Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Zvěstování Panny Marie

Zvěstování Panny Marie

mariologie, Panna Maria, Bible, vtělení, anděl

Zvěstování Panny Marie

(někdy též nazýváno Zvěstování Páně

 

zvestovani-045-men.jpg - událost, kdy k nazaretské panně Marii, zasnoubené muži Josefovi, přišel od Boha poslaný archanděl Gabriel, aby jí zvěstoval, že působením Ducha Svatého, bez přispění muže počne Boha a izraelským lidem očekávaného Mesiáše, který se v ní stane člověkem, aby přinesl lidem vykoupení z hříchů a záchranu od smrti a napravil tak to, co bylo pádem Adama a Evy na počátku stvoření narušeno a zničeno.

O této události nás zpravuje Evangelium Lukášovo (1,26-38):

 

„Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do Galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria.

Přistoupil k ní a řekl: ‚Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou‘

Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená.

Anděl jí řekl: ‚Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat na rodem Jákobovým a jeho království nebude konce.‘

Maria řekla andělovi: ‚Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?‘

Anděl jí odpověděl: ‚Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná. Neboť »u Boha není nic nemožného«.‘

Maria řekla: ‚Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.‘ Anděl pak od ní odešel."

 

Panna Maria se touto událostí stala Matkou Boží (Theotokos) a Prostřednicí všech milostí.

Církev tuto událost slaví 25. března, tj. 9 měsíců před slavností Narození Páně, narození Spasitele světa - Ježíše Krista.

  

Související články:

Augustin: Vírou uvěřila, vírou počala  
Tomáš Akvinský: O zvěstování blahoslavené Panny  
Sofronios: "Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha"  
Origenes, Ambrož Milánský: Tento pozdrav byl vyhrazen výlučně Marii  
Hans Urs von Balthasar: Maria, paměť církve 1/3 - Mariino rozjímání  
Lukáš Drexler: Zvěstování Panně Marii - počátek "nového stvoření"
Roberto Zavalloni: Učení sv. Antonína Paduánského o Marii 3/6   
Mechtilda Magdeburská: Kterak poroučet Ave Maria naší Paní 
Germán I. Konstantinopolský - Zdrávas, Nejčistší! 
Mechtilda Magdeburská: O pozdravu naší Paní 
Paschasius Radbert: Zdrávas, Neposkvrněná! 
Řehoř Veliký: Výklad jmen hlavních andělů  
Antonín Paduánský: Maria - zářivá duha  
Mistr Eckhart: O rození Slova Otcem  


Lukáš Drexler, 16.3. 2019

Přečteno 1693x

další křesťanské pojmy