Nacházíte se na: Theofil > Revue Theofil > Archiv zamyšlení

Archiv zamyšlení

"'Otcovská' láska Josefova s jistotou měla vliv na 'synovskou' lásku Ježíšovu a naopak - 'synovská' láska Ježíšova zcela jistě měla vliv na 'otcovskou' lásku Josefovu. Jak tedy změřit hloubku tohoto ve svém druhu jediného pouta? Duše nejcitlivější k působení Boží lásky právem vidí v Josefovi zářivý příklad vnitřního života."

sv. Jan Pavel II., Redemptoris Custos (Ochránce Vykupitele), 27

"Nejvíc je třeba, abychom poznali Bohočlověka, jak byl za nás ukřižován, jak trpěl a jak nám dal příklad života. V tomto Božím dobrodiní se vůči nám totiž víc než v jakémkoliv jiném projevila jeho nekonečná láska a jeho neocenitelné milování."

sv. Anděla z Foligna, Memoriale

"Člověk opravdu zbožný slouží Bohu, i když slouží světu, protože svou láskou ke světu hlásá Stvořitelovu lásku k člověku a chce dovést svět k lásce k Bohu."

Vladimír Boublík, Teologická antropologie

"Počátkem hříchu je žádost. Právě kvůli ní hyne rozumová duše. Kdežto počátkem spásy a nebeského království je pro duši láska."

Pseudo-Antonín Veliký, Poučení o ctnostném jednání lidí a správném způsobu života, 148

"Nedovolme našemu srdci, aby malomyslnělo, a nepodléhejme zoufalství, protože Pán Ježíš Kristus nám při každém našem nadechnutí dává možnost, abychom se káli."

sv. Makarius Veliký, Ctnosti, 21

"V lásce k bližnímu je obsažena naše veliká láska ke Kristu."

ctih. Paisij Svatohorec

"Ten, kdo neobětoval Bohu svoji vůli, neobětoval mu vůbec nic."

sv. Marie od Ukřižovaného Ježíše

"(Bůh) dávaje život věčný dává sebe. Život věčný totiž není ničím jiným než těšením se z Boha. Dát pak sebe samého je známkou velké lásky."

sv. Tomáš Akvinský, Komentář k Janovu evangeliu, III, 3, I, 480

"Toho, kdo touží být v Církvi obmyt duchovní koupelí, musí provázet dvě služebnice: víra a láska. Církev totiž vykonává koupel skládajíc vyznání víry v Krista a lásky k Bohu."

sv. Hippolyt Římský, Komentář k Danielovi, I, 17

"Mniši se podílejí na odkrývání eschatologického smyslu manželské úlohy. Manželé zase pomáhají mnichům uchopit podstatu asketismu vůči pomíjející podobě tohoto světa a učinit ho 'mateřským'."

Pavel Evdokimov, Žena a spása světa

"Poznat na jedné straně Boží velikost a na straně druhé tu skutečnost, že nejsme vlastně nic, v tom je dokonalost člověka."

sv. Anděla z Foligna, Napomenutí o modlitbě

"Podobně (jako Maria) je matkou (Krista) také každá zbožná duše, která činíc vůli jeho Otce, v nejplodnější lásce, plodí duchovní syny a osvěcuje je, dokud v nich není zobrazen Kristus."

sv. Augustin

"Potřebovali jsme, aby se Bůh stal tělem a přebýval mezi námi (J 1,14), aby se přijetím jednoho těla zabydlel v srdcích všech lidí. Jeho ponížení je naším vyvýšením (Flp 2,8-9). Jeho potupa je naší poctou. Čím on se stává, když se jako Bůh stává tělem, tím se stáváme my, poněvadž jsme byli obnoveni z těla Boha."

sv. Hilarius z Poitiers, O Trojici, II, 25

"Duše, která žije v lásce, ani neunavuje, ani se neunaví."

sv. Jan od Kříže, Zásady lásky, 96

"Nejvyšší, povolávaje Marii k bytí, ji obdaroval celou plností milostí se všemi jejími dary (charismaty), což bylo nezbytnou podmínkou uskutečnění tajemství vtělení Syna Božího. Maria byla od okamžiku početí stvořena a zformována Duchem Svatým jako nové stvoření."

Stanisław Haręzga, Novozákonní základy dogmatu neposkvrněného početí Marie

"Již se nachýlil den a večery se dlouží, neboť čím více se blíží konec světa, vzrůstá nepravost a chladne láska. Aby nezhasly v noci naše svítilny, zůstaň s námi, Pane, neb se připozdívá. Sklání se večer nad světem, zapadá i Slunce spravedlnosti a mráz nepravosti zebe lidské pokolení. Noc nevěrnosti všechny halí a hasne světlo pravdy. Abychom neklesli s klesajícími, zůstaň s námi, neb se připozdívá."

sv. Bernard z Clairvaux

"Útěcha může otevřít cestu k lásce, aby z 'darován' vzniklo 'obdarovává'."

Adrienne von Speyr, Lumina

"Řekni mi, ó křesťane, žádám tě, řekni mi, nemohl si Král nebes, Kristus, vybrat pro své narození v těle vznešené a překrásné obydlí? ... Jako překrásný palác si vybral jeskyni a jako drahocennou kolébku jesle zvířat, aby nás naučil svým příkladem nehledat v tomto světě ani bohatství, ani slávu, ale zůstat jako poutníci a cestovatelé v cizí zemi, kteří hledají nebeskou vlast, pro kterou jsou stvořeni."

sv. Tichon Zadonský

"V lásce a jedině v lásce je myslitelné skutečné poznání Pravdy. A naopak, Pravda se dává poznávat v lásce: kdo žije Láskou, nemůže nemilovat."

Pavel Florenskij, Sloup a opora pravdy

"Úkolem křesťana není nic jiného než jen rozjímání o smrti."

sv. Irenej z Lyonu (in sv. Jan Damašský, Parallela)

"Krása Církve je dvojí: první krásy Církev dochází na tomto světě díky ctnostnému životu, druhou pak je sláva, kterou bude odměněna v budoucím životě."

Isidor ze Sevilly, Sentence, I, 16, 1

"Duše, která se příliš zabývá sebou, ztrácí ze zřetele Boha a zůstává v sobě, místo aby směřovala k Bohu."

sv. Marie od Ukřižovaného Ježíše

Další stránky: předchozí | 1 ... | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... 40 |