Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Svět byl stvořen pro člověka, člověk však pro chválu Boha."

sv. František Saleský

"Když uctíváme božské Srdce Páně, ctíme v něm a skrze ně nestvořenou lásku věčného Slova a zároveň jeho lidskou lásku i všechno jeho smýšlení, cítění a všechny ctnosti. Tato dvojí láska totiž pohnula našeho Spasitele k tomu, aby se za nás a za celou církev, svou nevěstu, obětoval."

ctih. Pius XII., Haurietis aquas, III

"Církev není na prvním místě sociologický útvar, ale živé Tělo Krista, sycené Jeho Eucharistií."

Hans Urs von Balthasar, Co je na církvi katolické

"Boží Zjevení je postupnou a rozvíjející se manifestací Boha-Lásky, který se nám odhaluje jako Otec a přivádí k sobě lidi prostřednictvím Syna pod vlivem Ducha Svatého."

Giacomo Maria Medica, Maria vivo annuncio di Cristo

"Duch působí návrat do ráje, vstup do nebeského království, opětovné přijetí za Boží děti. On nám dává svatou smělost, že nazýváme Boha Otcem, že máme účast na Kristově milosti, že jsme nazváni dětmi světla, že máme účast na věčné slávě, jedním slovem, že jsme v tomto světě i světě budoucím."

sv. Basil Veliký

"Vstoupit do lásky znamená vstoupit do nepomíjitelnosti, protože jen láska trvá na věky (srov. 1Kor 13)."

Marko Ivan Rupnik, Vybrané otázky z antropologie. Člověk a vzkříšení

"Člověk se nesmí spokojit s myšleným Bohem: neboť jak myšlenka pomine, pomine i takový Bůh. Člověk musí mít bytostného Boha, který je daleko povznesen nad všecky myšlenky člověka a stvoření. Takový Bůh nepomíjí, leda by se člověk od něho vůlí odvrátil."

Mistr Eckhart, Naučení, 6

"Kdo rozpoznal v Církvi místo Paschy a Letnic, ten v ní zůstane až do konce. Je to totiž jeho Církev a jeho duchovní vlast, se kterou spojil naději na záchranu sebe i druhých. Bylo by naivitou hledat na této zemi Církev ideální, čistou a bez hříchu. Každý z existujících jedinců má svoje minulé i přítomné viny. Každému hrozí hřích, omezenost, egoismus a odtrženost od lidí. (...) Církev v podobě znetvořené hříchem a zacloňující tak tvář Kristovu nikdy nepřestane být mou Církví."

Wacław Hryniewicz, Nasza pascha z Chrystusem. Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej, Tom 2

"Nikomu se nedostává spásy, leč skrze Marii, a nikomu není udělena milost, leč jejím prostřednictvím."

sv. Germán z Konstantinopole

"V jesličkách, na Kříži, ve věčné Otcově slávě vidí Kristus všechny údy Církve a je s nimi spojen mnohem jasněji a mnohem láskyplněji, než matka vidí a miluje své dítě, které spočívá na jejím klíně, a než každý sám sebe poznává a miluje."

Pius XII., Mystici Corporis

"Na kříži nám ukázal, co máme snášet, ve zmrtvýchvstání ukázal, v co máme doufat."

sv. Augustin, Kázání katechumenům o Vyznání víry, III, 9

"Absolutní Pán veškerenstva zastínil svou nesmírnou vznešenost a přijal existenci služebníka; Bůh, kterého se nemůže dotknout žádné utrpení, se neváhal stát trpícím člověkem."

sv. Lev Veliký, Tomus ad Flavianum

"Ježíš nám neslíbil, že z nás sejme kříž. Řekl nám, že jej vloží na ramena. Ale s Ježíšem se kříž stává láskou."

Marta Robinová

"Zlato se zkouší v peci, vytrvalost při modlitbě zkouší mnichovu horlivost a lásku k Bohu. Kdo ovládl toto chvályhodné dílo, přibližuje se k Bohu a odhání démony."

Jan Klimak, Nebeský žebřík, 19

"Duch svatý je vzájemná láska Otce a Syna. Otec může milovat nějakého tvora jen v té míře, v jaké se tento tvor podobá jeho Synu. Pak ho miluje toutéž láskou, jakou má ke svému Synu. Slovo se nemůže spojit s tvorem a nesdělit mu své tíhnutí k Otci, svou vlastní lásku. Proto se obě (božské Osoby) sklonily nad Mariinou duší a vlily jí svého společného Ducha."

P. František od P. Marie, OCD, Tvář svaté Panny

"Kdo rozpoznal svůj hřích, je větší než ten, kdo křísí mrtvé, a kdo byl uznán hodným nahlédnout sebe sama, je větší než ten, kdo uviděl anděly."

sv. Izák Syrský

"Lásku bez kříže nenajdeš a kříž bez lásky neuneseš."

sv. Jan Pavel II.

"Lítost je bázní duše před branami ráje."

sv. Izák Syrský

"Jestliže vytrvale a věrně plníte Boží vůli, potom ta vaše se bude plnit po celou věčnost."

sv. Markéta Marie Alacoque

"Při čtení evangelia nehledej požitek, nehledej nadšení, nehledej vynikající myšlenky, ale snaž se spatřit bezhříšnou svatou pravdu."

sv. Ignatij Brjančaninov

"Nejjistější cesta do nebe: být trpělivý vůči Bohu. V pokorném utrpení se poznává mužný život a nebeská moudrost."

Tomáš Kempenský, De bona pacifica vira cum resignatione propria, 27-28

"Pokora je kořen a základ všech ctností a celé duchovní stavby."

bl. Jan van Ruysbroeck, Sedm stupňů duchovní lásky, XII

Další stránky: předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... 39 |