Nacházíte se na: Theofil > Patristika

Patristika

Proti Eunomiovi (Contra Eunomium)

sv. Řehoř z Nyssy, 20.4. 2009

Jedním z největších církevních otců a starověkých teologů je sv. Řehoř z Nyssy (4. stol.). Měl výrazný vliv mj. na formování nauky o Božské Trojici a vystupoval proti herezi arianismu. Spis "Contra Eunomium", z něhož přinášíme ukázku, se dotýká právě tohoto sporu mezi křesťanským pravověřím a arianismem.

Přečteno 975xcelý článek

Řeč o Svatém týdnu

sv. Efrém Syrský, 2.4. 2009

Nádherná slova sv. Efréma Syrského (cca 306-373), nazývaného "Citera Ducha svatého", o primátu Petrova úřadu, velikosti a účincích eucharistie a o jednotě dvou přirozeností Ježíše Krista.

Přečteno 875xcelý článek

Historia Lausiaca 34 - O panně předstírající šílenství

Palladios, 31.3. 2009

Již Palladios (cca 363-430?) ve svém díle "Historia Lausiaca" podává na příkladu jedné mnišky z pachomiánského kláštera svědectví o tzv. "jurodivosti", tedy dobrovolném zakrývání svatosti a ctností dané osoby jejím "nekonvenčním jednáním", což je na křesťanském východě (pravoslaví) dodnes rozšířeným a uznávaným jevem.

Přečteno 730xcelý článek

Historia Lausiaca 33 - Ženský klášter

Palladios, 24.3. 2009

Palladios (cca 363-430?) ve svém díle "Historia Lausiaca" píše, že podle Pachomiových pravidel vznikl také ženský klášter, který založila Pachomiova sestra.

Přečteno 597xcelý článek

Proti Celsovi (Contra Celsum)

Origenes, 23.3. 2009

Origenes (cca 185-253/254) byl jednou z největších křesťanských osobností starověku. Na stránkách Revue Theofil přinášíme úryvky z Origenova apologeticky zaměřeného spisu "Proti Celsovi" ("Contra Celsum"), v němž se systematicky ohrazuje vůči protikřesťanským výtkám filosofa Celsa, uvedeným v jeho díle "Pravdivé slovo". Origenes se tak tímto spisem řadí po bok apologetů, jako byli sv. Justin, Athenagoras, Tertullian a další.

Přečteno 1469xcelý článek

Historia Lausiaca 32 - O Pachomiovi a těch v Tabennesis

Palladios, 19.3. 2009

Mezi největší osobnosti starověkého mnišství náleží Pachomios (+346), který prosadil nový typ společného soužití mnichů, později nazývaný "cenobitismus". O chodu těchto klášterů a o Pachomiových pravidlech nás zpravuje Palladios (cca 363-430?) ve svém spisu "Historia Lausiaca".

Přečteno 883xcelý článek

O tajemstvích (De mysteriis)

sv. Ambrož Milánský, 18.3. 2009

Svatý biskup Ambrož Milánský (cca 340-397), učitel velkého Aurelia Augustina, napsal mimo jiné spis "O tajemstvích" (De mysteriis), jenž je určený především pro ty, kteří byli právě pokřtěni, a tak pojednává o křtu, biřmování a Eucharistii. Z něj pochází i následující malá "ochutnávka", týkající se především svátosti křtu.

Přečteno 964xcelý článek

O jednotě církve

sv. Cyprián, 13.3. 2009

Spis "O jednotě církve" (De unitate ecclesiae), nejobsáhlejší dílo sv. kartágijského biskupa Cypriána (+258), je reakcí na Novatianovo schisma. Z tohoto díla pochází i známý výrok: "Nemůže mít Boha jako Otce, kdo nemá církev jako matku."

Přečteno 1068xcelý článek

Historia Lausiaca 31 - O Piamun

Palladios, 12.3. 2009

Svědectvím o tom, jak "velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého" (Jk 5,16), je příběh panny Piamun v díle "Historia Lausiaca" spisovatele Palladia (cca 363-430?).

Přečteno 697xcelý článek

Dobré skutky a dobročinnost

sv. Cyprián, 11.3. 2009

Spis sv. biskupa Cypriána (+ 258) "O dobročinnosti" (De opere et eleemosynis), napsaný krátce po r. 252, je výzvou k pomoci potřebným. Odráží se v něm starostlivá duše biskupa, majícího na srdci nejen věčnou spásu, ale i starost o hmotné potřeby strádajících. Z něho pochází následující ukázka.

