Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice

věrouka, teologie, trinitologie

Nejsvětější Trojice

 

nejsvetejsi-trojice-symbol-2-men.jpg- je tajem­ství křesťanské víry, že je jeden Bůh ve třech soupodstatných, a přece vzájemně věcně rozdíl­ných osobách. Tři Božské osoby se nazývají: Otec, Syn a Duch Svatý. Každá osoba je pravý Bůh majíce však jednu a tutéž božskou podstatu a při­rozenost, jsou dohromady jen jeden Bůh. Jak je to možné, nemůže stvořený rozum pochopit. Je to tajemství v pravém slova smyslu, o němž se dozví­dáme jenom z nadpřirozeného zjevení, daného skrze Krista v Novém zákoně. Nedá se dokázat, že by v něm byl rozpor.

Vztah (relatio) mezi třemi Božskými osobami je tento: Otec nemá původ, je od věčnosti sám od sebe; Syn vychází od věčnosti od Otce duchovním zrozením (generatio); Duch Svatý vychází od věč­nosti dýcháním (spiratio) zároveň od Otce i Syna (Filioque). Syn bývá v Písmu svatém (u sv. Jana, především Jan 1) nazýván Logos, tj. Slovo, protože je, lidsky řečeno, výrazem Otcova sebepoznání, podobně jako slovo je vyjádře­ním myšlenky. Duch Svatý je osobním svazkem lásky mezi Otcem a jeho soupodstatným obrazem - Synem, a jako takový je soupodstatný s Otcem a Synem. Vnější činnost (stvoření, zachování světa, Prozřetelnost, vykoupení, posvěcení) je všem třem Božským osobám společná. Jednotlivým božským osobám se však přivlastňuje určitá vlastnost před jinými: Otci všemohoucnost a stvoření, Synu moudrost a vykoupení, Duchu Svatému láska a posvěcení.

Tajemství Nejsvětější Trojice je základem jiných tajemství víry, především vtělení druhé Božské oso­by v Bohočlověku.

[Převzato z Jan Merell: Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963, a upraveno redakcí Revue Theofil.] 

 

Související články:

Nejsvětější Trojice
Augustin: O Trojici (De Trinitate) 
Antonín Salajka: O trojjediném Bohu  
Jean Daniélou: Mystické poznání Boha  
Trans Trojice anathematem polyamorie  
Atanáš Alexandrijský: Trojice je svatá a dokonalá  
John Henry Newman: Traktát o Nejsvětější Trojici  
Hans Urs von Balthasar: Kenotický trojjediný Bůh  
Hans Urs von Balthasar: Syn je vzorem i cílem světa  
Lukáš Drexler: Quicumque - Athanášské vyznání víry  
Lukáš Drexler: Kenoze jako krása v díle Bruna Forteho  
Hans Urs von Balthasar: Trojjediné sebezřeknutí Lásky  
Dominik Pecka: Trinitární základ křesťanských mysterií   
Atanáš Alexandrijský: List o usneseních Nicejského koncilu
Jean-Baptiste Chautard: Přesvatá Trojice, plnosti božského života!  
Irenej z Lyonu: Pánem je Otec, Pánem je Syn, Pánem je i Duch Svatý 
František od Panny Marie: Účast Panny Marie na životě Nejsvětější Trojice 
Henry Edward Manning: Duch Svatý - sjednotitel Otce a Syna i Boží Církve 
Marie od Vtělení (Guyart): Uchvácena a pohlcena viděním Nejsvětější Trojice  
Jan van Ruysbroeck: Jednota v Trojici, Trojice v Jednotě - jeden všemohoucí Bůh  
Romano Guardini: Křesťanská modlitba je společenství se skutečným, živým Bohem  
Tertulián: Učiňme člověka k obrazu našemu, k obrazu Syna vtěleného - jednoho z Trojice  
Jan Pavel II.: Muž i žena stvořeni k obrazu a podobě Boha, Boha Trojjediného  
Polská biskupská konference: Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice 
Hilarius z Poitiers: Křtěte národy ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého 
Lukáš Drexler: Lidská sexualita "eucharistická" a jako obraz Trojice  
Origenes - Jeroným: Syn z Otce - Bůh z Boha, Světlo ze Světla 
Basil Veliký: Kdo přijímá Ducha, přijímá zároveň Otce i Syna 
Irenej z Lyonu: Tři články naší víry: Otec, Syn a Duch Svatý 
Hilarius z Poitiers: Duch Svatý nás uvádí do veškeré pravdy 
Mistr Eckhart: Rozením Ježíše se duše stává plodnou ženou 
Mechtilda Magdeburská: Kterak duše chválí Svatou Trojici  
Hugo Rahner: Milujeme Církev, protože milujeme Krista  
Augustin: Otec, Syn a Duch Svatý - jeden a pravý Bůh 
Jan Pavel II.: Duch Svatý je osobní láska Otce a Syna  
Mechtilda Magdeburská: Nebeský šenk Svaté Trojice 
Mechtilda Magdeburská: Jak Bůh sebe chválí a zpívá 
Bernard Przybylski: Matka Boží a Nejsvětější Trojice 
Řehoř z Nyssy: Proti Eunomiovi (Contra Eunomium) 
Adrienne von Speyr: Vzývání Nejsvětější Trojice 
Jan Pavel II.: Rodina nachází svůj vzor v Trojici 
 Albert Veliký: Modlitba k Nejsvětější Trojici
František Saleský: List o narození Páně 
Mistr Eckhart: O rození Slova Otcem  
Alžběta od Trojice: Můj Bože, Trojice  
Láska plodí milovaného i milujícího  
Marian Zawada: Rodinnost Boha
Andělská chvála Trojice svaté 
Alžběta od Trojice - životopis 
Lukáš Drexler: Bůh

 

nejsvetejsi-trojice-8.jpg

 

Antonín Salajka, 16.5. 2009

Přečteno 5143x

další křesťanské pojmy