Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Lidé jsou oděni v tělo, aby mohli být a existovat, kdežto Logos Boží se stal člověkem, aby posvětil tělo."

sv. Atanáš Alexandrijský, Orationes contra Arianos, II, 10

"Láska musí být ryzí: svého bližního máte milovat takovou láskou, jakou milujete Mne."

Bůh ke sv. Kateřině Sienské, Dialog, 64

"Já jsem vždy připraven dávat, ale ty nejsi vždy připravena brát."

Ježíš Kristus ke sv. Anděle z Foligna

"Kristus se ve všem kromě hříchu stal člověkem. Proto se s lidstvím spojil také ve smrti, aby nad ní zvítězil: 'Svou smrtí přemohl smrt.'"

Sergej Bulgakov, Beránek Boží, V, 2, C

"K lidskému utrpení Bůh neposkytuje vysvětlení. Dává vlastního Syna, který umírá na kříži."

Michelina Tenace, Vybrané kapitoly z antropologie

"Kristus je zároveň člověk i Bůh: jako člověk narozený, jako Bůh nenarozený, jako člověk tělesný, jako Bůh duchovní, jako člověk slabý, jako Bůh nezměrně silný, jako člověk umírající, jako Bůh živoucí. Spojují se v něm dvě rovnocenné přirozenosti, božská a lidská, obě jsou stejně skutečné, zůstávají oddělené a zachovávají si svůj odlišný charakter ducha a těla. O jeho božství svědčí zázračné projevy Ducha, o jeho lidství utrpení těla. Jako není zázračných projevů bez Ducha, není ani utrpení bez těla. Pokud by tělo i s jeho utrpením bylo pouhý klam, ani Duch s jeho zázračným působením by nebyl nic než podvod."

Tertulián, O Kristově těle, 5, 7

"V tobě se, Maria, utváří ten, kdo tě stvořil. Ten, skrze něhož jsi byla stvořena. A ještě víc, ten, pro něhož bylo stvořeno nebe a země, skrze něhož byly stvořeny všechny věci."

sv. Augustin

"Kristus - Moc Boží a Moudrost Boží - je stromem života, na který máme být naroubováni, a Jeho smrt se pro nás v novém daru lásky Boží stává stromem života."

Origenes, Komentář k Listu Římanům, V, 9

"Pravý křesťanský duch je duch mírnosti."

Guy Gilbert, Buďte světlem!

"Plodem ticha je modlitba, plodem modlitby je víra, plodem víry je láska, plodem lásky je služba, plodem služby je pokoj."

Matka Tereza

"Poněvadž náš Pán a Spasitel zachtěl přijmout pro naši spásu umučení a dokonce kříž, máme tudíž mít stále před očima milost tak velkého vykoupení a ve všem věrně poslouchat Jeho přikázání."

sv. Chromatius z Akvileje, Kázání 20.

"Duchovní pokrok se neměří intenzitou mystických zkušeností - vždyť nám je svobodně dopřává nebo naopak odpírá Pán -, nýbrž zralostí naší víry, věrností Kristu, mírou poslušnosti vůči Slovu, ochotou a nezištností bratrské pomoci."

Joseph-Marie Verlinde, Z ášramu do kláštera

"Ve skryté přítomnosti Přítele se i ta nejskromnější věc, i to zdánlivě nejobyčejnější setkání stává Božím darem a světlem."

Olivier Clément, Jiné slunce

"Jako k živé studánce, jako k duchovní řece máme přicházet do chrámu, abychom načerpali té vody živé, o níž Pán říká: 'Žízní-li kdo, pojď ke mně a napij se'."

sv. Caesarius z Arles, Homilie 34.

"Usebírej se, vracej se k sobě. Nebuď jako oko, které všechno vidouc nevidí sebe."

sv. Tomáš Akvinský bratru Reginaldovi

"Co je vlastní lásce vůči bližnímu? Nehledat věci vlastní, nýbrž věci toho, který je milován k užitku duše a těla."

sv. Basil Veliký, Moralia

"Tváří Boha je Logos, v němž se Bůh zjevuje a dává se poznat."

Klement Alexandrijský, Paidagogos, I, 57

"Kristus tedy, co se týká jeho těla, vyrostl a byl pokřtěn, aby ten, který měl ostatním předat zřízení křtu, sám jako první přijal, co učil."

Boethius, Čtvrtý teologický traktát

"Matka Boží bývá nazývána žebříkem do nebe. Každého žebříku lze užít dvojím způsobem: lze po něm stoupat shůry do hlubin a z hlubin do výšky. Po tomto žebříku Bůh sestoupil na zem, abychom my lidé mohli skrze Marii vystoupit k němu do nebe."

sv. Fulgentius z Ruspe

"Tím nejvyšším dobrem, jež Bůh kdy pro člověka udělal, je to, že se stal člověkem."

Mistr Eckhart, Kázání 22.

"Bůh si činí svůj příbytek v srdci prostém a pokorném."

sv. Marie od Ukřižovaného Ježíše

"Neposkvrněné početí Panny Marie je historicky prvním v člověku zjeveným vítězstvím Kristovy milosti nad hříchem a neklamnou zárukou eschatologické naděje - rovněž na překonání veškerých utrpení - naděje, která byla zaslíbena nám všem a která se zjevuje v Neposkvrněné a zároveň Nanebevzaté."

Danuta Mastalska, "Neposkvrněné početí a utrpení Marie"

Další stránky: předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... 39 |