Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Mesiáš

Mesiáš

christologie, Starý zákon, židovství

Mesiáš

(z hebr. מָשִׁיחַ [Mašiach] - „Pomazaný")

 

Mesiáš je vzato z hebrejského Mašiach, což v češtině znamená „Pomazaný". V Septuagintě, tj. řeckém překladu Starého zákona, bylo hebrejské slovo Mašiach překládáno výrazem „Christos" a v naší řeči užíváme slova Kristus.

Pomazanými Páně neboli Mesiáši v širším slova smyslu byli ve Starém zákoně zváni židovští velekněží (např. Áron), dále králové (např. Saul, David, Šalamoun) a konečně též proroci volaní Hospodinem k prorocké službě. Mesiáš v užším slova smyslu je však jedině proroky předpovězený Kristus, pravý člověk a zároveň pravý Bůh, Syn Boží, Emmanuel, tj. „Bůh s námi" (Iz 7,14). Úřady Mesiáše se kryjí s úřady Krista. Mesiáš je:

1. knězem podle řádu Melchisedechova (Ž 109). Jeho oběť spočívá v dobrovolném obětování vlastního života. Služebník Jahveho bude zraněn pro naše nepravosti (Iz 53,7), jako beránek k zabití bude veden na popravu a neotevře svá ústa (Iz 53) atd.

2. Mesiáš bude nejvyšším učitelem a těšitelem svého lidu (Dt 18,15).

3. Bude také nejvyšším králem. Již patriarcha Jákob a moabitský věštec Balaam v něm vidí panovníka navěky (Gn 49,10, Nm 24,17). Mesiáš je dědicem trůnu Davidova (2Kr 7,11), jeho království se bude vztahovat na všechny národy (Iz 2,2). Jako „kníže pokoje" vstoupí do Jeruzaléma sedě na oslátku (Zach 9,9).

Mesiánská myšlenka se táhne jako zlatá nit celým Starým zákonem. Nauka o Mesiáši patří k základnímu učení křesťanství. Ovšem Pán Ježíš očistil porušené starozákonní mesiášské ideje od pozemských prvků a rozhodně se postavil proti politickému mesianismu své doby. Stručně řečeno mesianismus má svůj počátek v protoevangeliu, první radostné zvěsti o vykoupení lidstva v ráji (Gen 3,15), rozvíjí se organicky uprostřed vyvoleného národa a nachází své vyplnění a dovršení v křesťanství.

 

[Převzato z Jan Merell: Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963; upraveno redakcí Revue Theofil.]

 

Související články:

Irenej z Lyonu: Kristus je králem všech lidí  
Origenes: Ježíšovo narození dokazuje také jeskyně v Betlémě 

 

Josef Kubalík, 29.1. 2017

Přečteno 2333x

další křesťanské pojmy