Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Kristus zjevil v průběhu svého života jméno Boží i v tom nejvýznamnějším okamžiku svého života, v Getsemanech a na kříži."

Marko Ivan Rupnik, Vybrané otázky z antropologie

"Život sestoupil, aby se nechal zabít, Cesta sestoupila, aby zakoušela únavu pochodu, Pramen sestoupil, aby měl žízeň - a ty nechceš trpět?"

sv. Augustin

"Člověk je bytost tak křehká a slabá, že bez Boží pomoci a bez častého zpytování svědomí bídně hyne."

sv. Rafael od sv. Josefa

"Maria (...) svým 'ano' dala Ježíše světu a stala se vzorem každé duchovní plodnosti. Plodnosti lásky, ke které jsme všichni povoláni."

Michelina Tenace, Vybrané kapitoly z antropologie

"Bůh mě vede k utrpení a k sebedarování: mám dojem, že je to vrchol lásky."

sv. Alžběta od Trojice

"Co to je nějaké malé soužení snášené s radostí, když pomyslím, že po celou věčnost budeme moci dokonale milovat dobrého Boha!"

sv. Terezie z Lisieux

"Pohodlný život bývá zkázou svatosti."

Frederick William Faber, The Precious Blood

"Co nás vede k modlitbě? Skutečnost, že jsme rozpolceni mezi touhou po úplném naplnění, rozjímáním o věčné Vlasti, místě našeho odpočinku, a bezmocí, kterou v sobě pociťujeme. Na jedné straně je Pramen, na druhé straně bída a ubohost."

Charles Journet, Promluvy o modlitbě

"Nejhorší nevědomost je nevědět o Kristu. Po celý život zůstává malým člověkem ten, kdo se nepovznese ke Kristu."

sv. Ambrož Milánský

"Člověk se nesmí bát Boha, protože ten, kdo se ho bojí, před ním utíká. Taková obava je škodlivým strachem. Správnou bázeň má ten, kdo se obává, že ztratí Boha. Člověk se nemá Boha bát, má ho milovat, protože Bůh miluje člověka svou nejvyšší dokonalostí."

Mistr Eckhart, Kázání 22.

"Kdo se modlí, vidí Boží tvář."

Tomáš kard. Špidlík

"Aby láska dospěla k dokonalosti, musí ji provázet kontemplace."

Charles Journet, Promluvy o lásce

"Láska člověka k Církvi je nejbezpečnějším průkazem jeho lásky k Bohu."

Frederick William Faber, The Precious Blood

"Ve vztahu lásky mezi dvěma osobami se prozrazuje pravá tvář každého."

Henri Caffarel, Kamila uchvácena Bohem

"Svatý Duch viditelně sestupuje na Ježíše proto, aby nás poučil o tom, co se ve křtu neviditelně děje s námi ... a na svědectví, že zatímco Jan křtí vodou, Ježíš křtí Svatým Duchem."

bl. Theofilakt

"Maria milostí zrodila toho, kterého Otec od věčnosti zplodil a plodí přirozeností."

sv. Maria Magdaléna de'Pazzi

"On se stal člověkem, abychom mohli být zbožštěni; zjevil se prostřednictvím těla, abychom mohli mít ideu neviditelného Otce; snášel násilí lidí, abychom zdědili neporušitelnost."

sv. Atanáš Alexandrijský, O vtělení Slova, 54

"Duše spojené s Bohem se satan bojí jako Boha samého."

sv. Jan od Kříže

"Boží mateřství je zdrojem neslýchané důvěrnosti mezi Marií a Ježíšem. Ale není jejím úplným vysvětlením. Svatá Panna mohla dát Kristu jen lidské tělo. Ale on jí dal výměnou ještě mnohem víc: svůj božský život. Maria se rodí neposkvrněná mocí Ježíšovy krve, která bude prolita. A v tomto smyslu je opravdu 'dcerou svého Syna', jak to vyjádřil Dante."

P. František od Panny Marie OCD, Tvář svaté Panny

"Ježíš, nestvořené Slovo, je naší spásou, protože sdílel všechno s námi a my můžeme sdílet všechno s ním."

Michelina Tenace, Vybrané kapitoly z antropologie

"Církev je pozemské nebe, kde žije a pohybuje se nebeský Bůh."

German, konstantinopolský patriarcha

"Demokracie je v pekle, v Nebi je Království."

sv. Jan Kronštadtský

Další stránky: předchozí | 1 ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... 28 |