Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"I nejskromnější snažení provedené božským způsobem má na světě větší ohlas než jakýkoli lidský impuls."

Émile Rideau, Myšlení Teilharda de Chardin, Olomouc 2001

"Víra je dveřmi a cestou do života a jakýmsi návratem a znovuuvedením z porušení v nesmrtelnost."

sv. Cyril Alexandrijský, Komentář k Evangeliu sv. Jana, IV,9

"Cílem křesťanské dokonalosti je láska, kterou se přimykáme k Bohu."

sv. Albert Veliký, O přimknutí se k Bohu

"'Pane, kdybych tak mohla začít svůj život znovu!' - 'Odčiníme ho spolu a skončíme ho spolu. Láska může všechno. Miluj mou vlastní láskou. Dávej všechny své síly mně. Buď více součástí mě než sebe samé, protože patříš mně. Cožpak jsem já nepatřil celý svůj život vám? Cožpak jsem si něco ponechal? Dal jsem vám všechno; také vy mi dejte všechno a věřte tomu, že to všechno znovu naleznete na věčnosti. Všechno spočívá v lásce - začátek i konec svatosti.'"

Gabrielle Bossis, On a já, 13. 6. 1944

"Rána kopím není další formou Ježíšova utrpení, nýbrž slouží spíše jako znamení totálního sebedarování. Je to znamení vepsané do Kristova těla ranou kopí v boku. Lze dokonce říci, že otevření Ježíšova srdce je symbolickým projevem té lásky, díky níž Ježíš dal, stále dává a bude i nadále dávat lidstvu všechno."

sv. Jan Pavel II., Život Kristův, 74,3

"To, co bude v budoucím světě přinášet veškeré blaho a radost těm, kteří do něho vstoupí, ať už to nazvete rájem, lůnem Abrahamovým nebo světlými, zelenými a občerstvujícími místy beze smutku a bolesti anebo samotným Královstvím, není nic jiného než tento chléb a tento kalich [eucharistie]."

sv. Mikuláš Kabasila, Božská liturgie, PG 150,461cd

"Nekonečná Boží láska vždy začíná v Otci, je dokonalá v Synu a plná v Duchu svatém. Jedna láska tří Osob je nekonečně bohatá dáváním sebe, které nikdy neskončí a nikdy nebude vzato, ale vždy je dokonale dáno a přijato jen proto, aby bylo dokonale sdíleno."

Thomas Merton, Semena kontemplace

"Duch svatý k sobě přitahuje srdce lidí. V evangeliu vidíme, jaké množství lidí chodilo za Pánem. Slovo Páně lidi přitahovalo, neboť bylo vyslovováno v Duchu Svatém, a proto bylo pro duši sladké a příjemné."

sv. Silván z Athosu

"Všichni svatí mají velkou úctu k Panně Marii. Žádná milost by nepřišla z nebe, kdyby neprošla jejíma rukama."

sv. Jan Maria Vianney

"Kdo nám předhazuje, že povyšujeme Marii na bohyni, popírá Ježíšovo božství a vůbec neví, co je božství."

bl. John Henry Newman, Certain Difficulties, II,85

"Učte se od sladkého Mistra lásky, jenž dal život jakožto pastýř za ovce, které ochotně budou slyšet jeho hlasu, to jest kteří budou zachovávat jeho přikázání."

sv. Kateřina Sienská, List Angelovi da Ricasoli, biskupu florentskému

"Radujme se při pomyšlení, že máme tak velikého Boha a Pána, že jediné Jeho slovo má v sobě tisíce tajemství."

sv. Terezie od Ježíše, Myšlenky o lásce k Bohu, I,2

"Tím, že nabídla své tělo Kristu, stala se s Ním jeho Matka pokrevní a (...) v jejím těle poskytnutém Kristu se všichni lidé stali účastni božské přirozenosti Slova."

Pavel Evdokimov, Žena a spása světa

"Kristovo zmrtvýchvstání je pro zemřelé životem, pro hříšníky odpuštěním, pro svaté je slávou."

sv. Maxim Turínský, Sermo 53

"Na kříži Ježíš ukázal, kam až Boží láska sahá. Je to láska, která objímá dokonce i ty, kteří ho ukřižovali."

Henri J. M. Nouwen, Dopisy Markovi

"Oběť je veledílo Boží a počátek nového stvoření."

Karel Říha, Uvěřili jsme v jeho lásku

"Čím tajemnějším se ti jeví Bůh, tím blíž tobě je."

Adrienne von Speyr, Lumina

"Utrpení mi není neznámé. Nacházím v něm svou radost, neboť na kříži člověk nachází Ježíše a On je láska. Co záleží na tom, jestli člověk trpí, když miluje?"

sv. Terezie z Los Andes, Dopis č. 14

"Jste kameny, jež byly předem připraveny ke stavbě chrámu Boha Otce a do výšky je vyzvedá stroj Ježíše Krista, totiž kříž, po provaze Ducha Svatého. Vaše víra vás vyzdvihuje a láska je cestou, která vede k Bohu."

sv. Ignác Antiochijský, List Efezským, 9,1

"Je jen jeden skutečný, nade vším vládnoucí a dobrý Bůh, který od věků na věky zachraňuje skrze Syna a nenese žádnou vinu na zlu."

Klement Alexandrijský, Strómata, VII,12

"Musíš plakat kvůli hříchu, protože hřích je nemocí duše, ba smrtí nesmrtelné duše, a proto vyvolává hlubokou bolest a neustávající lkaní."

sv. Basil Veliký, Homilia in martyrem Julittam 9

"Víra je cesta, po níž si Bůh a člověk navzájem kráčejí vstříc."

Ilarion Alfejev, Mystérium víry

Další stránky: předchozí | 1 ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... 32 |