Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Při stvoření, když jsi ještě neexistoval, ti Bůh dal tebe samého. Při vykoupení, když jsi byl ponořen ve zlu, ti dal sebe samého, aby jsi se ocitl v dobru. A když ti daroval sebe sama, vrátil ti i tebe. Když jsi byl tedy sám sobě dán a znovu navrácen, dlužíš sebe sama jemu, a to dvakrát, zcela. Milovat budeš tedy Pána, svého Boha, celým srdcem."

sv. Antonín Paduánský, XIII. neděle po Seslání Ducha

"Čím tajemnější ti Bůh je, tím je ti bližší."

Adrienne von Speyr, Lumina

"Nemohl jsem tě vidět jako Boha, ale mohl jsem tě vidět jako člověka: stal ses tedy člověkem, aby pro mě spolu v jednom bylo jak to, co vidím, tak to, v co věřím."

sv. Augustin, Sermo 126,5

"Pamatujte, že před Bohem jsou mnohé věci důležité a vznešené, které lidé pokládají za bezcenné a opovrženíhodné; a jiné jsou milé a vážené u lidí, kdežto u Boha platí za bezcenné a opovrženíhodné."

sv. František z Assisi, List všem guardiánům menších bratří

"Kdyby Kristus Bůh - a tím také je - nepřijal lidskou přirozenost, nebyli bychom zachrá­něni. Uctívejme ho jako Boha a věřme, že se stal člověkem."

sv. Cyril Jeruzalémský, Katecheze, 12,1

"Když se modlitba stane častou, nemusíme se už ptát, zda je horlivá či nikoliv. Vytrvalost znamená horlivost a věrnost zachrání vše."

otec Jeroným, Dopisy Patrikovi

"Bůh je jeden, všemohoucí. A to zjevil správně smýšlejícím lidem přirozeným způsobem. A většina těch, kteří se nestyděli za pravdu, přijala z Boží prozřetelnosti toto dobrodiní."

Klement Alexandrijský, Strómata, V,87,1

"Všem opravdu rozjímavým duším je společné nikoliv to, že se shromažďují výlučně na poušti nebo že se stahují do ústraní, nýbrž že jsou tam, kde je On."

Thomas Merton, Rozjímání v samotě, VIII

"Každá duše, která se pozvedne, pozvedá s sebou také svět."

Elisabeth Leseur

"Sláva Tobě! Tys postavil svůj kříž jako most nad smrtí, aby po něm přecházely duše z krajiny smrti do krajiny života!"

sv. Efrém Syrský, Sermo de Domino nostro

"Abychom plnili Kristova přikázání, musíme je nejprve znát. Tato přikázání jsou uvedena v evangeliu. Čtěte svaté evangelium, nechte se proniknout jeho duchem, učiňte jej pravidlem pro svůj život, vaší nejčtenější knihou, kterou budete mít vždy po ruce."

ctih. Nikon (Beljajev)

"Dříve jsem si myslel, že Bůh vyslyší modlitby a učiní zázraky pouze pro světce. Ale nyní jsem již poznal, že i pro hříšníka učiní zázrak, jestliže jeho duše dosáhne pokory, neboť když se člověk naučí pokoře, Bůh vyslyší každou jeho modlitbu."

sv. Silván Athoský

"Důvodem, proč lidé nemají ve svých srdcích Boží pokoj, jsou svody světa. Lidé se zaobírají pozemskými záležitostmi a neustále usilují o světský blahobyt; milují a hledají útočiště ve věcech, které neznamenají téměř nic. V nich však pokoj nalézt nemohou. Neznají totiž Boha, který je všemohoucí a je veškerou moudrostí a veškerým dobrem. Bůh si přeje, abychom jej poznali a těší jej, když nacházíme útočiště u něho; neboť veškeré věci, které ho nejsou hodny, jsou nízké i pro nás."

Juliana z Norwiche

"Srdce Kristovo překypuje láskou božskou i lidskou a je nesmírně bohaté na všechny poklady milosti, které náš Vykupitel získal životem, utrpením a smrtí. Proto je toto Srdce skutečně zdrojem věčné lásky, již jeho Duch vlévá do všech údů jeho tajemného Těla."

Pius XII., Haurietis aquas, III

"Ve svátosti Eucharistie je Kristus, poněvadž je to Kristovo tělo. Není to tedy obyčejný pokrm, ale pokrm duchovní. Proto také Apoštol říká o předobrazu: 'Naši otcové jedli duchovní pokrm a pili duchovní nápoj' (1K 10,3n). Boží tělo je totiž duchovním tělem."

sv. Ambrož Milánský, De mysteriis, 9,58

"Skrze Ducha Svatého je znovu obnovena cesta do ráje, cesta do nebeského království. Skrze Ducha Svatého jsme znovu přijati za syny, můžeme Boha nazývat svým Otcem, můžeme být účastni na Kristově milosti, nazývat se dětmi světla, mít účast na věčné slávě, zkrátka můžeme dosáhnout plného požehnání v tomto i budoucím životě. Je nám přislíbeno tolik dober a jako by se již teď zrcadlila v milosti."

sv. Basil Veliký, De Spiritu Sancto, 15,36

"Přijď, Duchu svatý! Ať přijde sjednocení s Otcem a láska Syna - Slova. Ty, Duchu pravdy, jsi odměna svatých, jsi občerstvení duší a světlo těch, kdo jsou v temnotách, tys bohatství všech chudobných, poklad milujících, nasycení hladových, útěcha těch, kdo jsou mimo domov. Jsi to právě ty, v němž jsou obsaženy všechny poklady."

sv. Marie Magdaléna de´Pazzi

"Dnes vystoupil do nebe náš Pán Ježíš Kristus. (...) Jako on vystoupil, a přece neodešel od nás, tak i my jsme tam už s ním, ač ještě v našem těle nenastalo to, co je nám slíbeno. On je už povýšen nad nebesa, a přece trpí na zemi všechny trampoty, které zakoušíme my jako jeho údy. (...) On, i když je tam, je také s námi. A my, i když jsme zde, jsme také s ním."

sv. Augustin, Sermo de Ascensione Domini

"Víra je darování celé osoby. Protože Maria vždycky dávala všechno, byla její paměť čistou deskou, na níž mohl Otec skrze Ducha napsat celé svoje Slovo."

Hans Urs von Balthasar, Maria

"Člověk se musí ze všeho nejdříve učit milosrdenství, protože právě ono jej činí člověkem. Kdo nemá milosrdenství, ten jím přestává být. A proč se divíš, že je to hlavní znak lidskosti? Je to znak božství."

sv. Jan Zlatoústý

"[Kriste], ty přece žiješ; vždyť tvoji vrazi naložili s tvým tělem jako rolníci: zaseli jej totiž do hloubky jako pšenici, aby odtud zase povstal a s sebou vzkřísil mnohé."

sv. Efrém Syrský, Sermo de Domino nostro

"Chcete chválit Boha? Buďte tím, co zpíváte. Jste jeho chválou, jestliže dobře žijete."

sv. Augustin, Sermo 34

Další stránky: předchozí | 1 ... | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ... 36 |