Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice

věrouka

Nejsvětější Trojice

 

nejsvetejsi-trojice-symbol-2-men.jpg- je tajem­ství křesťanské víry, že je jeden Bůh ve třech soupodstatných, a přece vzájemně věcně rozdíl­ných osobách. Tři Božské osoby se nazývají: Otec, Syn a Duch Svatý. Každá osoba je pravý Bůh majíce však jednu a tutéž božskou podstatu a při­rozenost, jsou dohromady jen jeden Bůh. Jak je to možné, nemůže stvořený rozum pochopit. Je to tajemství v pravém slova smyslu, o němž se dozví­dáme jenom z nadpřirozeného zjevení, daného skrze Krista v Novém zákoně. Nedá se dokázat, že by v něm byl rozpor.

Vztah (relatio) mezi třemi Božskými osobami je tento: Otec nemá původ, je od věčnosti sám od sebe; Syn vychází od věčnosti od Otce duchovním zrozením (generatio); Duch Svatý vychází od věč­nosti dýcháním (spiratio) zároveň od Otce i Syna (Filioque). Syn bývá v Písmu svatém (u sv. Jana, především Jan 1) nazýván Logos, tj. Slovo, protože je, lidsky řečeno, výrazem Otcova sebepoznání, podobně jako slovo je vyjádře­ním myšlenky. Duch Svatý je osobním svazkem lásky mezi Otcem a jeho soupodstatným obrazem - Synem, a jako takový je soupodstatný s Otcem a Synem. Vnější činnost (stvoření, zachování světa, Prozřetelnost, vykoupení, posvěcení) je všem třem Božským osobám společná. Jednotlivým božským osobám se však přivlastňuje určitá vlastnost před jinými: Otci všemohoucnost a stvoření, Synu moudrost a vykoupení, Duchu Svatému láska a posvěcení.

Tajemství Nejsvětější Trojice je základem jiných tajemství víry, především vtělení druhé Božské oso­by v Bohočlověku.

 

(Převzato z Jan Merell, Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963. Redakčně upraveno.) 

 

Související články:

Nejsvětější Trojice
Augustin: O Trojici (De Trinitate) 
Antonín Salajka: O trojjediném Bohu
Atanáš Alexandrijský: Trojice je svatá a dokonalá
John Henry Newman: Traktát o Nejsvětější Trojici
Lukáš Drexler: Quicumque - Athanášské vyznání víry
Dominik Pecka: Trinitární základ křesťanských mysterií
Atanáš Alexandrijský: List o usneseních Nicejského koncilu
Jean-Baptiste Chautard: Přesvatá Trojice, plnosti božského života!  
Irenej z Lyonu: Pánem je Otec, Pánem je Syn, Pánem je i Duch Svatý 
František od Panny Marie: Účast Panny Marie na životě Nejsvětější Trojice 
Henry Edward Manning: Duch Svatý - sjednotitel Otce a Syna i Boží Církve 
Marie od Vtělení (Guyart): Uchvácena a pohlcena viděním Nejsvětější Trojice  
Polská biskupská konference: Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice 
Hilarius z Poitiers: Křtěte národy ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého 
Lukáš Drexler: Lidská sexualita "eucharistická" a jako obraz Trojice  
Basil Veliký: Kdo přijímá Ducha, přijímá zároveň Otce i Syna
Mechtilda Magdeburská: Kterak duše chválí Svatou Trojici
Augustin: Otec, Syn a Duch Svatý - jeden a pravý Bůh  
Mechtilda Magdeburská: Jak Bůh sebe chválí a zpívá
Bernard Przybylski: Matka Boží a Nejsvětější Trojice 
Řehoř z Nyssy: Proti Eunomiovi (Contra Eunomium) 
Adrienne von Speyr: Vzývání Nejsvětější Trojice 
 Albert Veliký: Modlitba k Nejsvětější Trojici
František Saleský: List o narození Páně 
Alžběta od Trojice: Můj Bože, Trojice 
Lukáš Drexler: Arianismus, ariánství 
Marian Zawada: Rodinnost Boha
Andělská chvála Trojice svaté  
Alžběta od Trojice - životopis
Lukáš Drexler: Bůh

 

nejsvetejsi-trojice-8.jpg

 

Antonín Salajka, 16.5. 2009

Přečteno 2464x

další křesťanské pojmy