Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"Kříž všechno zjevuje ... Právě kříž je klíčem, bránou, cestou a krásou pravdy. Ten, kdo ho přijme, ... 'nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života' (J 8,12)."

sv. Bonaventura, Tři cesty

"Církev je kosmickou a eschatologickou svátostí. Zjevuje Boží svět v jeho původní povaze, tedy ještě ne oddělený od jeho konce, pro který byl stvořen a vykoupen."

Marko Ivan Rupnik, Integrální poznání

"Jako (manželské) spojení je od Boha, tak zase rozvod je od ďábla."

sv. Augustin

"K tvému povolání patří hlásat evangelium ze střech, ne slovem, ale tvým životem."

bl. Charles de Foucauld

"Svět byl stvořen proto, aby vše v něm bylo zbožštěno, a tento obecný Boží úmysl se v Panně Marii stal již skutečností."

Pavel Evdokimov, Žena a spása světa

"Voda je měkká a kámen tvrdý, ale když na něj padá po kapkách, pomalu ho provrtá. Tak i slovo Boží je měkké a naše srdce zatvrzelé. Když však člověk často slyší Boží slovo, jeho srdce se otvírá k přijetí bázně Boží."

Poimen Veliký, Apofthegmata

"V lásce neexistují žádné otázky, protože láska má své vlastní světlo. V lásce všechny otázky zmlknou."

Karl Rahner, Zasvěcení laika k duchovní službě

"Nejhlubší temnotou kráčí, kdo žije bez Krista. Znalost Krista je zdravím duše."

sv. Ambrož Milánský

"Proč miluji tě, Maria? Protože jsem tvým dítětem."

sv. Terezie z Lisieux

"Nemůžeme dát Bohu žádný jiný dar než mu vracet jeho přečistou lásku."

sv. Veronika Giuliani, Diario, II

"I nejskromnější snažení provedené božským způsobem má na světě větší ohlas než jakýkoli lidský impuls."

Émile Rideau, Myšlení Teilharda de Chardin, Olomouc 2001

"Víra je dveřmi a cestou do života a jakýmsi návratem a znovuuvedením z porušení v nesmrtelnost."

sv. Cyril Alexandrijský, Komentář k Evangeliu sv. Jana, IV,9

"Cílem křesťanské dokonalosti je láska, kterou se přimykáme k Bohu."

sv. Albert Veliký, O přimknutí se k Bohu

"'Pane, kdybych tak mohla začít svůj život znovu!' - 'Odčiníme ho spolu a skončíme ho spolu. Láska může všechno. Miluj mou vlastní láskou. Dávej všechny své síly mně. Buď více součástí mě než sebe samé, protože patříš mně. Cožpak jsem já nepatřil celý svůj život vám? Cožpak jsem si něco ponechal? Dal jsem vám všechno; také vy mi dejte všechno a věřte tomu, že to všechno znovu naleznete na věčnosti. Všechno spočívá v lásce - začátek i konec svatosti.'"

Gabrielle Bossis, On a já, 13. 6. 1944

"Rána kopím není další formou Ježíšova utrpení, nýbrž slouží spíše jako znamení totálního sebedarování. Je to znamení vepsané do Kristova těla ranou kopí v boku. Lze dokonce říci, že otevření Ježíšova srdce je symbolickým projevem té lásky, díky níž Ježíš dal, stále dává a bude i nadále dávat lidstvu všechno."

sv. Jan Pavel II., Život Kristův, 74,3

"To, co bude v budoucím světě přinášet veškeré blaho a radost těm, kteří do něho vstoupí, ať už to nazvete rájem, lůnem Abrahamovým nebo světlými, zelenými a občerstvujícími místy beze smutku a bolesti anebo samotným Královstvím, není nic jiného než tento chléb a tento kalich [eucharistie]."

sv. Mikuláš Kabasila, Božská liturgie, PG 150,461cd

"Nekonečná Boží láska vždy začíná v Otci, je dokonalá v Synu a plná v Duchu svatém. Jedna láska tří Osob je nekonečně bohatá dáváním sebe, které nikdy neskončí a nikdy nebude vzato, ale vždy je dokonale dáno a přijato jen proto, aby bylo dokonale sdíleno."

Thomas Merton, Semena kontemplace

"Duch svatý k sobě přitahuje srdce lidí. V evangeliu vidíme, jaké množství lidí chodilo za Pánem. Slovo Páně lidi přitahovalo, neboť bylo vyslovováno v Duchu Svatém, a proto bylo pro duši sladké a příjemné."

sv. Silván z Athosu

"Všichni svatí mají velkou úctu k Panně Marii. Žádná milost by nepřišla z nebe, kdyby neprošla jejíma rukama."

sv. Jan Maria Vianney

"Kdo nám předhazuje, že povyšujeme Marii na bohyni, popírá Ježíšovo božství a vůbec neví, co je božství."

bl. John Henry Newman, Certain Difficulties, II,85

"Učte se od sladkého Mistra lásky, jenž dal život jakožto pastýř za ovce, které ochotně budou slyšet jeho hlasu, to jest kteří budou zachovávat jeho přikázání."

sv. Kateřina Sienská, List Angelovi da Ricasoli, biskupu florentskému

"Radujme se při pomyšlení, že máme tak velikého Boha a Pána, že jediné Jeho slovo má v sobě tisíce tajemství."

sv. Terezie od Ježíše, Myšlenky o lásce k Bohu, I,2

Další stránky: předchozí | 1 ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... 32 |