Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Sláva tobě! Tys postavil svůj kříž jako most nad smrtí, aby po něm přecházely duše z krajiny smrti do krajiny života. Sláva tobě! Tys vzal na sebe tělo smrtelného člověka a učinils je pramenem života pro všechny smrtelníky. Ty přece žiješ; vždyť tvoji vrazi naložili s tvým tělem jako rolníci: zaseli jej totiž do hloubky jako pšenici, aby odtud zase povstal a s sebou vzkřísil mnohé."

sv. Efrém Syrský

"Co vytéká z rány v boku Pána, to jakoby vtékalo do nás. Rána nám dává novou krev a vodu pro vzkříšení těla."

Adrienne von Speyr, Lumina

"Skutky víry jsou: láska, mír, andělská trpělivost, milosrdenství, krotkost, nesení kříže a duchovní život. Jen taková víra je pravá. Pravá víra nemůže existovat bez dobrých skutků, neboť kdo opravdu věří, bezpochyby činí i dobré skutky. Všichni, kteří vkládají svoji naději na Boha, jsou k Němu vedeni a osvěcováni září věčného světla."

sv. Serafim Sarovský

"Vše, co se nás týká, se vykonává skrze kříž. Ať už při našem znovuzrození (křest), nebo při nasycení tajemným pokrmem (svaté přijímání), či při kněžském svěcení, nebo při čemkoliv jiném - všude se setkáváme s tímto znamením vítězství."

sv. Jan Zlatoústý

"Půst posílá modlitbu na nebe, dává jí jakoby křídla."

sv. Basil Veliký

"Kdo nehledá Kristův kříž, nehledá Kristovu slávu."

sv. Jan od Kříže, Výroky o světle a lásce 101

"Jestli svému bratru, na kterého se kvůli něčemu hněváš, neodpustíš jeho viny, pak se modlíš a postíš úplně zbytečně - Bůh tě nepřijme."

Efrém Syrský

"V půstu by se měl křesťan více než kdy jindy snažit, aby žil jako člověk. Jako člověk, který byl stvořen podle Božího obrazu. Proto se snažíme nezávidět, nehněvat se, být soucitný, krotit vášně, být pánem svého těla. Jíst jen kolik člověk potřebuje k životu."

Alexij Osipov

"Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh je a že se odměňuje těm, kdo ho hledají."

Bible, List Židům 11,6

"Co to znamená být spasen? To znamená spojit svůj pomíjivý časný život s nesmrtelností a Bohem - to je spása."

Alexandr Meň, Křesťanství

"Přijímání eucharistie znamená dorůstání do toho, kým máme být."

Michal Altrichter, Příručka spirituální teologie, XIII,2

"Ten, kdo uplatňuje lásku ve jménu církve, se nebude nikdy snažit o to, aby druhým vnucoval víru církve. Takový člověk totiž ví, že láska ve své čistotě a nezištnosti je tím nejlepším svědectvím vydávaným Bohu, v něhož věříme a jenž nás pohnul k tomu, abychom milovali."

Benedikt XVI., Deus Caritas est, 31

"Životem tvého těla je tvá duše; životem tvé duše je tvůj Bůh."

sv. Augustin

"Spasitel je vždy a zcela přítomný těm, kteří žijí v Něm: pečuje o všechny jejich potřeby, je pro ně vším a nedovolí, aby od něj odvraceli svůj pohled, aby hledali něco, co je mimo Něj. Vskutku svatí nepotřebují nic, co není Jím: On je plodí, dává jim růst a živí je, je světlo a dech, pro sebe v nich ztvárňuje pohled, skrze sebe jej osvětluje a nakonec dá sám sebe jejich patření."

sv. Mikuláš Kabasila, Vita in Cristo, I,II,72

"Každému bytí patří světlo a ne tma! Kdo opouští Boha, od něhož byl stvořen, a tíhne k tomu, z čeho byl stvořen, to je k nicotě, ten je v tomto hříchu zachvácen temnotami."

sv. Augustin, In Joannem VII

"Jen vtělení Boha mohlo člověka spasit. Kristus opět sjednotil lidství s Božstvím a stvořená lidská přirozenost se znovu sjednocuje s Bohem. To bylo možné jen tím, že se vtělil a stal se člověkem sám Bůh. Spasení - to je zbožštění (theosis) člověka."

sv. Atanáš Alexandrijský

"Co ti nabídneme, Kriste, aby ses narodil na zemi jako člověk? Každé stvoření, které je tvoje dílo, ti skutečně přináší svědectví své vděčnosti: andělé zpěv, nebesa hvězdu, mudrci dary, pastýři obdiv, země jeskyni, opuštěné místo jesle; ale my, lidé, ti nabízíme matku a pannu."

Kontakion vánočních svátků

Narodil se v našem chlévě, aby nás uvedl do své královské komnaty.

red.

Vánoce nejsou jenom o tom "Bůh s námi", ale i "my s Bohem".

red.

"Církev od nás stále žádá, abychom pochopili, že jako kdysi [Kristus] přišel na svět v těle, tak že je ochoten k nám přijít znovu v kteroukoliv hodinu a v kterémkoliv okamžiku - když ze své strany odstraníme překážky -, aby v našich myslích duchovně přebýval s hojnými milostmi."

sv. Karel Boromejský

"Jestliže jsi theolog, budeš se upřímně modlit. A jestliže se upřímně modlíš, jsi theolog."

Evagrius Pontský, O modlitbě, par. 61

"Avšak Bůh je Otec, který hledá své stvoření a léčí je z následků pádu. Odhání hada, znovu se ujímá ptáčete a povzbuzuje je, aby vylétlo zpátky do hnízda."

Klement Alexandrijský, Protreptikos 91,3

Další stránky: předchozí | 1 ... | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ... 36 |