Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Často pročesávané vlasy jsou hladké a není problém vytvořit z nich účes. Stejné tak duše, která často zkoumá myšlenky, slova a skutky, které jsou jejími vlasy, koná-li to všechno z lásky k Bohu, bude pečlivé učesána."

sv. Jan od Kříže

"Jestliže Eva pozbyla privilegia kvůli hříchu, Maria je získala v důsledku milosti. Jestliže Eva byla neposlušná a nevěřící, Maria byla poslušná a věřící. Jestliže Eva byla příčinou zkázy všeho, Maria byla příčinou spásy pro všechny. Jestliže Eva umožnila Adamův pád, Maria umožnila nápravu toho prostřednictvím našeho Pána."

sv. John Henry Newman, A letter to the Reverend E. B. Pusey D. D. on his recent Eirenicon

"K čemu ti je, že Kristus kdysi přišel v těle, jestliže nepřišel i do tvé duše? Modleme se, aby se jeho příchod k nám uskutečňoval každý den a abychom mohli říci: 'Nežiji již já, ale žije ve mně Kristus'."

Origenes

"Zvěstujeme Kristův příchod. Ne jenom jeden, ale i druhý, mnohem krásnější než byl první. Smyslem onoho příchodu byla spíše trpělivost, tento pak ponese diadém Božího království."

sv. Cyril Jeruzalémský, Katecheze, 15, 1

"Kristus je králem srdcí pro svoji 'lásku, která převyšuje veškeré poznání' (Ef 3,19), a pro svoji mírnost a laskavost, kterou k sobě přitahuje srdce. Nikdo totiž z celého lidstva nebyl dosud a nebude nikdy tak milován jako Ježíš Kristus."

Pius XI., Quas Primas

"Spása, kterou nám přinesl Kristus, je návratem k prvnímu stvoření. Ježíš nás nevytrhl z této země, aby nás odnesl někam jinam, ale skrze něho se opět navracíme k dialogu s Otcem, vesmírem, s ostatními lidmi, tedy k obnovení rajského stavu."

Tomáš kard. Špidlík, Nové cesty pastorální teologie. Krása jako východisko

"Svatí jsou důkazem, že křesťanství je možné, a proto mohou být vůdci na cestě lásky k Bohu, která se zdá jinak nedostižná."

Adrienne von Speyr, Objektive Mystik

"Kdo usiluje o ctnost a snaží se činit to, co se líbí Bohu, ten se více než čemukoliv jinému věnuje modlitbě. Kdo se však nenamáhá o žádnou ctnost a nechce činit to. co se líbí Bohu, ten se nestará o modlitbu."

Theodor z Mopsuestie, Katecheze, XI, 1

"Slovo Boží je pro rozum světlem a pro vůli ohněm, aby mohl člověk poznávat a milovat Boha."

sv. Vavřinec z Brindisi, Sermo Quadragesimalis 2

"Upři pohled na mne a dbej o to, aby se tvé skutky podobaly mým."

Ježíš ke sv. Terezii od Ježíše, Duchovní relace 11

"Růženec, i když má svůj mariánský charakter, je modlitbou s kristologickým srdcem. Svým střízlivým způsobem v sobě soustřeďuje hloubku celého evangelijního poselství, jehož je jakýmsi souhrnem."

sv. Jan Pavel II., Rosarium Virginis Mariae, 1

"Jsi-li ve stavu, že se nedokážeš modlit, ukryj se za svého anděla strážného a nechej ho modlit se místo tebe."

sv. Jan Maria Vianney

"Bohu se slouží jenom tehdy, když se mu slouží podle Jeho vůle."

sv. Pio z Pietrelciny

"Každý, kdo si přeje stát se dokonalým v následování Pána, stojí už ve stínu kříže a budoucího utrpení."

Adrienne von Speyr, Služebnice Pána

"Panna Maria byla ve svém narození světlem nesmíšeným, v důsledku posvěcující milosti, a proto jí náleží slova z první kapitoly knihy Genesis: 'Budiž světlo, a bylo světlo. A oddělil Bůh světlo od tmy' (1,3-4), neboť nejsvětější Panna byla učiněna takovou, že vůbec nebyla smísena s temnotami hříchu."

sv. Bonaventura, Kázání o narození nejsvětější Panny Marie, I. kázání

"Bůh je láska a pramen lásky. Toto říká velký Jan: 'Láska je z Boha' a 'Bůh je Láska' (1J 4,7-8). Stvořitel nám vtiskl i tuto známku. 'Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem' (J 13,35). Jestliže se tedy toto neděje, je celý obraz znetvořen."

sv. Řehoř z Nyssy, O stvoření člověka, 5

"Bůh se rozhodl stát synem člověka a chtěl, aby se lidé stali syny Boha. On sestoupil kvůli nám, my vystupujeme díky Němu."

sv. Augustin, Výklad Janova evangelia, 12, 8

"Není nic zvláštního, že již starověcí církevní autoři, v opoře o slova sv. archanděla Gabriela, který zvěstoval Marii, že její Syn bude kralovat na věky, nebo o slova Alžběty, jimiž s úctou vítala 'Matku mého Pána', nazývali Marii 'Matkou Krále' a 'Matkou Pána' a vyjadřovali tím výrazné přesvědčení, že z královské důstojnosti Syna vyplývá jedinečná vznešenost a důstojnost Marie."

Pius XII., Ad caeli reginam, I

"Nejvyšší slávou Matky Boží je eschaton, uskutečněné v jedné stvořené osobě ještě před koncem světa. To ji umísťuje již v tomto čase do věku, který je po smrti, po vzkříšení, po posledním soudu."

Vladimír Losskij, Panagia

"Hlavním cílem Proměnění bylo vymýtit ze srdce apoštolů pohoršení kříže, aby ponížení spojené s Kristovým utrpením, které On chtěl, nenarušilo jejich víru. Proto jim byla předem odhalena jeho skrytá skvělost a důstojnost."

sv. Lev Veliký, Tractatus, 51, 2

"Co se týče extáze a vytržení, prosme Boha o milost, aby nás vytrhl z pout nezřízené lásky k nám samým a ke tvorům a přitáhl nás zcela k sobě."

sv. Alfons Maria Liguori, Modlitba, III, 2

"Čím je žena světější, tím více je ženou."

Léon Bloy

Další stránky: předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... 38 |