Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Pravda musí být konečným smyslem celého vesmíru a přemýšlení o ní musí být hlavním zaměstnáním moudrosti."

sv. Tomáš Akvinský

"Kontemplace je čin duše utopené v obdivu k přítomnosti něčeho nádhernějšího než je sama."

Dom Augustin Guillerand

"V podvečer tě budou zkoušet podle lásky; nauč se milovat, jak Bůh chce být milován, a svou povahu opusť."

sv. Jan od Kříže, Výroky o světle a lásce, 59

"Velmi užitečné je číst Bibli. Za tento skutek, mimo jiných činů, nenechá Hospodin člověka bez své milosti, ale daruje mu dar pochopení."

sv. Serafim Sárovský

"Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno."

Ježíš Kristus, Matoušovo evangelium 7,7-8

"Kéž cítím ve svém srdci onu nezměrnou lásku, jíž i ty, Synu Boží, jsi rozpálen a díky níž jsi ochotně vytrpěl utrpení kvůli nám hříšným!"

sv. František z Assisi

"Kdosi se mě ptal: 'Jste provdaná?' A já jsem odpověděla: 'Ano. Někdy to je velmi obtížné, usmívat se na Ježíše, protože dovede být velmi náročný.' Právě zde začíná láska - je-li náročná a dokážeme-li ji přesto dát s radostí."

bl. Matka Tereza

"Ty říkáš, že se nepotřebuješ modlit? Potřebuješ modlitbu právě proto, že si myslíš, že se bez ní obejdeš."

sv. Jan Zlatoústý, In Thess. 1,3

"Obecně vzato jsi člověk, tak vyzkoumej toho, který tě stvořil. Ve své jedinečnosti jsi syn, tak rozpoznej svého Otce!"

Klement Alexandrijský, Protreptikos 99,3

"Kdo hedá pravdu, nalézá Boha."

Elisabeth Leseur

"Poušť dělá krásnou to, že někde skrývá studnu."

Antoine de Saint-Exupéry

"'V nebi' je každá duše chválou slávy Otci, Slovu, Duchu svatému, neboť každá duše je ustálená v čiré lásce a 'již nežije svým vlastním životem, ale životem Božím'. Tehdy jej poznává ... jako je sama poznávána jím."

bl. Alžběta od Trojice, Nebe ve víře 32,42

"Duch svatý tluče na dveře svědomí výčitkou, otevírá je zpovědí, vstupuje do něj lítostí, vysvobozuje je rozhřešením, proměňuje je ospravedlněním, zapaluje je svou horlivostí."

Raniero Cantalamessa, Zpěv Ducha

"Bez Ducha svatého je Bůh daleko, Kristus zůstal v minulosti, evangelium je mrtvou literou, církev obyčejnou organizací, poslání jen propagandou, bohoslužba jen vzpomínkou, křesťanské chování jen morálkou otroků. Ale s Duchem svatým je vesmír pozvednut a sténá v porodních bolestech Království, člověk bojuje proti tělu, Kristus je přítomný, evangelium je životadárnou mocí, církev je znamením společenství Nejsvětější Trojice, autorita je osvobozující službou, poslání je Letnicemi, liturgie připomínkou a předchutí, lidské chování je zbožštěno."

Ignác z Lattakie

"Den Páně, den zmrtvýchvstání, den křesťanů, náš den - odtud se nazývá dnem Páně (Dominica), neboť v neděli Pán jako vítěz vystoupil k Otci. Pohany je také nazván Dnem Slunce, a my to také rádi vyznáváme, neboť dnes se nám zrodilo Slunce světa, dnes se zrodilo Slunce spravedlnosti, na jehož perutích je uzdravení."

sv. Jeroným

Ten, jenž vzbudil z mrtvých Pána Ježíše Krista, vzbudí i nás, budeme-li činit jeho vůli, chodit v jeho přikázáních a milovat to, co miloval on, vzdáleni vší nespravedlnosti, lakoty, zištnosti, pomluv, lživého svěděctví, a nebudem odplácet zlo zlem, spílání spíláním, ránu ránou či kletbu kletbou, pamatujíce na to, co řekl Pán, když učil: 'nesuďte, abyste nebyli souzeni, buďte milosrdní, abyste našli milosrdenství, odpouštějte, a bude vám odpuštěno. Jakou měrou měříte, takovou vám bude odměřeno...'"

Polykarp, List Polykarpův 2,2

"Povšimněmě si, milovaní, jak nám Hospodin ustavičně ukazuje, že dojde k příštímu vzkříšení, jehož prvotinou učinil Pána Ježíše Krista vzkřísiv jej z mrtvých. Pohleďme, milovaní, na vzkříšení, jež se děje ve svůj čas. Den a noc nám ukazují ke vzkříšení - uléhá noc, povstává den..."

Klement Římský, 1. list Klementův 24

"Kristus Pán skutečně vstal z mrtvých... Také my, bratři a synové, my také vstaneme... Když jsme se s čistým a upřímným srdcem zúčastnili velikonoční hostiny... Protože o tom, kdo se sytil takovým životadárným pokrmem, Kristus řekl: '...já ho vzkřísím v poslední den' (Jan 6,54)."

Pavel VI.

"Ve dnech po vzkříšení Páně byly veliké svátosti potvrzeny, veliká tajemství odhalena: bázeň před smrtí rozptýlena a zvěstována nesmrtelnost nejen duše, nýbrž i těla; všem apoštolům dechnutím Páně byl vlit Duch svatý a na apoštola Petra po předání klíčů k nebeskému království byla přednostně přenesena péče o ovčinec Páně. V těchto dnech se připojil cestou ke dvěma učedníkům. Aby každá mlha naší kolísavosti byla rozehnána, bylo váhání ulekaných a nerozhodných pokáráno. Při lámání chleba byly oči večeřících otevřeny. Za těchto zázraků stravuje učedníky malomyslnost. Pán se mezi nimi objevuje a se slovy: "Pokoj vám!" ukazuje očím pochybovačů rány po hřebech na rukou i na nohou a vyzývá je, aby se hmatem přesvědčili. Vždyť stopy po hřebech a kopí proto zůstaly, aby vyléčily srdce nevěřících."

sv. Lev Velký

"Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu: Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím. 'Všechno podrobil pod jeho nohy' a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest."

Bible, List Efezským 1,17-23

"Pane, věčné Slovo, tys chtěl být povýšen na kříž a když jsi na něm vylil svou Krev, ukázal jsi lásku a šíři svého milosrdenství. Touto Krví jsi dal najevo, jak vážná věc je hřích. Touto Krví omýváš tvář své Snoubenky, tvář našich duší..."

sv. Kateřina Sienská, Modlitby

"Bůh je láska a ta je schopna vytrhávat lidi z ospalosti a prostřednosti. Ale tato Láska - Kristus je ukřižovaná a můžeme ji najít jen na kříži. Proto je Kristus - Láska někdy tak neznámá. Chceme totiž lásku, ale odmítáme trpět. Ježíšova náruč je otevřená, ale ruce má přibité. Kdo ho chce obejout, musí ho obejmout i s jeho křížem, musí se zúčastnit i jeho agónie."

sv. Pio z Pietrelciny

Další stránky: předchozí | 1 ... | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |