Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Tvor, který nemiluje Boha, klesá na úroveň zvířete, zatímco láska, Boží láska, jej zdvíhá k trůnu Boha."

sv. Pio z Pietrelciny

"Tys postavil svůj Kříž jako most nad smrtí, aby po něm přecházely duše z krajiny smrti do krajiny života."

sv. Efrém Syrský, Sermo de Domino nostro

"Písmo svaté tkví v srdci a v dlaních Církve jako dopis napsaný od Boha lidem."

sv. Řehoř Veliký

"Chceš, aby tě Bůh miloval, abys byl spoludědicem Syna? Nemiluj svět. Zbav se špatné lásky ke světu, aby ses potom mohl naplnit Boží láskou. Jsi nádobou, ale dosud plnou. Vylij, co v ní máš, abys ji mohl naplnit tím, co nemáš."

sv. Augustin, Výklad Prvního listu sv. Jana, II, 9

"Nechť si nikdo nic nenalhává, nechť nikdo sám sebe neklame: mimo tento dům, tj. mimo Církev, nikdo nedosáhne spásy. Vyjde-li kdo vně, bude sám sobě vinen smrtí. To je znamení krve, neboť zde je očištění, které se uskutečňuje prostřednictvím krve."

Origenes, In Jesu Nave, III, 5

"V nanebevzetí je Maria nejen Církví v její konečné, eschatologické etapě, ale rovněž vzorem putující Církve. Nanebevzatá Maria se již nachází v tom stavu dokonalosti, k jakému směřuje celá Církev."

Stanisław Haręzga, Podstawy biblijne wniebowzięcia Maryi w Nowym Testamencie

"Bez Boha nelze poznat Boha."

sv. Irenej z Lyonu, Adversus haereses, IV, 6, 4

"Všechny drobné detaily soukromého života jsou právě tak svátostmi, právě tak reálnou přítomností, neboť Bůh je v každém z nich."

Frederick William Faber, Nejsvětější Svátost

"Není tedy správné osočovat víru, že je to cosi, co je nasnadě, že je pohodlná, určená nevzdělaným lidem či dokonce přízemní. Kdyby totiž byla výsledkem lidského úsilí (...) vyhasla by. Ona se však šíří a není místo, kde by nebyla. Pravím tedy, že víra je něco božského..."

Klement Alexandrijský, Strómata II, 30, 1-2

"Liturgie výjimečným způsobem vyučuje teocentrismu, konání božského, a odvádí člověka od sebestřednosti; její pozornost není obrácena k lidskému, ale k božskému."

Pavel Evdokimov, Žena a spása světa

"Maria je Snoubenkou Boha, komnatou celé Trojice a zvláštním ložem Syna."

sv. Bonaventura, III Sent., d. 3 a. 2 q. 1

"Existence světa vychází z Božího tvůrčího slova; toto slovo je obráceno k člověku a na jeho odpovědi závisí jeho konečná účinnost."

Tomáš kard. Špidlík, Nové cesty pastorální teologie. Krása jako východisko

"Duchovní bohatství se podobá Slunci, které se udílí všem pohlížejícím na ně, kdy každému se dává celé."

sv. Řehoř z Nyssy, Homilie na Blahoslavenství, I, 79

"Ježíš není znám, Ježíš není milován. On, tak plný dobroty, laskavosti, On, který vše učinil pro člověka!"

sv. Marie od Ukřižovaného Ježíše

"Z Ježíšova probodeného boku, rány Boží lásky k člověku, jsme znovuzrozeni a víme, kde jsme doma. Tam pijeme a tam z něho tišíme svou žízeň."

Silvano Fausti, Nad Evangeliem podle Jana

"Přijímáme-li Boží Tělo, spojuje se Božství s naší nevinnou duší a Boží lidství se mísí s naším hrozným tělem, a tak činí Duch Svatý svůj příbytek v naší víře. Toto blažené spojení si máme s velikou péčí zachovat."

Mechtilda Magdeburská, Tekoucí světlo Božství, IV, VIII

"Syn a Duch, tj. Moc a Moudrost, jsou literami plnými slávy, prostřednictvím kterých poznáváme lásku Otce."

Evagrius Pontský, List Melánii, 12

"Ať se lidé učí hledat Boha a andělé jej uctívat, avšak nacházet ho a přijímat naučí pouze Duch Svatý."

bl. Vilém ze Saint-Thierry, La Lettre aux fréres du Mont-Dieu

"Z nebe vstoupil do lůna, z lůna do jesliček, z jesliček na kříž, z kříže do hrobu a z hrobu se vrátil do nebe."

sv. Řehoř Veliký, Čtyřicet homilií na evangelia, XXIX, 10

"Maria vylévá na lidstvo jako z bohatého pramene proudy milosti."

sv. Bernard z Clairvaux, Kázání o narození Panny Marie, 3, 4

"Lidé jsou oděni v tělo, aby mohli být a existovat, kdežto Logos Boží se stal člověkem, aby posvětil tělo."

sv. Atanáš Alexandrijský, Orationes contra Arianos, II, 10

"Láska musí být ryzí: svého bližního máte milovat takovou láskou, jakou milujete Mne."

Bůh ke sv. Kateřině Sienské, Dialog, 64

Další stránky: předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... 40 |