Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Začínáme milovat poznáním Boží dobroty, kterou nám dává víra, a potom ji okoušíme a vychutnáváme láskou."

sv. František Saleský, Pojednání o lásce k Bohu, VI, 4

"Mnichem je ten, kdo je ode všech odloučen a zároveň se všemi spojen."

Evagrius Pontský, O modlitbě, 124

"Náš Pán Ježíš Kristus se stal kvůli nám člověkem proto, aby smazal všechny hříchy a aby nám dal prostředek ke vstupu do věčného života."

Phileas, List Thmuitům

"V nebi Maria ustavičně rodí svého jediného Syna, aby jeho podobu udělila každému a aby díky tomu byl každý vyvýšen před Boží trůn."

sv. Albert Veliký

"Nediv se tedy, člověče, že díky milosti se stáváš Božím dítětem, neboť se rodíš z Boha skrze Jeho Slovo. Neboť nejprve se Slovo chtělo narodit z člověka, aby ses ty mohl bezpečně narodit z Boha."

sv. Augustin, Výklad Janova evangelia, II, 15

"Není Otce bez Syna, a poněvadž Otec je Otcem Syna, Syn je skutečným učitelem o Otci."

Klement Alexandrijský, Strómata, 5,1,3

"Jen Ty a tvá Matka jste opravdu krásní. Není poskvrny na Tobě ani na tvé Matce!"

sv. Efrém Syrský

"Láska je sám život božské přirozenosti. Není možné se účastnit na jeho životě bez lásky."

sv. Řehoř z Nyssy, De anima et resurrectione

"Bůh je oheň, který zahřívá a zapaluje naše srdce a tělo. Když ve svých srdcích cítíme chlad, který je od ďábla, neboť ďábel je chladný, přivolejme Hospodina. On přijde a zahřeje naše srdce dokonalou láskou nejen k Němu, ale i k bližním. A před tváří Lásky zmizí chlad nepřítele Dobra."

sv. Serafím Sarovský

"Jak nesmírně vzácný je dar Kříže! Na tento strom vystoupil Kristus jako král na válečný vůz, zahubil ďábla, který měl moc nad smrtí, a lid­stvo osvobodil z tyranského otroctví."

sv. Theodor Studita, Oratio in adorationem crucis

"Má stále obrácené oči k Bohu ten, kdo mluví a dělá všechno s úmyslem poznávat Boha."

Evagrius Pontský, In Psalmum, 24, 16

"Křesťanská kontemplace není jen úkon rozumu, nýbrž duchovní poznání, neoddělitelné od lásky a svobodného přijetí, vyjadřuje tedy lépe vzájemné sdílení. Je jisté, že osoby se znají tím lépe, čím více se vzájemně milují."

Tomáš kard. Špidlík, My v Trojici

"Naši svatí to dobře pochopili... A jak zapalovali duše! Vše v nich působil Ježíš Kristus, když v jejich nitru zapaloval živé plameny."

sv. Alžběta od Trojice

"Pravda je Osoba, která se historicky projevuje. Není to žádný abstraktní princip. Jinak řečeno: Pravda není věcná, ale osobní."

Pavel Florenskij, Sloup a opora pravdy

"Kdo začal pěstovat modlitbu, ať na to nikdy ani nepomyslí zanechat ji, i když se stane, že upadne do hříchů. Pomocí modlitby bude moci brzo povstat, bez ní však to bude velmi obtížné. Ať se nedá pokoušet ďáblem, aby ji zanechal z pokory ... , a ať se přesvědčí, že Boží slovo nemůže chybět. Je-li naše lítost upřímná a umíníme-li si, že Ho už nebudeme urážet, přijme nás do svého přátelství, zahrne nás milostmi jako předtím a mnohdy i většími, jelikož si to zasluhuje upřímnost pokání."

sv. Terezie od Ježíše, Život, VIII, 5

"Kdo stále touží po Bohu, ten ho vidí."

sv. Jan Damašský, De fide orthodoxa, I, 13

"I když jsi sám, raduj se a pamatuj, že andělé na tebe upírají zrak."

sv. Terezie z Lisieux

"Bůh obohacuje duši, když ji všeho zbavuje."

sv. Pio z Pietrelciny

"Modlitba? Není třeba hledat nějaké krásné myšlenky, stačí jen vylít Bohu své srdce."

sv. Alžběta od Trojice

"Když na sobě činíš znamení kříže, vzpomeň na veškerou moc kříže, na celé dílo naší spásy, a uhasíš tím svůj hněv a všechny ostatní vášně."

sv. Řehoř Naziánský

"Maria je podivuhodná ozvěna Boha, která odpovídá jen 'Bůh', když my voláme 'Maria'..."

sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu, Tajemství Mariino, II

"Ve Vyznání víry se po Duchu Svatém připomíná svatá Církev. Správné pořadí vyznání vyžaduje, aby se k Trojici připojila Církev, jako se k člověku připojuje jeho bydliště, k Bohu jeho chrám a město ke svému zakladateli."

sv. Augustin, Rukověť pro Vavřince, 56

Další stránky: předchozí | 1 ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... 34 |