Přečteno 775xcelý článek

Historia Lausiaca 30 - O Eliášovi; O Dorotheovi

Palladios, 10.3. 2009

Asketa Eliáš zbudoval na jihu delty Nilu velký klášter pro několik set asketicky žijících žen a staral se o jeho chod i o fungování samotného společenství. Jeho nástupcem v této službě byl Dorotheos, jak píše Palladios (cca 363-430?) ve svém spise "Historia Lausiaca".

Přečteno 502xcelý článek

Kristus chudý v chudých

sv. Jan Zlatoústý, 6.3. 2009

Tři úryvky z kázání sv. Jana Zlatoústého (344/354-407), učitele Církve, k tématu almužny a našeho vztahu k chudým: "Proč zdobit zlatými nádobami stůl Kristův, když on sám umírá hladem? Nasyť nejprve jeho, když má hlad, a pak můžeš zbytečnostmi zdobit jeho stůl..."

Přečteno 654xcelý článek

Historia Lausiaca 29 - O Ptolemaiovi; O padlé panně

Palladios, 5.3. 2009

"Jsou mnozí i velcí mužové a ženy, kteří zpočátku dosáhli ctnostného způsobu života askeze, a později byli odpůrcem všech lidí vykořeněni," píše Palladios (cca 363-430?) v díle "Historia Lausiaca". To je případ i Ptolemaia a jeruzalémské panny.

Přečteno 642xcelý článek

Historia Lausiaca 28 - O Heronovi

Palladios, 3.3. 2009

Dalším, kdo z mužů pouště podlehl vlastní ješitnosti a upadl do záhuby a hříchu, byl Heron. Před svým skonem se však ještě stihl včas vrátit "k Božímu smýšlení", jak píše Palladios (cca 363-430?) ve svém díle "Historia Lausiaca".

Přečteno 559xcelý článek

Historia Lausiaca 27 - O Valentovi

Palldios, 26.2. 2009

Starokřesťanští poustevníci znali nejen spásu, dokonalost a úzké společenství s Bohem, ale i pýchu, která vede k osobnímu pádu a k "naběhnutí" satanovi, jak svědčí příběh Valenta v Palladiově (cca 363-430?) díle "Historia Lausiaca".

Přečteno 511xcelý článek

Historia Lausiaca 26 - O Štěpánovi z Libye

Palladios, 24.2. 2009

Krátký, avšak poučný příběh z Palladiova (cca 363-430?) díla "Historia Lausiaca" o Štěpánovi, jenž ani ve chvílích tělených útrap nepropadl zoufalství či zlořečení Bohu, ale svůj úděl přijímal s pochopením a trpělivostí.

Přečteno 541xcelý článek

Historia Lausiaca 25 - O Pachonovi

Palladios, 19.2. 2009

Když na Palladia (cca 363-430?), autora spisu "Historia Lausiaca", přišlo sexuální pokušení, svěřil se se svým trápením otci Pachonovi, jenž mu vypověděl, jak sám s tímto pokušením bojoval a jak nad ním zvítězil.

Přečteno 588xcelý článek

Historia Lausiaca 24 - O prostém Pavlovi

Palladios, 17.2. 2009

Až v pokročilém věku se Pavel rozhodl stát se mnichem a šel proto za velkým Antonínem. Ten jej však neustále odmítal a posléze mu ukládal těžké zkoušky a úkoly. Pavlova vytrvalost jej však přesvědčila, jak píše Palladios (cca 363-430?) ve svém díle "Historia Lausiaca".

Přečteno 891xcelý článek

Historia Lausiaca 23 - O Eulogiovi a mrzákovi

Palladios, 12.2. 2009

Eulogios přijal do svého domu mrzáka, aby se o něj do své smrti staral a aby si tak vzájemně byli cestou ke spáse. Do mrzáka však po 15ti letech vstoupil démon, který skrze něj útočil na Eulogia. Proto se společně vydali ke sv. Antonínovi Velikému pro pomoc, jak píše Palladios (cca 363-430?) ve svém díle "Historia Lausiaca".

Přečteno 1056xcelý článek

Historia Lausiaca 22 - O Pavlovi

Palladios, 10.2. 2009

Modlit se 100, 300 nebo 700 modliteb denně? V rozsouzení této otázky pomáhá poustevníku Pavlovi sv. Makarios Alexandrijský, jak píše Palladios (cca 363-430?) v díle "Historia Lausiaca".

Přečteno 865xcelý článek

Další stránky: předchozí | 1 ... | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |