Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Hřích proti Duchu Svatému

Hřích proti Duchu Svatému

věrouka, morální teologie

Hřích proti Duchu Svatému

 

Sám  Ježíš  Kristus mluví o hříchu proti Duchu Svatému (Mt 12,31; Mk 3,28; Lk 12,10) ve zcela zvláštním smyslu. Tohoto hříchu se dopouští ten, kdo ze zjevné zlomyslnosti připi­suje Boží díla ďáblovi, nikoliv jejich Původci, dobro­tě a moci Boží. Toto rouhání nebude odpuštěno", jak říká Ježíš Kristus - ne proto, že by ze strany Boží nemohlo být od­puštěno, ale ten, kdo se tohoto hříchu dopouští, sám znemožňuje odpuštění pro svou zvrácenou vůli.

Hříchy proti Duchu Svatému jsou vždy spojeny se sku­tečným pohrdáním nadpřirozených účinků, působe­ných Duchem Svatým v duši. Jedná se vždy o hříchy proti božským ctnostem, jejichž formální předmět je tímto hříchem bezprostředně znesvěcen buď vzdorným popíráním nebo zjevným pohrdáním apod.

 

Šestero hříchů proti Duchu Svatému

Uvádí se šestero hříchů proti Duchu Svatému:

1. for­mální nevěra: spočívá v tvrdošíjném zamítání nebo popírání zjevených pravd, ačkoliv byly poznány;

2. zoufalství: popírá se jím Boží věrnost, která slí­bila kajícímu hříšníku odpuštění jeho hříchů;

3. hříšné spoléhání na Boží milosrdenství: dopouští se ho ten, kdo hřeší proto, že Bůh odpouští; nedo­pouští se však tohoto hříchu ten, kdo při hříchu doufá, že mu bude odpuštěno;

4. tvrdošíjná nekajícnost: spočívá v záměrném rozhodnutí vůle ne­uznávat zlo hříchu, a proto se z něho nekát, jako by hřích nic nebyl nebo byl dokonce ctností;

5. zatvrzelost srdce až do konce: spočívá v pev­ném rozhodnutí vůle zůstat až do konce života ne­kajícím a zemřít ve hříších;

6. nenávistná závist Božího přátelství bližnímu: touto závistí se prohřešuje ten, kdo si přeje nebo tak jedná, aby v bližním zničil Boží lásku, tj. posvěcující milost, která mu na bližním vadí.

Jak je vidět, první hřích je proti víře, druhý a třetí proti naději a ostatní jsou proti lásce Boží.

 

(Převzato z Jan Merell, Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963. Redakčně upraveno.)

 

Související články:

Henry Edward Manning: Duch Svatý - sjednotitel Otce a Syna i Boží Církve  

 

František Panuška, 17.5. 2009

Přečteno 4157x

další křesťanské pojmy