Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Maria rodí božský tvar na zemi a lidský tvar v nebi."

Pavel Evdokimov, Žena a spása světa

"Dogmata jsou přesně tím místem, kde se žije pravý duchovní život a v nichž se realizuje pravá víra v dokonalé lásce. Dogmata nebyla v církvi formulována díky nějakým pojmovým spekulacím a nejsou výplody vypracované nad pracovním stolem. Dogmata vznikla z duchovního a církevního života. ... Dogmata nejsou pojmové definice víry, nýbrž symboly víry, neomylné souřadnice, uvnitř kterých se pohybují pokřtění ve jménu Trojjediného Boha. Duchovní život každého, jeho osobní hledání a snaha o kategorizaci obsahu vlastní víry a vlastního duchovního života by se měly zcela přirozeně pohybovat v mezích církví definovaných dogmat."

Marko Ivan Rupnik, Vybrané otázky z antropologie. Člověk a vzkříšení

"Démon je hrozně žárlivý na člověka, který se modlí, a užívá všech prostředků, aby zabránil dosažení cíle modlitby."

Evagrius Pontský, O modlitbě, 46

"Uctívání Nejsvětějšího Srdce nabízí světu, jenž je v úzkých, to, co nejvíce potřebuje: zjevení milosrdného Boha."

kard. Stefan Wyszyński

"Kde je eucharistie, tam je Ježíš a tam je církev skutečně tělem a my tam už nyní máme podíl na věčném životě."

Henri J. M. Nouwen, Dopisy Markovi

"Vrcholem duchovní cesty je, když se my lidé můžeme stát části trojičního společenství, plně vtaženi do kruhu lásky, která existuje v Bohu."

Kallistos Ware, Cestou orthodoxie

"Duch všechny, v nichž se usídlil a přebývá, proměňuje přímo v nové lidi a dává jim nový život."

sv. Cyril Alexandrijský

"Po světě se tedy rozlévá toto nebeské učení, sjednocují se národy, ustavují se církevní obce, vzniká jedno tělo, jež by obsáhlo celou šíři světa, a jeho hlava, Kristus, vystupuje na nebesa, aby ostatní údy hlavu nutně následovaly."

Boethius, Čtvrtý teologický traktát

"Kdo volí dobro, svou svobodu posiluje. Když však zvolí zlo, užívá svou svobodu, aby svobodu zničil."

Michael Špaček, Poznání Boha a veškeré skutečnosti podle Tomáše Špidlíka

"První a hlavní přikázání je láska, jen tak mysl uvidí první lásku, to jest Boha."

Evagrius Pontský, Listy 56,3

"Ty, ženo plná milosti, ba milosti přetékající, z hojnosti tvé milosti se osvěžuje a posiluje celé tvorstvo. Ty, Panno požehnaná, ba více než požehnaná, v tobě zahrnul Stvořitel požehnáním všechno tvorstvo a tvorstvo žehná svému Stvořiteli."

sv. Anselm z Canterbury, Oratio 52

"Ó slavná Krvi, jež dáváš život, jež jsi nám neviditelné učinila viditelným, zjevila jsi nám božské milosrdenství, smývajíc hřích neposlušnosti poslušností Slova, z něhož vyšla Krev."

sv. Kateřina Sienská, List ctihodnému řeholníku pani Vilémovi, generálu kartuziánského řádu

"Lidské pokolení bylo zničeno pádem Adama, nový Adam je svojí smrtí pozvedl. A tak vzkříšení duší vzešlo ze smrti nového Adama."

sv. Hildegarda z Bingenu, Scivias

"Přišel na zem kvůli trpícímu. Skrze panenskou matku přišel jako člověk a sám se stal trpitelem. Přijal utrpení trpících tím, že měl tělo schopné trpět, a zbavil lidské vášně moci. Duchem, který nemůže trpět, zabil smrt usmrcující člověka."

Meliton ze Sard, Velikonoční homilie, 66

"Odvrátili jsme se a tys nám poslal svého Syna, aby svým utrpením naše odvrácení od tebe proměnil zpátky v příklon."

Adrienne von Speyr, U Boha a u lidí

"Hospodin dopouští, že podléháme četným chybám, které nás ovšem zvou, jsme-li je schopni Pánu vkládat do Srdce, k důvěrnější odkázanosti na něm ..."

Michal Altrichter, Spirituální teologie

"Dalším omylem toho, kdo se věnuje kontemplaci, je to, že dává stranou přesvaté lidství našeho Pána Ježíše Krista. Když se Panna Maria těšila z přítomnosti svého božského Syna, zakoušela vytržení lásky k Bohu."

Francisco de Osuna

"Vášeň lidské duše, to je připodobnění nerozumnému tvoru."

sv. Řehoř z Nyssy: O stvoření člověka, 28

"Kdo začal pěstovat modlitbu, ať na to nikdy ani nepomyslí zanechat ji, i když se stane, že upadne do hříchů. Pomocí modlitby bude moci brzo povstat, bez ní však to bude velmi obtížné."

sv. Terezie od Ježíše, Život, VIII, 5

"Naším pokojem je Kristus, náš Bůh (srov. Ef 2,14). Ocitneme-li se někdy v tíživé situaci a naše mysl nás počne uvádět do otroctví hříchu, řekněme: 'Navrať se, duše má, ke svému odpočinutí' (Ž 116,7)."

Origenes - sv. Jeroným: Homilie na Žalmy, CXIV,7

"Trojúhelník samozřejmých pravd o otci, matce a dítěti nelze zničit; zničit se dají jen civilizace, které je ignorují."

Gilbert Keith Chesterton, The superstition of divorce

"Naše láska k Církvi je jeden ze způsobů lásky k Ježíšovi. Je to naše láska k lásce našeho Pána k nám."

Frederick William Faber, The Precious Blood

Další stránky: předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... 32 |