Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Milujte Boha, hledejte výhradně Boha, všechno ostatní je nicotnost!"

sv. Marie od Ukřižovaného Ježíše

"V západní společnosti je Bůh pro veřejnost nepřítomen a nemá co říct. A proto je to společnost, ve které se stále více ztrácí míra lidství."

Benedikt XVI.

"Tvé Srdce, dobrý Ježíši, je vzácný poklad a drahá perla, jež nalezneme, budeme-li kopat na poli tvého těla. Kdo by tuto perlu zahazoval? Vše dám raději, za všechny myšlenky a city své duše si ji koupím, vložím své myšlení v Srdce Pána Ježíše a ono mě jistě bude sílit."

sv. Bonaventura, O mystické révě

"Opravdové křesťanské myšlení je odjakživa eucharistické."

Olivier Clément, Sources. Les mystiques chrétiens des origines. Textes et commentaires

"Království Boží je poznáním Nejsvětější Trojice, přizpůsobeným stavu mysli, avšak překračujícím neporušitelnost mysli."

Evagrius Pontský, Praktikos, 3

"Ten, kdo se rodí z Ducha, stává se s Ním jedno. Jako tento Duch je ze své přirozeností Duchem Svatým, tak ten, kdo se narodí z Něj, stává se Duchem Svatým mocí milosti."

Jan Scotus Eriugena, Komentář k Evangeliu Janovu, III, 3

"Proto Syn Boží sestoupil s nebe, aby nás připravil k vystoupení do nebe naším přivtělením k Němu."

sv. Tomáš Akvinský, Komentář k Janovu evangeliu, III, 2, IV, 471

"Kdo miluje Boha a vkládá do něho celé své bytí v lásce, uctívání a pokoře, ten vstupuje i do nejhlubšího nitra milovaného člověka. Takto se dostává až za ono nejskrytější tajemství člověka, protože vstupuje tam, kde je sám Bůh."

Karl Rahner, Zasvěcení laika k duchovní službě

"Daru nadpřirozeného života se nám dostává od Panny Marie a od Krista, ale nikoliv od každého zvlášť, nýbrž tak, že Kristus umožňuje Panně Marii, aby nás nesla. Právě v té chvíli, ve které se završuje dílo našeho vykoupení, je Maria naší Matkou."

Charles Journet, Promluvy o Marii

"Kristus je plodem lůna, květem kořene, o kterém dobře prorokoval Izajáš řka: 'Hle, ratolest z kořene Jišajova vyroste a květ z kořene' (Iz 11,1). Kořenem je židovský rod, ratolestí Maria, květem Marie pak Kristus, který jako plod dobrého stromu nyní kvete pro náš pokrok v ctnosti, nyní v nás vydává plody, nyní se obnovuje silou vzkříšení těla."

sv. Ambrož, Výklad Lukášova evangelia, II, 24

"Vejít do Božího království není dílo lidské, ale je to Boží dar."

Silvano Fausti, Nad evangeliem podle Jana

"Kristův návrat ze smrti se stává pro smrtelný rod počátkem návratu k nesmrtelnému životu."

sv. Řehoř z Nyssy, Katechetická řeč, 25

"Pohleď na hlavu Kristovu nakloněnou k polibkům, na paže rozepjaté k objímání, na ruce proražené k rozdávání, na bok otevřený k milování, na rozepjetí celého těla, aby se celý mohl vydat."

sv. Bernard z Clairvaux, citovaný in sv. Bonaventura: Sestrám o dokonalosti života, VI, 10

"Jen kvůli své lásce k lidem Ježíš jedl a pil s hříšníky a celníky (srov. Mk 2,16), dovolil omýt své nohy slzami obrácené hříšnice (srov. Lk 7,38), ponížil se až k smrti za hříšníky (srov. Řím 5,6), nepovažoval za kořist svou rovnost s Bohem, ale zřekl se sám sebe a přijal podobu služebníka (srov. Flp 2,6-7)."

Origenes, Komentář k Janovu evangeliu , VI. kniha, LVII (294)

"Ve svobodném 'Ano' Panny Marie je už jako v prameni zahrnuto vše, co se mělo vylít během dějiny spásy v podobě milosti a Boží lásky na Adamovo pokolení. Souhlas Panny je v pravém smyslu počátkem církve."

Hugo Rahner, Maria & Církev

"Chceš dosáhnout vnitřní modlitby? Vystěhuj se z této země a měj vždy trvalé bydliště v nebi."

Evagrius Pontský, O modlitbě, 142

"Bůh stvořil svět skrze své slovo. Když má lidské slovo účast na Slovu-Kristu, pak má také v dialogu se Stvořitelem tvořivou sílu. Proto je také jedním z nejdůležitějších poselství nauky evangelia důvěra v zaručenou moc modlitby, která je uskutečňovaná za daných podmínek."

Tomáš kard. Špidlík, Nové cesty pastorální teologie. Krása jako východisko

"Aby se Bůh zamiloval do duše, nespočine pohledem na její velikosti, nýbrž na velikosti její pokory."

sv. Jan od Kříže, Zásady lásky, 102

"Ti, kteří zavrhují půst a honí se za rozkošemi jako za blažeností, táhnou za sebou celý veliký roj rozličného zla, a navíc škodí svým vlastním tělům."

sv. Basil Veliký

"Je jediná pravá a skutečně původní církev, do níž patří ti, kdo jsou spravedliví z rozhodnutí. Je jeden Bůh a jeden Pán ... Jedinost církve, kterou jistí lidé usilují roztrhat na mnoho sekt, souvisí s přirozeností Jediného. Tvrdíme, že původní, katolická církev je jediná ve své existenci, smyslu, počátku a vyvýšení, z čehož vyplývá jednota jediné víry, založené na obou smlouvách, jež jsou církvi vlastní, či spíše na jediné smlouvě, dané v různých dobách. Tato církev shromažďuje z vůle jediného Boha prostřednictvím jediného Pána ty, kdo již byli získáni."

Klement Alexandrijský, Strómata, VII, 107

"Láska spasí duši. Šťastná duše, která nemá lásku k sobě, ale jedině k Nejvyššímu Bohu."

sv. Marie od Ukřižovaného Ježíše

"Proniknout až k srdci a až ke dřeni nebeských slov, kontemplovat jimi hluboká a skrytá tajemství očištěným pohledem srdce, toho všeho nedosáhne lidská věda, světská kultura, ale pouze čistota srdce osvětlená Duchem Svatým."

sv. Jan Kassián, Collationes, XIV, 9

Další stránky: předchozí | 1 ... | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ... 40 |