Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Kristus Pán skutečně vstal z mrtvých... Také my, bratři a synové, my také vstaneme... Když jsme se s čistým a upřímným srdcem zúčastnili velikonoční hostiny... Protože o tom, kdo se sytil takovým životadárným pokrmem, Kristus řekl: '...já ho vzkřísím v poslední den' (Jan 6,54)."

Pavel VI.

"Ve dnech po vzkříšení Páně byly veliké svátosti potvrzeny, veliká tajemství odhalena: bázeň před smrtí rozptýlena a zvěstována nesmrtelnost nejen duše, nýbrž i těla; všem apoštolům dechnutím Páně byl vlit Duch svatý a na apoštola Petra po předání klíčů k nebeskému království byla přednostně přenesena péče o ovčinec Páně. V těchto dnech se připojil cestou ke dvěma učedníkům. Aby každá mlha naší kolísavosti byla rozehnána, bylo váhání ulekaných a nerozhodných pokáráno. Při lámání chleba byly oči večeřících otevřeny. Za těchto zázraků stravuje učedníky malomyslnost. Pán se mezi nimi objevuje a se slovy: "Pokoj vám!" ukazuje očím pochybovačů rány po hřebech na rukou i na nohou a vyzývá je, aby se hmatem přesvědčili. Vždyť stopy po hřebech a kopí proto zůstaly, aby vyléčily srdce nevěřících."

sv. Lev Velký

"Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu: Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím. 'Všechno podrobil pod jeho nohy' a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest."

Bible, List Efezským 1,17-23

"Pane, věčné Slovo, tys chtěl být povýšen na kříž a když jsi na něm vylil svou Krev, ukázal jsi lásku a šíři svého milosrdenství. Touto Krví jsi dal najevo, jak vážná věc je hřích. Touto Krví omýváš tvář své Snoubenky, tvář našich duší..."

sv. Kateřina Sienská, Modlitby

"Bůh je láska a ta je schopna vytrhávat lidi z ospalosti a prostřednosti. Ale tato Láska - Kristus je ukřižovaná a můžeme ji najít jen na kříži. Proto je Kristus - Láska někdy tak neznámá. Chceme totiž lásku, ale odmítáme trpět. Ježíšova náruč je otevřená, ale ruce má přibité. Kdo ho chce obejout, musí ho obejmout i s jeho křížem, musí se zúčastnit i jeho agónie."

sv. Pio z Pietrelciny

"Pravý půst je vzdálení se od zlých činů. Odpusť bližnímu urážky, promiň mu dluhy. 'Neposťte se v soudech a hádkách.' Nejíš maso, ale požíráš bratra. Zdržuješ se vína, ale nezdržíš se křivd. S jídlem čekáš, až přijde večer, ale den trávíš na soudním dvoře..."

sv. Basil Veliký

"Bez kříže nelze jít za Kristem, který sám nesl kříž. Všichni, kteří za ním kráčejí, bezpodmínečně nesou kříž. Kříž je srostlý s křesťanem. Kde je křesťan, tam je kříž. Kde není kříž, není křesťan. Raduj se, ty, na něhož doléhá kříž, protože to je znamení, že kráčíš za Kristem cestou spásy - do ráje. Trochu vytrp, a už už je konec - a odměna!"

sv. Theofan Zatvornik

"Ježíš je (na poušti) podroben trojímu pokušení. První pokušení spočívá v tom, aby zneužil svého Synovství ke splnění svých potřeb; mít se dobře s dobrým jídlem a pitím. Ježíš přemáhá toto pokušení, protože pro něj je slovo Boží důležitější a živí ho více než pokrm a nápoj."

Anselm Grün, Půst

"Jako je zdravým očím vlastní přání světla, tak je půstu, zachovávanému se soudností, vlastní přání modlitby."

sv. Efrém Syrský

"Protože jsme se nepostili, byli jsme vyhnáni z ráje! Proto se budeme postit, abychom znovu do ráje vstoupili."

sv. Basil Veliký

"Věřící se nazývají svatými kvůli svaté věci, na které mají účast, a kvůli tomu, jehož tělo a krev přijímají. Jsme údy tohoto těla, masem z jeho masa a kostí z jeho kostí, pokud jsme s ním spojeni a jsme s ním v souladu a žijeme tím, že skrze svátosti si přivoláváme svatost, která plyne z této Hlavy a tohoto Srdce."

sv. Mikuláš Kabasila

"Člověk, který skutečně miluje Boha, se na této zemi považuje za poutníka a cizince, neboť ve svém směřování k Bohu poznává duší i rozumem jen Jeho jediného."

sv. Serafim Sarovský

"Nejmilejší, Syn Boží se beze vší pochybnosti tak úzce spojil s lidskou přirozeností, že jeden a týž Kristus je nejen v onom člověku, který je prvorozený z celého tvorstva, ale i ve všech svých svatých. A jako nelze oddělit hlavu od údů, tak nelze oddělit ani údy od hlavy."

sv. Lev Veliký, Sermo 12 de Passione, 3,6-7

"Otec nesmrtelnosti poslal na svět nesmrtelného Syna - Slovo. Ten přišel k lidem a chtěl je omýt vodou a Duchem. Chtěl je zrodit znovu k neporušitelnosti duše i těla, vdechl do nás dech života a vybavil nás neporušitelnou zbrojí."

sv. Hippolyt, Kázání O Zjevení Páně

"Jako totiž blahoslavenná Panna panen nosila ve svém těle svého Stvořitele, tak i ty, když ji v pokoře a chudobě napodobuješ, můžeš duchovně nosit ve svém těle a mít v sobě Toho, který má v sobě tebe i veškerenstvo."

sv. Klára z Assisi, 3. list

"Slovo Otce, tak vznešené, svaté a slavné, přijalo ze života Panny Marie opravdové tělo našeho křehkého lidství. On byl bohatý nade vše, a přece chtěl pro sebe a svou Matku, nejsvětější Pannu, vyvolit chudobu."

sv. František z Assisi, List všem věrným křesťanům, 2. verze, 1

"Bohu totiž nestačilo udělat svého Syna ukazatelem cesty. Jeho udělal Cestou samotnou, abys šel skrze něho, aby tě vedl, aby šel s tebou."

sv. Augustin, Enarrationes in psalmos 109,1-3

"Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem."

Bible, List Židům 1,1-3

"Přijde tedy náš Pán Ježíš Kristus z nebe. Přijde slavně na sklonku tohoto světa, v poslední den. Nastane totiž konec tohoto světa a tento stvořený svět bude obnoven."

sv. Cyril Jeruzalémský, Katecheze 15,1-3

"Veškeré rozjímání, vědění a uvažování o stvořených věcech by nás mělo přivádět ke kontemplaci o Bohu, na něhož by měla být upoutána celá naše pozornost."

Diviš Kartuzián

"Nikdo z lidí ho (Boha) nikdy neviděl ani nepoznal, až on sám sebe ukázal. A ukázal se skrze víru, které jediné je dovoleno vidět Boha."

List Diognetovi 8,5-6

"Lidé by měli dovolit Bohu, aby se vrátil do středu jejich života, a měli by uznat, že za samotnou svou existenci nevděčí nikomu jinému než samotnému Bohu, jenž je tvůrcem všeho."

Hildegarda z Bingenu, Liber vitae meritorum

Další stránky: předchozí | 1 ... | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |