Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Někdy si myslíme, že jsme se dlouhou dobu modlili, aniž bychom dostali, oč jsme žádali. To by nás však nemělo trápit, protože Boží úmysl může být takový, že máme čekat na vhodnější dobu, větší milost nebo krásnější dar."

Juliana z Norwiche, Kniha zjevení, 42

"Bůh je jeden a zjevil se nám skrze Ježíše Krista, svého Syna. Ten je Jeho Slovem, vycházejícím z mlčení."

sv. Ignác Antiochijský, List Magnesijským, VIII, 2

"Začněme svědomitě pracovat na své spáse, protože to za nás nikdo jiný neučiní. Ten, který nás stvořil bez našeho přičinění, nás bez něho nespasí."

sv. Markéta Marie Alacoque

"Bez kontemplace je růženec tělem bez duše a jeho modlitba se vystavuje nebezpečí, že se stane mechanickým opakováním formule a bude odporovat Ježíšovu napomenutí: 'Když se modlíte, nebuďte povídaví jako pohané. Ti si totiž myslí, že budou vyslyšeni pro množství slov' (Mt 6,7). Pro svou povahu modlitba růžence vyžaduje klidný rytmus a zamyšlené prodlévání, jež napomáhají modlícímu se člověku meditovat tajemství života Pána, viděná skrze srdce Té, která byla nejbližší Pánu, a odhalují jejich nezbadatelná bohatství."

sv. Pavel VI., Marialis cultus, 47

"Jednotlivým lidem jsou uděleni jednotliví andělé za účelem ochrany. Důvodem toho je, že ochrana andělů je určitým vykonáváním Boží prozřetelnosti vůči lidem."

sv. Tomáš Akvinský, Teologická suma, I, CXIII, 2

"Jestliže Bůh ví, co potřebujeme, proč je třeba se modlit? Ne, abys Jej poučil, ale aby sis Jej naklonil, aby ses k Němu skrze ustavičnou modlitbu přiblížil a aby sis připomínal své hříchy."

sv. Jan Zlatoústý, Homilie na Matoušovo evangelium, XIX, 4

"Bůh na kříži rozepjal svoje ruce, aby objal hranice celé země."

sv. Cyril Jeruzalémský, Katecheze, XIII, 28

"Kdo v těle zasévá smyslovou lásku, sklidí věčnou smrt; kdo však v duchu zasévá pravou lásku, ten sklidí v Duchu věčný život."

Mistr Eckhart, Traktát o odloučenosti

"Nic než kontemplace Boha nemůže zcela otevřít a osvobodit naši mysl, odemknout, zaujmout a upoutat naše city."

sv. John Henry Newman

"Člověk je schopen se cele vidět jen tehdy, když se na sebe dívá v Lásce. Tímto způsobem se bude kontemplovat i na konci svého života."

Marko Ivan Rupnik, Vybrané otázky z antropologie. Člověk a vzkříšení

"Nanebevzetí přivádí Theotokos navěky do lůna Trojice jako živoucí ikonu lidumilnosti Boha Otce."

Pavel Evdokimov, Panagion a Panagia

"Krásným hymnem na Boha je nesmrtelný člověk, jehož budují ruce Spravedlnosti."

Klement Alexandrijský, Protreptikos, 107, 1

"Člověk je stvořen k lásce a bez lásky nemůže žít. Buď miluje Boha, nebo miluje nezřízeně sebe a svět a upíná své srdce na věci pomíjející."

sv. Jan Maria Vianney

"Vskutku moudrý je ne ten, kdo učí slovem, nýbrž kdo poučuje skutkem."

Abba Hyperechia, Apofthegmata

"My sami jsme ubozí, ale Pán nám pomáhá, neboť nás velice miluje."

sv. Silván z Athosu

"Opravdová mariánská úcta nikdy nezamlžuje nebo neumenšuje víru a lásku v Ježíše Krista, našeho Spasitele, jenž je jediným prostředníkem mezi Bohem a lidmi. Naopak, svěřit či zasvětit se Panně Marii představuje přednostní cestu, ostatně vyzkoušenou mnoha svatými, která vede k ještě věrnějšímu následování Krista. S dětskou odevzdaností se jí tedy svěřme!"

Benedikt XVI., Promluva, 31. 5. 2006

"Neuspokojuj se pouze neplodnou četbou evangelia; snaž se plnit jeho přikázání, čti jej skutky. Je to kniha života, a tak je třeba ji číst životem."

sv. Ignatij Brjančaninov

"Svět byl stvořen pro člověka, člověk však pro chválu Boha."

sv. František Saleský

"Když uctíváme božské Srdce Páně, ctíme v něm a skrze ně nestvořenou lásku věčného Slova a zároveň jeho lidskou lásku i všechno jeho smýšlení, cítění a všechny ctnosti. Tato dvojí láska totiž pohnula našeho Spasitele k tomu, aby se za nás a za celou církev, svou nevěstu, obětoval."

ctih. Pius XII., Haurietis aquas, III

"Církev není na prvním místě sociologický útvar, ale živé Tělo Krista, sycené Jeho Eucharistií."

Hans Urs von Balthasar, Co je na církvi katolické

"Boží Zjevení je postupnou a rozvíjející se manifestací Boha-Lásky, který se nám odhaluje jako Otec a přivádí k sobě lidi prostřednictvím Syna pod vlivem Ducha Svatého."

Giacomo Maria Medica, Maria vivo annuncio di Cristo

"Duch působí návrat do ráje, vstup do nebeského království, opětovné přijetí za Boží děti. On nám dává svatou smělost, že nazýváme Boha Otcem, že máme účast na Kristově milosti, že jsme nazváni dětmi světla, že máme účast na věčné slávě, jedním slovem, že jsme v tomto světě i světě budoucím."

sv. Basil Veliký

Další stránky: předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... 38 |