Nacházíte se na: Theofil > Patristika > Všechny události Kristova života zpodobují života křesťana

Všechny události Kristova života zpodobují života křesťana

sv. Augustin, 16.4. 2018

Abychom nakonec Kristu "byli podobni", jak píše apoštol Jan (srov. 1J 3,2), musíme si coby křesťané projít tím, čím si prošel sám náš Pán a Bůh Ježíš Kristus coby Hlava svého Těla - Církve, jak stručně a výstižně zvýrazňuje sv. Augustin (+430).

   

triptych-pohrb-ukr-naneb-vyr-men.jpg

   

To, co se tedy dělo na kříži Kristově, při pohřbení, při zmrtvýchvstání třetího dne, při nanebevstoupení, při zasednutí po pravici Boha Otce, se tak dělo proto, aby těmito věcmi nejen tajemně pronesenými, nýbrž uskutečněnými byl vypodobněn křesťanský život, jaký zde náleží vést. Tak ohledně jeho kříže je řečeno: „Ti pak, kdo jsou Kristovi, ukřižovali své tělo s vášněmi a s žádostmi" (Gal 5,24). Ohledně pohřbení: „Spolu s Ním jsme skrze křest pohřbeni ve smrt" (Řím 6,4). Ohledně zmrtvýchvstání: „Abychom - jako Kristus vstal z mrtvých skrze slávu Otce - i my chodili v novosti života" (Řím 6,4). Ohledně nanebevstoupení a usednutí po pravici Boha Otce: „Jestliže jste povstali s Kristem, hledejte ty věci, které jsou shůry, kde je Kristus, sedě po pravici Boží; pečujte o věci, které jsou shůry, ne o ty, které jsou na zemi: neboť jste zemřeli a váš život je ukryt s Kristem v Bohu" (Kol 3,1-3).

 

[Sv. Augustin: Rukověť pro Vavřince, XIV, 53. Český překlad Klementa Kuffnera převzat z: Sv. Aurelia Augustina Rukověť pro Vavřince čili Kniha o víře, naději a lásce, Praha 1911, a s ohledem na latinský originál upraven redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Co znamená, že Kristus sedí na pravici Boží
Jan je hlas, Kristus je Slovo
Jsme Jeho tělem 
Nanebevstoupení Páně 
Nikdo nevstoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe
O Trojici (De Trinitate)
Okoušení sladkosti Boží  
Jedině od Boha je naše spása 
Otec, Syn a Duch Svatý - jeden a pravý Bůh
Pozdě jsem si Tě zamiloval!
Sv. Augustin o eucharistii
Totožnost Kristova těla
Ty jsi Kristus
Výklad Janova evangelia - 1. traktát

 

 

[RSS]

Přečteno 712x

další články