Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Srdce přímé padá a zase vstává; prochází ohněm, vším k Bohu."

bl. Marie od Ukřižovaného Ježíše

"Nelibuj si v úspěších na tomto světě, poněvadž nevíš určitě, zda ti zajišťují život věčný."

sv. Jan od Kříže, Výroky o světle a lásce, 64

"Kdybych věděl, že v mém srdci je jediná nitka, která nepatří Bohu, hned bych ji vytrhl."

sv. František Saleský

"Je zjevné, že skutečně potřebujeme poznání Boha: pokud je totiž naším cílem nebeské království a můžeme a máme ho dosáhnout pouze tak, jak ho dosáhnul Bohočlověk, potřebujeme poznat tohoto Bohočlověka, jeho život, jeho skutky a to, proč došel slávy, protože musíme následovat jeho skutky a přetvořit se v něho, abychom tak skrze jeho zásluhy a milost mohli spolu s ním vládnout v nebeském království."

bl. Angela z Foligna

"Bůh je přece v nás - celá nejsvětější Trojice. Pokud si dokážeme ve svém nitru vybudovat dobře uzavřenou komůrku, kam bychom se co nejčastěji uchylovali, pak nám nikde na světě nemůže nic scházet."

sv. Edith Stein

"Chceš mít všechno? Dej všechno Bohu a on ti dá všechno, co je jeho. A tak už nebudeš mít nic ze sebe, neboť budeš mít všechno z něho a k tomu celého sebe."

sv. Antonín Paduánský, XIII. neděle po Seslání Ducha

"Nic není sladšího než láska, nic silnějšího, nic vyššího, nic širšího, nic radostnějšího, nic plnějšího ani lepšího na nebi ani na zemi; vždyť láska se zrodila z Boha a může spočinout jen v Bohu, jenž převyšuje všechno stvořené."

Tomáš Kempenský, Následování Krista, 3,5,3

"Jen ten je svobodný, kdo žije pro Krista."

sv. Jan Zlatoústý (Chrysostom), Dopis Theodorovi

"Ten, kdo miluje Boha, miluje modlitbu."

sv. Alfons z Liguori

"Den bez boje je den ztracený."

br. Efraim, Paradoxní Bůh

"Modlitba nás osvobozuje ode všeho, co člověka odděluje od Boha. Ona nás chrání proti malomyslnosti a otevírá lidská srdce Boží milosti."

bl. Jan Pavel II.

"Člověk je hostie a jeho život je mše svatá. Cílem je jeho proměnění, konsekrace."

sv. Terezie z Lisieux

"Při stvoření, když jsi ještě neexistoval, ti Bůh dal tebe samého. Při vykoupení, když jsi byl ponořen ve zlu, ti dal sebe samého, aby jsi se ocitl v dobru. A když ti daroval sebe sama, vrátil ti i tebe. Když jsi byl tedy sám sobě dán a znovu navrácen, dlužíš sebe sama jemu, a to dvakrát, zcela. Milovat budeš tedy Pána, svého Boha, celým srdcem."

sv. Antonín Paduánský, XIII. neděle po Seslání Ducha

"Čím tajemnější ti Bůh je, tím je ti bližší."

Adrienne von Speyr, Lumina

"Nemohl jsem tě vidět jako Boha, ale mohl jsem tě vidět jako člověka: stal ses tedy člověkem, aby pro mě spolu v jednom bylo jak to, co vidím, tak to, v co věřím."

sv. Augustin, Sermo 126,5

"Pamatujte, že před Bohem jsou mnohé věci důležité a vznešené, které lidé pokládají za bezcenné a opovrženíhodné; a jiné jsou milé a vážené u lidí, kdežto u Boha platí za bezcenné a opovrženíhodné."

sv. František z Assisi, List všem guardiánům menších bratří

"Kdyby Kristus Bůh - a tím také je - nepřijal lidskou přirozenost, nebyli bychom zachrá­něni. Uctívejme ho jako Boha a věřme, že se stal člověkem."

sv. Cyril Jeruzalémský, Katecheze, 12,1

"Když se modlitba stane častou, nemusíme se už ptát, zda je horlivá či nikoliv. Vytrvalost znamená horlivost a věrnost zachrání vše."

otec Jeroným, Dopisy Patrikovi

"Bůh je jeden, všemohoucí. A to zjevil správně smýšlejícím lidem přirozeným způsobem. A většina těch, kteří se nestyděli za pravdu, přijala z Boží prozřetelnosti toto dobrodiní."

Klement Alexandrijský, Strómata, V,87,1

"Všem opravdu rozjímavým duším je společné nikoliv to, že se shromažďují výlučně na poušti nebo že se stahují do ústraní, nýbrž že jsou tam, kde je On."

Thomas Merton, Rozjímání v samotě, VIII

"Každá duše, která se pozvedne, pozvedá s sebou také svět."

Elisabeth Leseur

"Sláva Tobě! Tys postavil svůj kříž jako most nad smrtí, aby po něm přecházely duše z krajiny smrti do krajiny života!"

sv. Efrém Syrský, Sermo de Domino nostro

Další stránky: předchozí | 1 ... | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ... 32 |