Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Chceš mít všechno? Dej všechno Bohu a on ti dá všechno, co je jeho. A tak už nebudeš mít nic ze sebe, neboť budeš mít všechno z něho a k tomu celého sebe."

sv. Antonín Paduánský, XIII. neděle po Seslání Ducha

"Nic není sladšího než láska, nic silnějšího, nic vyššího, nic širšího, nic radostnějšího, nic plnějšího ani lepšího na nebi ani na zemi; vždyť láska se zrodila z Boha a může spočinout jen v Bohu, jenž převyšuje všechno stvořené."

Tomáš Kempenský, Následování Krista, 3,5,3

"Jen ten je svobodný, kdo žije pro Krista."

sv. Jan Zlatoústý (Chrysostom), Dopis Theodorovi

"Ten, kdo miluje Boha, miluje modlitbu."

sv. Alfons z Liguori

"Den bez boje je den ztracený."

br. Efraim, Paradoxní Bůh

"Modlitba nás osvobozuje ode všeho, co člověka odděluje od Boha. Ona nás chrání proti malomyslnosti a otevírá lidská srdce Boží milosti."

bl. Jan Pavel II.

"Člověk je hostie a jeho život je mše svatá. Cílem je jeho proměnění, konsekrace."

sv. Terezie z Lisieux

"Při stvoření, když jsi ještě neexistoval, ti Bůh dal tebe samého. Při vykoupení, když jsi byl ponořen ve zlu, ti dal sebe samého, aby jsi se ocitl v dobru. A když ti daroval sebe sama, vrátil ti i tebe. Když jsi byl tedy sám sobě dán a znovu navrácen, dlužíš sebe sama jemu, a to dvakrát, zcela. Milovat budeš tedy Pána, svého Boha, celým srdcem."

sv. Antonín Paduánský, XIII. neděle po Seslání Ducha

"Čím tajemnější ti Bůh je, tím je ti bližší."

Adrienne von Speyr, Lumina

"Nemohl jsem tě vidět jako Boha, ale mohl jsem tě vidět jako člověka: stal ses tedy člověkem, aby pro mě spolu v jednom bylo jak to, co vidím, tak to, v co věřím."

sv. Augustin, Sermo 126,5

"Pamatujte, že před Bohem jsou mnohé věci důležité a vznešené, které lidé pokládají za bezcenné a opovrženíhodné; a jiné jsou milé a vážené u lidí, kdežto u Boha platí za bezcenné a opovrženíhodné."

sv. František z Assisi, List všem guardiánům menších bratří

"Kdyby Kristus Bůh - a tím také je - nepřijal lidskou přirozenost, nebyli bychom zachrá­něni. Uctívejme ho jako Boha a věřme, že se stal člověkem."

sv. Cyril Jeruzalémský, Katecheze, 12,1

"Když se modlitba stane častou, nemusíme se už ptát, zda je horlivá či nikoliv. Vytrvalost znamená horlivost a věrnost zachrání vše."

otec Jeroným, Dopisy Patrikovi

"Bůh je jeden, všemohoucí. A to zjevil správně smýšlejícím lidem přirozeným způsobem. A většina těch, kteří se nestyděli za pravdu, přijala z Boží prozřetelnosti toto dobrodiní."

Klement Alexandrijský, Strómata, V,87,1

"Všem opravdu rozjímavým duším je společné nikoliv to, že se shromažďují výlučně na poušti nebo že se stahují do ústraní, nýbrž že jsou tam, kde je On."

Thomas Merton, Rozjímání v samotě, VIII

"Každá duše, která se pozvedne, pozvedá s sebou také svět."

Elisabeth Leseur

"Sláva Tobě! Tys postavil svůj kříž jako most nad smrtí, aby po něm přecházely duše z krajiny smrti do krajiny života!"

sv. Efrém Syrský, Sermo de Domino nostro

"Abychom plnili Kristova přikázání, musíme je nejprve znát. Tato přikázání jsou uvedena v evangeliu. Čtěte svaté evangelium, nechte se proniknout jeho duchem, učiňte jej pravidlem pro svůj život, vaší nejčtenější knihou, kterou budete mít vždy po ruce."

ctih. Nikon (Beljajev)

"Dříve jsem si myslel, že Bůh vyslyší modlitby a učiní zázraky pouze pro světce. Ale nyní jsem již poznal, že i pro hříšníka učiní zázrak, jestliže jeho duše dosáhne pokory, neboť když se člověk naučí pokoře, Bůh vyslyší každou jeho modlitbu."

sv. Silván z Athosu

"Důvodem, proč lidé nemají ve svých srdcích Boží pokoj, jsou svody světa. Lidé se zaobírají pozemskými záležitostmi a neustále usilují o světský blahobyt; milují a hledají útočiště ve věcech, které neznamenají téměř nic. V nich však pokoj nalézt nemohou. Neznají totiž Boha, který je všemohoucí a je veškerou moudrostí a veškerým dobrem. Bůh si přeje, abychom jej poznali a těší jej, když nacházíme útočiště u něho; neboť veškeré věci, které ho nejsou hodny, jsou nízké i pro nás."

Juliana z Norwiche

"Srdce Kristovo překypuje láskou božskou i lidskou a je nesmírně bohaté na všechny poklady milosti, které náš Vykupitel získal životem, utrpením a smrtí. Proto je toto Srdce skutečně zdrojem věčné lásky, již jeho Duch vlévá do všech údů jeho tajemného Těla."

Pius XII., Haurietis aquas, III

"Ve svátosti Eucharistie je Kristus, poněvadž je to Kristovo tělo. Není to tedy obyčejný pokrm, ale pokrm duchovní. Proto také Apoštol říká o předobrazu: 'Naši otcové jedli duchovní pokrm a pili duchovní nápoj' (1K 10,3n). Boží tělo je totiž duchovním tělem."

sv. Ambrož Milánský, De mysteriis, 9,58

Další stránky: předchozí | 1 ... | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ... 37 |