Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Rozjímání je podílem na věčnosti. Už teď konáme, co budeme dělat věčně."

Adrienne von Speyr, Lumina

"Když je Stvořitel a Pán všeho nazýván Králem králů a Pánem pánů a Bohem bohů, pak právě svatí jsou oněmi bohy a pány a králi, neboť jejich je Bohem, Pánem a Králem a je nazýván Bůh."

sv. Jan Damašský, O pravé víře, IV, 15

"Je možné se modlit k Pánu Bohu, i když jednáme, stačí na Něj myslet. Tehdy se všechno stane příjemným a snadným, protože člověk není sám, ale jedná v něm Ježíš."

sv. Alžběta od Trojice, Dopis 93

"Vnitřní život Boha je dokonalá kontemplace. Naše radost a náš život jsou určeny k tomu, aby nebyly nic jiného než účastí na životě Tří Osob - v nich budeme jednou žít zcela v Bohu v sobě navzájem, jako božské Osoby jedna v druhé."

Thomas Merton, Semena kontemplace

"Nikdo v církvi není svatý sám pro sebe."

Hans Urs von Balthasar, Laik a řeholní stav

"Lidský život je plodem manželské lásky. Jde o vzájemné, naprosté, definitivní a výlučné sebedarování mezi mužem a ženou. Tato manželská láska v sobě odráží: dar lásky mezi třemi božskými osobami, který se ve stvoření stává plodným; Kristovo sebedarování církvi, které se stává plodným ve znovuzrození člověka."

Mezinárodní teologická komise, Společenství a služba, 87

"Ctnost nespočívá v tom, že činíme krásná rozhodnutí, ani v tom, že pronášíme krásná slova, ale že přijímáme dobrá předsevzetí a uvádíme je ve skutek."

sv. Markéta Marie Alacoque

"Kdo nemiluje bližního, nemiluje Tebe, můj Pane, neboť v tak hojné Tvé krvi vidíme důkaz tak veliké lásky, kterou chováš k synům Adamovým."

sv. Terezie od Ježíše, Výkřiky

"Není správné modlit se jen za svou vlastní spásu, ale máš se modlit za celý rod, a tak napodobovat andělské mravy."

Evagrius Pontský, O modlitbě, 39

"Pán Bůh nemůže vnukat neuskutečnitelné touhy. Přes svou maličkost tedy mohu usilovat o svatost."

sv. Terezie z Lisieux

"Tvor, který nemiluje Boha, klesá na úroveň zvířete, zatímco láska, Boží láska, jej zdvíhá k trůnu Boha."

sv. Pio z Pietrelciny

"Tys postavil svůj Kříž jako most nad smrtí, aby po něm přecházely duše z krajiny smrti do krajiny života."

sv. Efrém Syrský, Sermo de Domino nostro

"Písmo svaté tkví v srdci a v dlaních Církve jako dopis napsaný od Boha lidem."

sv. Řehoř Veliký

"Chceš, aby tě Bůh miloval, abys byl spoludědicem Syna? Nemiluj svět. Zbav se špatné lásky ke světu, aby ses potom mohl naplnit Boží láskou. Jsi nádobou, ale dosud plnou. Vylij, co v ní máš, abys ji mohl naplnit tím, co nemáš."

sv. Augustin, Výklad Prvního listu sv. Jana, II, 9

"Nechť si nikdo nic nenalhává, nechť nikdo sám sebe neklame: mimo tento dům, tj. mimo Církev, nikdo nedosáhne spásy. Vyjde-li kdo vně, bude sám sobě vinen smrtí. To je znamení krve, neboť zde je očištění, které se uskutečňuje prostřednictvím krve."

Origenes, In Jesu Nave, III, 5

"V nanebevzetí je Maria nejen Církví v její konečné, eschatologické etapě, ale rovněž vzorem putující Církve. Nanebevzatá Maria se již nachází v tom stavu dokonalosti, k jakému směřuje celá Církev."

Stanisław Haręzga, Podstawy biblijne wniebowzięcia Maryi w Nowym Testamencie

"Bez Boha nelze poznat Boha."

sv. Irenej z Lyonu, Adversus haereses, IV, 6, 4

"Všechny drobné detaily soukromého života jsou právě tak svátostmi, právě tak reálnou přítomností, neboť Bůh je v každém z nich."

Frederick William Faber, Nejsvětější Svátost

"Není tedy správné osočovat víru, že je to cosi, co je nasnadě, že je pohodlná, určená nevzdělaným lidem či dokonce přízemní. Kdyby totiž byla výsledkem lidského úsilí (...) vyhasla by. Ona se však šíří a není místo, kde by nebyla. Pravím tedy, že víra je něco božského..."

Klement Alexandrijský, Strómata II, 30, 1-2

"Liturgie výjimečným způsobem vyučuje teocentrismu, konání božského, a odvádí člověka od sebestřednosti; její pozornost není obrácena k lidskému, ale k božskému."

Pavel Evdokimov, Žena a spása světa

"Maria je Snoubenkou Boha, komnatou celé Trojice a zvláštním ložem Syna."

sv. Bonaventura, III Sent., d. 3 a. 2 q. 1

"Existence světa vychází z Božího tvůrčího slova; toto slovo je obráceno k člověku a na jeho odpovědi závisí jeho konečná účinnost."

Tomáš kard. Špidlík, Nové cesty pastorální teologie. Krása jako východisko

Další stránky: předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... 40 |