Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Naším pokojem je Kristus, náš Bůh (srov. Ef 2,14). Ocitneme-li se někdy v tíživé situaci a naše mysl nás počne uvádět do otroctví hříchu, řekněme: 'Navrať se, duše má, ke svému odpočinutí' (Ž 116,7)."

Origenes - sv. Jeroným: Homilie na Žalmy, CXIV,7

"Trojúhelník samozřejmých pravd o otci, matce a dítěti nelze zničit; zničit se dají jen civilizace, které je ignorují."

Gilbert Keith Chesterton, The superstition of divorce

"Naše láska k Církvi je jeden ze způsobů lásky k Ježíšovi. Je to naše láska k lásce našeho Pána k nám."

Frederick William Faber, The Precious Blood

"Lze říci, že křesťan je anamnesí - živou připomínkou spasitelského činu Krista."

Bogusław Nadolski, Niedziela - historia, znaczenie, symbolika

"Svěř Bohu potřeby těla a bude jasné, že mu svěřuješ taktéž i potřeby duše."

Evagrius Pontský, O modlitbě, 129

"Není možné poznat Boha proto, že by byl člověk schopen dosáhnout nějakých poznatků nebo přemýšlet v jistých systémech, nýbrž proto, že On sám dává člověku lásku, která činí člověka tak pokorným a uceleným, že může přijmout osvícení rozumu, díky kterému se pak může setkat s Bohem. Poznat Boha znamená především to, že hlavním aktérem poznání je Bůh sám, protože On je tou živoucí, osobní sdílenou pravdou. Bůh, který se dává poznat, je Bohem sdílení. Je to právě jeho sdílení, které nás učí ho poznávat."

Marko Ivan Rupnik, Vybrané otázky z antropologie. Člověk a vzkříšení

"Veškerá láska se rodí z krve, kterou za nás prolil náš Vykupitel."

sv. František Saleský

"Jestliže církev je ve svém esse hagiofanií, manifestací svatosti, Panna Maria tuto svatost zosobňuje. Nejčistší, Marie, je panhagia, celá svatá, a proto je předobrazem církve: svatost Boha ve svatosti lidské."

Pavel Evdokimov, Žena a spása světa

"Ježíš se nechal pokřtít jako člověk ne proto, že by sám potřeboval očištění, ale aby posvětil vody."

sv. Řehoř Naziánský

"Maria, když se stala Matkou Boží, nám zjevuje velkou plodnost tvora, který přijetím Ducha činí vůli Boží, protože přijímá Jeho slovo."

Michelina Tenace, Vybrané kapitoly z antropologie

"Nebyl žádný lepší způsob, jak podnítit naši lásku k Bohu, než ten, že Boží Slovo, skrze něž bylo vše učiněno, pro nápravu naší přirozenosti ji samu přijalo, aby jeden a týž byl Bohem i člověkem."

sv. Tomáš Akvinský, O důvodech víry, V

"Neboť proto se Slovo Boží stalo člověkem a Syn Boží synem člověka, aby člověk - smísen jsa se Slovem Božím a byv přijat za Syna - stal se Božím synem. Neboť se nám nemohlo jinak dostat neporušitelnosti a nesmrtelnosti, leč naším sjednocením s neporušitelností a nesmrtelností."

sv. Irenej z Lyonu, Adversus haereses, III,XIX,1

"'Když Bůh jedná,' říká svatý Jan od Kříže, 'jeho dílo je Bůh.' Vtiskuje svou podobnost všemu, čeho se dotkne. Razí podle své podoby duše, které zbožšťuje, aby je udělal dokonalými, jako je dokonalý sám. Je schopen dát svým tvorům, aby rozkvetli na slunci jeho lásky, aniž jim přitom dělá násilí. Dělá to jakýmsi zcela vnitřním puzením."

P. František od Panny Marie OCD, Tvář svaté Panny

"Zvěstujeme příchod Kristův, ne pouze jeden, ale i druhý, mnohem slavnější než první. Neboť onen měl znamení trpělivosti, tento však ponese korunu Království Božího."

sv. Cyril Jeruzalémský, Katecheze, XV,1

"To, čemu říkáte mystický život, je právě tak ve vás jako ve mně. Všechno spočívá v tom pokusit se být jedno s Kristem."

ct. Marta Robinová, in Jean Guitton: Portrét Marty Robinové

"Kristus Pán ukázal svou lásku k neposkvrněné Nevěstě nejenom usilovnou prací a neustávající modlitbou, nýbrž také tím, že rád a s láskou za ni snášel své bolesti a úzkosti. 'Když miloval své, miloval je až do konce' a jenom svou krví si vydobyl svou Církev. Vstupme tedy ochotně do těchto krvavých šlépějí našeho Krále, jak to vyžaduje zabezpečení naší spásy."

Pius XII., Mystici Corporis Christi, III,B,4,d

"Pán Ježíš Kristus nás učil, abychom se modlili, ať se stane jeho vůle jak na nebi, tak i na zemi, ať přijde jeho království a ať nás osvobodí od zlého. A toto vše je ta nejblaženější proměna, kterou žádají upřímně věřící lidé."

Boethius, Pátý teologický traktát, VIII

"Odpovědí člověka na Boží pravdu nemůže být stále nové zpochybňování a zkoumání této pravdy; pravda je zde, církev ji přezkoušela, Bůh se dal dostatečně poznat, odpovědí musí být skok do 'nekonečné' pravdy. A ten, kdo skočí, zakusí, že jde pokaždé o mnohem víc, než očekával. Bůh, který se člověku jednou odhalil, se už nikdy nestáhne zpět do nepřístupného a abstraktního. Daruje se mu stále konkrétněji v eucharistii, ve všech svátostech církve a ve všech slovech Písma. I v bližním potkává křesťan Boha stále živěji, na celé životní pouti se mu staví věčná láska skutečněji do cesty, takže už nemůže přestat ji uctívat."

Adrienne von Speyr, Člověk před Bohem

"Bez svatebního roucha nemůžeme vejít na svatbu života, na niž jsme pozváni, nýbrž budeme vyhnáni a vypovězeni ze života věčného s převelikou hanbou."

sv. Kateřina Sienská, List Petrovi Canigianimu ve Florencii

"Ach! Kdyby všichni věděli, jak je Ježíš krásný, jak je sladký, výsostně roztomilý, hledali by jen jeho lásku. Jak to, že je tak málo milovaný? Proč je zapotřebí, aby ne všechna srdce odpovídala na milosrdnou lásku Ježíšovu? Naše srdce je stvořeno k tomu, aby milovalo jediné: našeho velkého Boha lásky. Co budeme milovat, jestliže nebudeme milovat Lásku?"

ct. Marta Robinová, Diktáty, 29. srpna 1932

"Ponechat Bohu starost o to, co potřebuji, to neznamená, že se tím nemá člověk zabývat, nýbrž že to nemá dělat s vnitřním neklidem."

sv. Terezie od Ježíše, Duchovní relace, I,8

"Životem duše je světlo, které v ní Bůh ustavičně rozlévá: božské Slovo, rození Slova. Člověk má pouze v mlčení přijímat toto Slovo a dovolit mu vtělit se v činy, tak aby již nežil on, ale aby v něm žil Kristus."

Augustin Guillerand, Kartuziánská modlitba

Další stránky: předchozí | 1 ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... 33 |