Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"V lásce k bližnímu je obsažena naše veliká láska ke Kristu."

ctih. Paisij Svatohorec

"Ten, kdo neobětoval Bohu svoji vůli, neobětoval mu vůbec nic."

sv. Marie od Ukřižovaného Ježíše

"(Bůh) dávaje život věčný dává sebe. Život věčný totiž není ničím jiným než těšením se z Boha. Dát pak sebe samého je známkou velké lásky."

sv. Tomáš Akvinský, Komentář k Janovu evangeliu, III, 3, I, 480

"Toho, kdo touží být v Církvi obmyt duchovní koupelí, musí provázet dvě služebnice: víra a láska. Církev totiž vykonává koupel skládajíc vyznání víry v Krista a lásky k Bohu."

sv. Hippolyt Římský, Komentář k Danielovi, I, 17

"Mniši se podílejí na odkrývání eschatologického smyslu manželské úlohy. Manželé zase pomáhají mnichům uchopit podstatu asketismu vůči pomíjející podobě tohoto světa a učinit ho 'mateřským'."

Pavel Evdokimov, Žena a spása světa

"Poznat na jedné straně Boží velikost a na straně druhé tu skutečnost, že nejsme vlastně nic, v tom je dokonalost člověka."

sv. Anděla z Foligna, Napomenutí o modlitbě

"Podobně (jako Maria) je matkou (Krista) také každá zbožná duše, která činíc vůli jeho Otce, v nejplodnější lásce, plodí duchovní syny a osvěcuje je, dokud v nich není zobrazen Kristus."

sv. Augustin

"Potřebovali jsme, aby se Bůh stal tělem a přebýval mezi námi (J 1,14), aby se přijetím jednoho těla zabydlel v srdcích všech lidí. Jeho ponížení je naším vyvýšením (Flp 2,8-9). Jeho potupa je naší poctou. Čím on se stává, když se jako Bůh stává tělem, tím se stáváme my, poněvadž jsme byli obnoveni z těla Boha."

sv. Hilarius z Poitiers, O Trojici, II, 25

"Duše, která žije v lásce, ani neunavuje, ani se neunaví."

sv. Jan od Kříže, Zásady lásky, 96

"Nejvyšší, povolávaje Marii k bytí, ji obdaroval celou plností milostí se všemi jejími dary (charismaty), což bylo nezbytnou podmínkou uskutečnění tajemství vtělení Syna Božího. Maria byla od okamžiku početí stvořena a zformována Duchem Svatým jako nové stvoření."

Stanisław Haręzga, Novozákonní základy dogmatu neposkvrněného početí Marie

"Již se nachýlil den a večery se dlouží, neboť čím více se blíží konec světa, vzrůstá nepravost a chladne láska. Aby nezhasly v noci naše svítilny, zůstaň s námi, Pane, neb se připozdívá. Sklání se večer nad světem, zapadá i Slunce spravedlnosti a mráz nepravosti zebe lidské pokolení. Noc nevěrnosti všechny halí a hasne světlo pravdy. Abychom neklesli s klesajícími, zůstaň s námi, neb se připozdívá."

sv. Bernard z Clairvaux

"Útěcha může otevřít cestu k lásce, aby z 'darován' vzniklo 'obdarovává'."

Adrienne von Speyr, Lumina

"Řekni mi, ó křesťane, žádám tě, řekni mi, nemohl si Král nebes, Kristus, vybrat pro své narození v těle vznešené a překrásné obydlí? ... Jako překrásný palác si vybral jeskyni a jako drahocennou kolébku jesle zvířat, aby nás naučil svým příkladem nehledat v tomto světě ani bohatství, ani slávu, ale zůstat jako poutníci a cestovatelé v cizí zemi, kteří hledají nebeskou vlast, pro kterou jsou stvořeni."

sv. Tichon Zadonský

"V lásce a jedině v lásce je myslitelné skutečné poznání Pravdy. A naopak, Pravda se dává poznávat v lásce: kdo žije Láskou, nemůže nemilovat."

Pavel Florenskij, Sloup a opora pravdy

"Úkolem křesťana není nic jiného než jen rozjímání o smrti."

sv. Irenej z Lyonu (in sv. Jan Damašský, Parallela)

"Krása Církve je dvojí: první krásy Církev dochází na tomto světě díky ctnostnému životu, druhou pak je sláva, kterou bude odměněna v budoucím životě."

Isidor ze Sevilly, Sentence, I, 16, 1

"Duše, která se příliš zabývá sebou, ztrácí ze zřetele Boha a zůstává v sobě, místo aby směřovala k Bohu."

sv. Marie od Ukřižovaného Ježíše

"Rozjímavá modlitba pro mne není nic jiného než důvěrný vztah přátelství, častý rozhovor 'mezi čtyřma očima' s Tím, od něhož víme, že nás miluje."

sv. Terezie od Ježíše, Život, VIII, 5

"Modli se růženec často. Stojí to tak málo a má to tak velkou hodnotu!"

sv. Pio z Pietrelciny

"Při každém věřícím člověku stojí anděl jako ochránce a pastýř, který ho vede k věčnému životu."

sv. Basil Veliký

"Modlitba je vylitím našich srdcí do Božího Srdce... Když je to dobře vykonáno, Božské Srdce je víc pohotové k odpovědi. Zkusme vylít celou naši duši, když se modlíme k Bohu. Je uchvácen našimi modlitbami a přichází k naší pomoci."

sv. Pio z Pietrelciny

"Kdo nehledá Kristův kříž, nehledá Kristovu slávu."

sv. Jan od Kříže, Zásady lásky, 101

Další stránky: předchozí | 1 ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... 38 |