Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Abychom plnili Kristova přikázání, musíme je nejprve znát. Tato přikázání jsou uvedena v evangeliu. Čtěte svaté evangelium, nechte se proniknout jeho duchem, učiňte jej pravidlem pro svůj život, vaší nejčtenější knihou, kterou budete mít vždy po ruce."

ctih. Nikon (Beljajev)

"Dříve jsem si myslel, že Bůh vyslyší modlitby a učiní zázraky pouze pro světce. Ale nyní jsem již poznal, že i pro hříšníka učiní zázrak, jestliže jeho duše dosáhne pokory, neboť když se člověk naučí pokoře, Bůh vyslyší každou jeho modlitbu."

sv. Silván Athoský

"Důvodem, proč lidé nemají ve svých srdcích Boží pokoj, jsou svody světa. Lidé se zaobírají pozemskými záležitostmi a neustále usilují o světský blahobyt; milují a hledají útočiště ve věcech, které neznamenají téměř nic. V nich však pokoj nalézt nemohou. Neznají totiž Boha, který je všemohoucí a je veškerou moudrostí a veškerým dobrem. Bůh si přeje, abychom jej poznali a těší jej, když nacházíme útočiště u něho; neboť veškeré věci, které ho nejsou hodny, jsou nízké i pro nás."

Juliana z Norwiche

"Srdce Kristovo překypuje láskou božskou i lidskou a je nesmírně bohaté na všechny poklady milosti, které náš Vykupitel získal životem, utrpením a smrtí. Proto je toto Srdce skutečně zdrojem věčné lásky, již jeho Duch vlévá do všech údů jeho tajemného Těla."

Pius XII., Haurietis aquas, III

"Ve svátosti Eucharistie je Kristus, poněvadž je to Kristovo tělo. Není to tedy obyčejný pokrm, ale pokrm duchovní. Proto také Apoštol říká o předobrazu: 'Naši otcové jedli duchovní pokrm a pili duchovní nápoj' (1K 10,3n). Boží tělo je totiž duchovním tělem."

sv. Ambrož Milánský, De mysteriis, 9,58

"Skrze Ducha Svatého je znovu obnovena cesta do ráje, cesta do nebeského království. Skrze Ducha Svatého jsme znovu přijati za syny, můžeme Boha nazývat svým Otcem, můžeme být účastni na Kristově milosti, nazývat se dětmi světla, mít účast na věčné slávě, zkrátka můžeme dosáhnout plného požehnání v tomto i budoucím životě. Je nám přislíbeno tolik dober a jako by se již teď zrcadlila v milosti."

sv. Basil Veliký, De Spiritu Sancto, 15,36

"Přijď, Duchu svatý! Ať přijde sjednocení s Otcem a láska Syna - Slova. Ty, Duchu pravdy, jsi odměna svatých, jsi občerstvení duší a světlo těch, kdo jsou v temnotách, tys bohatství všech chudobných, poklad milujících, nasycení hladových, útěcha těch, kdo jsou mimo domov. Jsi to právě ty, v němž jsou obsaženy všechny poklady."

sv. Marie Magdaléna de´Pazzi

"Dnes vystoupil do nebe náš Pán Ježíš Kristus. (...) Jako on vystoupil, a přece neodešel od nás, tak i my jsme tam už s ním, ač ještě v našem těle nenastalo to, co je nám slíbeno. On je už povýšen nad nebesa, a přece trpí na zemi všechny trampoty, které zakoušíme my jako jeho údy. (...) On, i když je tam, je také s námi. A my, i když jsme zde, jsme také s ním."

sv. Augustin, Sermo de Ascensione Domini

"Víra je darování celé osoby. Protože Maria vždycky dávala všechno, byla její paměť čistou deskou, na níž mohl Otec skrze Ducha napsat celé svoje Slovo."

Hans Urs von Balthasar, Maria

"Člověk se musí ze všeho nejdříve učit milosrdenství, protože právě ono jej činí člověkem. Kdo nemá milosrdenství, ten jím přestává být. A proč se divíš, že je to hlavní znak lidskosti? Je to znak božství."

sv. Jan Zlatoústý

"[Kriste], ty přece žiješ; vždyť tvoji vrazi naložili s tvým tělem jako rolníci: zaseli jej totiž do hloubky jako pšenici, aby odtud zase povstal a s sebou vzkřísil mnohé."

sv. Efrém Syrský, Sermo de Domino nostro

"Chcete chválit Boha? Buďte tím, co zpíváte. Jste jeho chválou, jestliže dobře žijete."

sv. Augustin, Sermo 34

"Sláva tobě! Tys postavil svůj kříž jako most nad smrtí, aby po něm přecházely duše z krajiny smrti do krajiny života. Sláva tobě! Tys vzal na sebe tělo smrtelného člověka a učinils je pramenem života pro všechny smrtelníky. Ty přece žiješ; vždyť tvoji vrazi naložili s tvým tělem jako rolníci: zaseli jej totiž do hloubky jako pšenici, aby odtud zase povstal a s sebou vzkřísil mnohé."

sv. Efrém Syrský

"Co vytéká z rány v boku Pána, to jakoby vtékalo do nás. Rána nám dává novou krev a vodu pro vzkříšení těla."

Adrienne von Speyr, Lumina

"Skutky víry jsou: láska, mír, andělská trpělivost, milosrdenství, krotkost, nesení kříže a duchovní život. Jen taková víra je pravá. Pravá víra nemůže existovat bez dobrých skutků, neboť kdo opravdu věří, bezpochyby činí i dobré skutky. Všichni, kteří vkládají svoji naději na Boha, jsou k Němu vedeni a osvěcováni září věčného světla."

sv. Serafim Sarovský

"Vše, co se nás týká, se vykonává skrze kříž. Ať už při našem znovuzrození (křest), nebo při nasycení tajemným pokrmem (svaté přijímání), či při kněžském svěcení, nebo při čemkoliv jiném - všude se setkáváme s tímto znamením vítězství."

sv. Jan Zlatoústý

"Půst posílá modlitbu na nebe, dává jí jakoby křídla."

sv. Basil Veliký

"Kdo nehledá Kristův kříž, nehledá Kristovu slávu."

sv. Jan od Kříže, Výroky o světle a lásce 101

"Jestli svému bratru, na kterého se kvůli něčemu hněváš, neodpustíš jeho viny, pak se modlíš a postíš úplně zbytečně - Bůh tě nepřijme."

Efrém Syrský

"V půstu by se měl křesťan více než kdy jindy snažit, aby žil jako člověk. Jako člověk, který byl stvořen podle Božího obrazu. Proto se snažíme nezávidět, nehněvat se, být soucitný, krotit vášně, být pánem svého těla. Jíst jen kolik člověk potřebuje k životu."

Alexij Osipov

"Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh je a že se odměňuje těm, kdo ho hledají."

Bible, List Židům 11,6

"Co to znamená být spasen? To znamená spojit svůj pomíjivý časný život s nesmrtelností a Bohem - to je spása."

Alexandr Meň, Křesťanství

Další stránky: předchozí | 1 ... | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ... 32 |