Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Kdo volí dobro, svou svobodu posiluje. Když však zvolí zlo, užívá svou svobodu, aby svobodu zničil."

Michael Špaček, Poznání Boha a veškeré skutečnosti podle Tomáše Špidlíka

"První a hlavní přikázání je láska, jen tak mysl uvidí první lásku, to jest Boha."

Evagrius Pontský, Listy 56,3

"Ty, ženo plná milosti, ba milosti přetékající, z hojnosti tvé milosti se osvěžuje a posiluje celé tvorstvo. Ty, Panno požehnaná, ba více než požehnaná, v tobě zahrnul Stvořitel požehnáním všechno tvorstvo a tvorstvo žehná svému Stvořiteli."

sv. Anselm z Canterbury, Oratio 52

"Ó slavná Krvi, jež dáváš život, jež jsi nám neviditelné učinila viditelným, zjevila jsi nám božské milosrdenství, smývajíc hřích neposlušnosti poslušností Slova, z něhož vyšla Krev."

sv. Kateřina Sienská, List ctihodnému řeholníku pani Vilémovi, generálu kartuziánského řádu

"Lidské pokolení bylo zničeno pádem Adama, nový Adam je svojí smrtí pozvedl. A tak vzkříšení duší vzešlo ze smrti nového Adama."

sv. Hildegarda z Bingenu, Scivias

"Přišel na zem kvůli trpícímu. Skrze panenskou matku přišel jako člověk a sám se stal trpitelem. Přijal utrpení trpících tím, že měl tělo schopné trpět, a zbavil lidské vášně moci. Duchem, který nemůže trpět, zabil smrt usmrcující člověka."

Meliton ze Sard, Velikonoční homilie, 66

"Odvrátili jsme se a tys nám poslal svého Syna, aby svým utrpením naše odvrácení od tebe proměnil zpátky v příklon."

Adrienne von Speyr, U Boha a u lidí

"Hospodin dopouští, že podléháme četným chybám, které nás ovšem zvou, jsme-li je schopni Pánu vkládat do Srdce, k důvěrnější odkázanosti na něm ..."

Michal Altrichter, Spirituální teologie

"Dalším omylem toho, kdo se věnuje kontemplaci, je to, že dává stranou přesvaté lidství našeho Pána Ježíše Krista. Když se Panna Maria těšila z přítomnosti svého božského Syna, zakoušela vytržení lásky k Bohu."

Francisco de Osuna

"Vášeň lidské duše, to je připodobnění nerozumnému tvoru."

sv. Řehoř z Nyssy: O stvoření člověka, 28

"Kdo začal pěstovat modlitbu, ať na to nikdy ani nepomyslí zanechat ji, i když se stane, že upadne do hříchů. Pomocí modlitby bude moci brzo povstat, bez ní však to bude velmi obtížné."

sv. Terezie od Ježíše, Život, VIII, 5

"Naším pokojem je Kristus, náš Bůh (srov. Ef 2,14). Ocitneme-li se někdy v tíživé situaci a naše mysl nás počne uvádět do otroctví hříchu, řekněme: 'Navrať se, duše má, ke svému odpočinutí' (Ž 116,7)."

Origenes - sv. Jeroným: Homilie na Žalmy, CXIV,7

"Trojúhelník samozřejmých pravd o otci, matce a dítěti nelze zničit; zničit se dají jen civilizace, které je ignorují."

Gilbert Keith Chesterton, The superstition of divorce

"Naše láska k Církvi je jeden ze způsobů lásky k Ježíšovi. Je to naše láska k lásce našeho Pána k nám."

Frederick William Faber, The Precious Blood

"Lze říci, že křesťan je anamnesí - živou připomínkou spasitelského činu Krista."

Bogusław Nadolski, Niedziela - historia, znaczenie, symbolika

"Svěř Bohu potřeby těla a bude jasné, že mu svěřuješ taktéž i potřeby duše."

Evagrius Pontský, O modlitbě, 129

"Není možné poznat Boha proto, že by byl člověk schopen dosáhnout nějakých poznatků nebo přemýšlet v jistých systémech, nýbrž proto, že On sám dává člověku lásku, která činí člověka tak pokorným a uceleným, že může přijmout osvícení rozumu, díky kterému se pak může setkat s Bohem. Poznat Boha znamená především to, že hlavním aktérem poznání je Bůh sám, protože On je tou živoucí, osobní sdílenou pravdou. Bůh, který se dává poznat, je Bohem sdílení. Je to právě jeho sdílení, které nás učí ho poznávat."

Marko Ivan Rupnik, Vybrané otázky z antropologie. Člověk a vzkříšení

"Veškerá láska se rodí z krve, kterou za nás prolil náš Vykupitel."

sv. František Saleský

"Jestliže církev je ve svém esse hagiofanií, manifestací svatosti, Panna Maria tuto svatost zosobňuje. Nejčistší, Marie, je panhagia, celá svatá, a proto je předobrazem církve: svatost Boha ve svatosti lidské."

Pavel Evdokimov, Žena a spása světa

"Ježíš se nechal pokřtít jako člověk ne proto, že by sám potřeboval očištění, ale aby posvětil vody."

sv. Řehoř Naziánský

"Maria, když se stala Matkou Boží, nám zjevuje velkou plodnost tvora, který přijetím Ducha činí vůli Boží, protože přijímá Jeho slovo."

Michelina Tenace, Vybrané kapitoly z antropologie

"Nebyl žádný lepší způsob, jak podnítit naši lásku k Bohu, než ten, že Boží Slovo, skrze něž bylo vše učiněno, pro nápravu naší přirozenosti ji samu přijalo, aby jeden a týž byl Bohem i člověkem."

sv. Tomáš Akvinský, O důvodech víry, V

Další stránky: předchozí | 1 ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... 33 |