stroj Ježíše Krista, totiž kříž, po provaze Ducha Svatého. Vaše víra vás vyzdvihuje a láska je cestou, která vede k Bohu."

sv. Ignác Antiochijský, List Efezským, 9,1

"Je jen jeden skutečný, nade vším vládnoucí a dobrý Bůh, který od věků na věky zachraňuje skrze Syna a nenese žádnou vinu na zlu."

Klement Alexandrijský, Strómata, VII,12

"Musíš plakat kvůli hříchu, protože hřích je nemocí duše, ba smrtí nesmrtelné duše, a proto vyvolává hlubokou bolest a neustávající lkaní."

sv. Basil Veliký, Homilia in martyrem Julittam 9

"Víra je cesta, po níž si Bůh a člověk navzájem kráčejí vstříc."

Ilarion Alfejev, Mystérium víry

"Láska je milostným poutem mezi Bohem a milující duší."

bl. Jan van Ruysbroeck, Ozdoba k duchovní svatbě

"Ostatně všechno je buď věčná smrt, anebo věčná láska, a celá křesťanská moudrost spočívá v tom, abychom si mezi oběma dobře zvolili."

sv. František Saleský, Pojednání o lásce k Bohu, XII,13.3

"Nejvyšším cílem církevní jednoty, k níž nyní vzhlížejí masy vzdělaných lidí, je klid a jednomyslnost. Pomíjí se však to, že církev je postavená na víře a že skutečně prvním cílem křesťanského usilování je pravda. Klid a mír jsou až na druhém místě."

bl. John Henry Newman, Historical Sketches, 1,IV,2

"V Kristu tedy máme vše. Každá duše k němu přichází, ať už je nemocná hříchy těla, ať už je přibita hřeby světských žádostí, ať už je dosud nedokonalá, ale na cestě k dokonalosti díky vytrvalému rozjímání, nebo ať už je některá duše dokonalá mnohými ctnostmi, každá duše je v Boží moci a Kristus je nám vším. Toužíš-li uzdravit nějakou ránu, on je Lékař; zmítají-li tebou horečky, on je Pramen; tísní-li tě nepravost, on je Spravedlnost; potřebuješ-li pomoci, on je Síla; bojíš-li se smrti, on je Život; toužíš-li po nebi, on je Cesta; utíkáš-li před temnotou, on je Světlo; hledáš-li pokrm, on je Nasycení. Proto 'okuste a vizte, jak je dobrý Pán; blaze člověku, který se k němu utíká' (Ž 33/34,9)."

sv. Ambrož Milánský, De virginitate, 16,99

"Není divu, že mluvíme-li pochvalně o Matce, chválíme i Syna, a stejně tak chvála Syna znamená poctu i pro Matku. Neboť jestliže je podle Šalamouna 'moudrý syn slávou otcovou', oč slavnější je stát se Matkou samotné Moudrosti?"

sv. Bernard z Clairvaux, Chvály panenské Matky, homilie IV,1

"Modly mluvily o Bohu k obrazu člověka, Vtělení mluví o člověku k obrazu Boha."

Pavel Evdokimov, Žena a spása světa

"Jaký div! Nedostupný Bůh se stává naším přítelem. Jste mými přáteli, říká nám. To je radost, která nezná hranic!"

Athénagoras I.

Další stránky: předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... 29 |