Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Neboť proto se Slovo Boží stalo člověkem a Syn Boží synem člověka, aby člověk - smísen jsa se Slovem Božím a byv přijat za Syna - stal se Božím synem. Neboť se nám nemohlo jinak dostat neporušitelnosti a nesmrtelnosti, leč naším sjednocením s neporušitelností a nesmrtelností."

sv. Irenej z Lyonu, Adversus haereses, III,XIX,1

"'Když Bůh jedná,' říká svatý Jan od Kříže, 'jeho dílo je Bůh.' Vtiskuje svou podobnost všemu, čeho se dotkne. Razí podle své podoby duše, které zbožšťuje, aby je udělal dokonalými, jako je dokonalý sám. Je schopen dát svým tvorům, aby rozkvetli na slunci jeho lásky, aniž jim přitom dělá násilí. Dělá to jakýmsi zcela vnitřním puzením."

P. František od Panny Marie OCD, Tvář svaté Panny

"Zvěstujeme příchod Kristův, ne pouze jeden, ale i druhý, mnohem slavnější než první. Neboť onen měl znamení trpělivosti, tento však ponese korunu Království Božího."

sv. Cyril Jeruzalémský, Katecheze, XV,1

"To, čemu říkáte mystický život, je právě tak ve vás jako ve mně. Všechno spočívá v tom pokusit se být jedno s Kristem."

ct. Marta Robinová, in Jean Guitton: Portrét Marty Robinové

"Kristus Pán ukázal svou lásku k neposkvrněné Nevěstě nejenom usilovnou prací a neustávající modlitbou, nýbrž také tím, že rád a s láskou za ni snášel své bolesti a úzkosti. 'Když miloval své, miloval je až do konce' a jenom svou krví si vydobyl svou Církev. Vstupme tedy ochotně do těchto krvavých šlépějí našeho Krále, jak to vyžaduje zabezpečení naší spásy."

Pius XII., Mystici Corporis Christi, III,B,4,d

"Pán Ježíš Kristus nás učil, abychom se modlili, ať se stane jeho vůle jak na nebi, tak i na zemi, ať přijde jeho království a ať nás osvobodí od zlého. A toto vše je ta nejblaženější proměna, kterou žádají upřímně věřící lidé."

Boethius, Pátý teologický traktát, VIII

"Odpovědí člověka na Boží pravdu nemůže být stále nové zpochybňování a zkoumání této pravdy; pravda je zde, církev ji přezkoušela, Bůh se dal dostatečně poznat, odpovědí musí být skok do 'nekonečné' pravdy. A ten, kdo skočí, zakusí, že jde pokaždé o mnohem víc, než očekával. Bůh, který se člověku jednou odhalil, se už nikdy nestáhne zpět do nepřístupného a abstraktního. Daruje se mu stále konkrétněji v eucharistii, ve všech svátostech církve a ve všech slovech Písma. I v bližním potkává křesťan Boha stále živěji, na celé životní pouti se mu staví věčná láska skutečněji do cesty, takže už nemůže přestat ji uctívat."

Adrienne von Speyr, Člověk před Bohem

"Bez svatebního roucha nemůžeme vejít na svatbu života, na niž jsme pozváni, nýbrž budeme vyhnáni a vypovězeni ze života věčného s převelikou hanbou."

sv. Kateřina Sienská, List Petrovi Canigianimu ve Florencii

"Ach! Kdyby všichni věděli, jak je Ježíš krásný, jak je sladký, výsostně roztomilý, hledali by jen jeho lásku. Jak to, že je tak málo milovaný? Proč je zapotřebí, aby ne všechna srdce odpovídala na milosrdnou lásku Ježíšovu? Naše srdce je stvořeno k tomu, aby milovalo jediné: našeho velkého Boha lásky. Co budeme milovat, jestliže nebudeme milovat Lásku?"

ct. Marta Robinová, Diktáty, 29. srpna 1932

"Ponechat Bohu starost o to, co potřebuji, to neznamená, že se tím nemá člověk zabývat, nýbrž že to nemá dělat s vnitřním neklidem."

sv. Terezie od Ježíše, Duchovní relace, I,8

"Životem duše je světlo, které v ní Bůh ustavičně rozlévá: božské Slovo, rození Slova. Člověk má pouze v mlčení přijímat toto Slovo a dovolit mu vtělit se v činy, tak aby již nežil on, ale aby v něm žil Kristus."

Augustin Guillerand, Kartuziánská modlitba

"Jsem neustále pod dohledem anděla, který mě chrání a prosí za mne."

sv. Jan XXIII.

"Především věř, že je jeden Bůh, který vše stvořil a uspořádal, který z nebytí učinil vše, aby to bylo, který obepíná vše, ale jeho jediného nic nemůže obsáhnout."

Hermas, Pastýř, Přikázání 1,1

"Hrozná je Boží spravedlnost. Ale nezapomínejme, že i jeho milosrdenství je nekonečné."

sv. Pio z Pietrelciny

"Kříž všechno zjevuje ... Právě kříž je klíčem, bránou, cestou a krásou pravdy. Ten, kdo ho přijme, ... 'nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života' (J 8,12)."

sv. Bonaventura, Tři cesty

"Církev je kosmickou a eschatologickou svátostí. Zjevuje Boží svět v jeho původní povaze, tedy ještě ne oddělený od jeho konce, pro který byl stvořen a vykoupen."

Marko Ivan Rupnik, Integrální poznání

"Jako (manželské) spojení je od Boha, tak zase rozvod je od ďábla."

sv. Augustin

"K tvému povolání patří hlásat evangelium ze střech, ne slovem, ale tvým životem."

bl. Charles de Foucauld

"Svět byl stvořen proto, aby vše v něm bylo zbožštěno, a tento obecný Boží úmysl se v Panně Marii stal již skutečností."

Pavel Evdokimov, Žena a spása světa

"Voda je měkká a kámen tvrdý, ale když na něj padá po kapkách, pomalu ho provrtá. Tak i slovo Boží je měkké a naše srdce zatvrzelé. Když však člověk často slyší Boží slovo, jeho srdce se otvírá k přijetí bázně Boží."

Poimen Veliký, Apofthegmata

"V lásce neexistují žádné otázky, protože láska má své vlastní světlo. V lásce všechny otázky zmlknou."

Karl Rahner, Zasvěcení laika k duchovní službě

"Nejhlubší temnotou kráčí, kdo žije bez Krista. Znalost Krista je zdravím duše."

sv. Ambrož Milánský

Další stránky: předchozí | 1 ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... 33 |