Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Tváří Boha je Logos, v němž se Bůh zjevuje a dává se poznat."

Klement Alexandrijský, Paidagogos, I, 57

"Kristus tedy, co se týká jeho těla, vyrostl a byl pokřtěn, aby ten, který měl ostatním předat zřízení křtu, sám jako první přijal, co učil."

Boethius, Čtvrtý teologický traktát

"Matka Boží bývá nazývána žebříkem do nebe. Každého žebříku lze užít dvojím způsobem: lze po něm stoupat shůry do hlubin a z hlubin do výšky. Po tomto žebříku Bůh sestoupil na zem, abychom my lidé mohli skrze Marii vystoupit k němu do nebe."

sv. Fulgentius z Ruspe

"Tím nejvyšším dobrem, jež Bůh kdy pro člověka udělal, je to, že se stal člověkem."

Mistr Eckhart, Kázání 22.

"Bůh si činí svůj příbytek v srdci prostém a pokorném."

sv. Marie od Ukřižovaného Ježíše

"Neposkvrněné početí Panny Marie je historicky prvním v člověku zjeveným vítězstvím Kristovy milosti nad hříchem a neklamnou zárukou eschatologické naděje - rovněž na překonání veškerých utrpení - naděje, která byla zaslíbena nám všem a která se zjevuje v Neposkvrněné a zároveň Nanebevzaté."

Danuta Mastalska, "Neposkvrněné početí a utrpení Marie"

"V evangeliu sv. Marka je psáno: 'Proto bděte, neboť nevíte, kdy Pán domu přijde, zdali navečer nebo o půlnoci, nebo když kohouti zpívají či ráno, aby vás, když přijde nenadále, nenalezl spící. Proto vám pravím, všem pravím: Bděte.' (Mk 13,35-37) Křesťan má tudíž bdít, aby ho příchod Páně nezastihl nepřipraveného. Toho pak tento den zastihne nepřipraveného, koho zastihne nepřipraveného v poslední den života."

sv. Augustin, Ep. 80. ad Hesychium

"Říkáme, že Bůh a člověk si vzájemně slouží jako model, Bůh se pro člověka ve své lásce k němu zlidšťuje stejnou měrou, jakou se člověk, posílen láskou, proměňuje Bohem v boha."

sv. Maxim Vyznavač, Ambigua

"Poslal svého jediného Syna v naší přirozenosti, takže se stal jedním člověkem z nás a bratrem nás všech. A sebe ponížil, aby nás povýšil; sebe ochudil, aby nás obohatil; sebe vydal pohaně, aby nás poctil. Avšak veškerá jeho ponížení jej neumenšila, neboť zůstal tím, čím byl, a přijal to, čím nebyl. Zůstal Bohem a stal se člověkem, aby se člověk stal Bohem. Oblékl na sebe naše lidství, jako král bere šaty svých domácích nebo svých sluhů, takže jsme s ním oděni jedním šatem, lidskou přirozeností."

bl. Jan van Ruysbroeck, Zrcadlo věčné blaženosti, III, B, d

"Duše, jež se pokoušejí žít zcela v Bohu, poznávají Boží přítomnost i v nejmenších věcech všedního dne."

Adrienne von Speyr, Lumina a nová lumina

"Je to paradoxní, ale můžeme říci, že nakolik je smrt nejbolestnějším faktem naší existence, je současně tím, co zachraňuje z banality, která vytváří riziko, že se člověk ztratí; smrt dává smysl a hloubku tajemství života."

Pavel Evdokimov, Žena a spása světa

"Někdy si myslíme, že jsme se dlouhou dobu modlili, aniž bychom dostali, oč jsme žádali. To by nás však nemělo trápit, protože Boží úmysl může být takový, že máme čekat na vhodnější dobu, větší milost nebo krásnější dar."

Juliana z Norwiche, Kniha zjevení, 42

"Bůh je jeden a zjevil se nám skrze Ježíše Krista, svého Syna. Ten je Jeho Slovem, vycházejícím z mlčení."

sv. Ignác Antiochijský, List Magnesijským, VIII, 2

"Začněme svědomitě pracovat na své spáse, protože to za nás nikdo jiný neučiní. Ten, který nás stvořil bez našeho přičinění, nás bez něho nespasí."

sv. Markéta Marie Alacoque

"Bez kontemplace je růženec tělem bez duše a jeho modlitba se vystavuje nebezpečí, že se stane mechanickým opakováním formule a bude odporovat Ježíšovu napomenutí: 'Když se modlíte, nebuďte povídaví jako pohané. Ti si totiž myslí, že budou vyslyšeni pro množství slov' (Mt 6,7). Pro svou povahu modlitba růžence vyžaduje klidný rytmus a zamyšlené prodlévání, jež napomáhají modlícímu se člověku meditovat tajemství života Pána, viděná skrze srdce Té, která byla nejbližší Pánu, a odhalují jejich nezbadatelná bohatství."

sv. Pavel VI., Marialis cultus, 47

"Jednotlivým lidem jsou uděleni jednotliví andělé za účelem ochrany. Důvodem toho je, že ochrana andělů je určitým vykonáváním Boží prozřetelnosti vůči lidem."

sv. Tomáš Akvinský, Teologická suma, I, CXIII, 2

"Jestliže Bůh ví, co potřebujeme, proč je třeba se modlit? Ne, abys Jej poučil, ale aby sis Jej naklonil, aby ses k Němu skrze ustavičnou modlitbu přiblížil a aby sis připomínal své hříchy."

sv. Jan Zlatoústý, Homilie na Matoušovo evangelium, XIX, 4

"Bůh na kříži rozepjal svoje ruce, aby objal hranice celé země."

sv. Cyril Jeruzalémský, Katecheze, XIII, 28

"Kdo v těle zasévá smyslovou lásku, sklidí věčnou smrt; kdo však v duchu zasévá pravou lásku, ten sklidí v Duchu věčný život."

Mistr Eckhart, Traktát o odloučenosti

"Nic než kontemplace Boha nemůže zcela otevřít a osvobodit naši mysl, odemknout, zaujmout a upoutat naše city."

sv. John Henry Newman

"Člověk je schopen se cele vidět jen tehdy, když se na sebe dívá v Lásce. Tímto způsobem se bude kontemplovat i na konci svého života."

Marko Ivan Rupnik, Vybrané otázky z antropologie. Člověk a vzkříšení

"Nanebevzetí přivádí Theotokos navěky do lůna Trojice jako živoucí ikonu lidumilnosti Boha Otce."

Pavel Evdokimov, Panagion a Panagia

Další stránky: předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... 40 |