Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Nenech se odradit, když nedostaneš hned od Boha to, co žádáš; je to proto, že ti chce dát dobro ještě větší v odměnu za vytrvalost, za to, že s ním zůstaneš při modlitbě. Co ostatně může být většího než rozmlouvat s Bohem a uchýlit se do ústraní, aby člověk s ním žil v úzkém spojení?"

Evagrius Pontský, O modlitbě, 34

"Láska Církve, která se skrze Ducha Svatého rozlévá do našich srdcí (Řím 5,5), odpouští hříchy těm, kteří na ní mají účast, kdežto těm, kteří na ní účast nemají, je zadržuje."

sv. Augustin, In Evangelium Ioannis Tractatus, 121, 4

"Pán tedy obdržel křest ne proto, že by se chtěl očistit, ale chtěl očistit vody, aby obmyté tělem Krista, které nepoznalo hříchu, nabyly křestní moci. Proto také kdo přijímá křest Kristův, pozbývá hříchů."

sv. Ambrož, Výklad Lukášova evangelia, II. kniha, X, 83

"Nelze mluvit o Církvi, jestliže Maria, Matka našeho Pána, v ní není s ostatními bratřími: tam je Církev Kristova, kde se hlásá vtělení Krista z Panny."

sv. Chromatius z Akvileje

"Věříme v Ježíše Krista, který se zjevil v těle a stal se člověkem, poněvadž bychom ho jinak nepochopili. Poněvadž bychom totiž nemohli hledět na něj tak, jak byl, stal se takovým jako my."

sv. Cyril Alexandrijský

"Často pročesávané vlasy jsou hladké a není problém vytvořit z nich účes. Stejné tak duše, která často zkoumá myšlenky, slova a skutky, které jsou jejími vlasy, koná-li to všechno z lásky k Bohu, bude pečlivé učesána."

sv. Jan od Kříže

"Jestliže Eva pozbyla privilegia kvůli hříchu, Maria je získala v důsledku milosti. Jestliže Eva byla neposlušná a nevěřící, Maria byla poslušná a věřící. Jestliže Eva byla příčinou zkázy všeho, Maria byla příčinou spásy pro všechny. Jestliže Eva umožnila Adamův pád, Maria umožnila nápravu toho prostřednictvím našeho Pána."

sv. John Henry Newman, A letter to the Reverend E. B. Pusey D. D. on his recent Eirenicon

"K čemu ti je, že Kristus kdysi přišel v těle, jestliže nepřišel i do tvé duše? Modleme se, aby se jeho příchod k nám uskutečňoval každý den a abychom mohli říci: 'Nežiji již já, ale žije ve mně Kristus'."

Origenes

"Zvěstujeme Kristův příchod. Ne jenom jeden, ale i druhý, mnohem krásnější než byl první. Smyslem onoho příchodu byla spíše trpělivost, tento pak ponese diadém Božího království."

sv. Cyril Jeruzalémský, Katecheze, 15, 1

"Kristus je králem srdcí pro svoji 'lásku, která převyšuje veškeré poznání' (Ef 3,19), a pro svoji mírnost a laskavost, kterou k sobě přitahuje srdce. Nikdo totiž z celého lidstva nebyl dosud a nebude nikdy tak milován jako Ježíš Kristus."

Pius XI., Quas Primas

"Spása, kterou nám přinesl Kristus, je návratem k prvnímu stvoření. Ježíš nás nevytrhl z této země, aby nás odnesl někam jinam, ale skrze něho se opět navracíme k dialogu s Otcem, vesmírem, s ostatními lidmi, tedy k obnovení rajského stavu."

Tomáš kard. Špidlík, Nové cesty pastorální teologie. Krása jako východisko

"Svatí jsou důkazem, že křesťanství je možné, a proto mohou být vůdci na cestě lásky k Bohu, která se zdá jinak nedostižná."

Adrienne von Speyr, Objektive Mystik

"Kdo usiluje o ctnost a snaží se činit to, co se líbí Bohu, ten se více než čemukoliv jinému věnuje modlitbě. Kdo se však nenamáhá o žádnou ctnost a nechce činit to. co se líbí Bohu, ten se nestará o modlitbu."

Theodor z Mopsuestie, Katecheze, XI, 1

"Slovo Boží je pro rozum světlem a pro vůli ohněm, aby mohl člověk poznávat a milovat Boha."

sv. Vavřinec z Brindisi, Sermo Quadragesimalis 2

"Upři pohled na mne a dbej o to, aby se tvé skutky podobaly mým."

Ježíš ke sv. Terezii od Ježíše, Duchovní relace 11

"Růženec, i když má svůj mariánský charakter, je modlitbou s kristologickým srdcem. Svým střízlivým způsobem v sobě soustřeďuje hloubku celého evangelijního poselství, jehož je jakýmsi souhrnem."

sv. Jan Pavel II., Rosarium Virginis Mariae, 1

"Jsi-li ve stavu, že se nedokážeš modlit, ukryj se za svého anděla strážného a nechej ho modlit se místo tebe."

sv. Jan Maria Vianney

"Bohu se slouží jenom tehdy, když se mu slouží podle Jeho vůle."

sv. Pio z Pietrelciny

"Každý, kdo si přeje stát se dokonalým v následování Pána, stojí už ve stínu kříže a budoucího utrpení."

Adrienne von Speyr, Služebnice Pána

"Panna Maria byla ve svém narození světlem nesmíšeným, v důsledku posvěcující milosti, a proto jí náleží slova z první kapitoly knihy Genesis: 'Budiž světlo, a bylo světlo. A oddělil Bůh světlo od tmy' (1,3-4), neboť nejsvětější Panna byla učiněna takovou, že vůbec nebyla smísena s temnotami hříchu."

sv. Bonaventura, Kázání o narození nejsvětější Panny Marie, I. kázání

"Bůh je láska a pramen lásky. Toto říká velký Jan: 'Láska je z Boha' a 'Bůh je Láska' (1J 4,7-8). Stvořitel nám vtiskl i tuto známku. 'Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem' (J 13,35). Jestliže se tedy toto neděje, je celý obraz znetvořen."

sv. Řehoř z Nyssy, O stvoření člověka, 5

"Bůh se rozhodl stát synem člověka a chtěl, aby se lidé stali syny Boha. On sestoupil kvůli nám, my vystupujeme díky Němu."

sv. Augustin, Výklad Janova evangelia, 12, 8

Další stránky: předchozí | 1 ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... 40 |