Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Křest

Křest

věrouka, svátosti, spása, iniciace

Křest

  

- svátost znovuzrození (baptismus aquae).

baptism.jpgV křesťanském starověku byl udělován po­nořením (dodnes se tak děje v církvích východního obřadu), dnes obyčejně politím vodou na hlavu křtěnce se slovy: „Já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého". V nutném případě může platně a dovoleně křtít každý člověk, dokonce i když sám není pokřtěn, jen když má úmysl činit to, co činí Církev, a když správně vykoná svátostné znamení (polití vodou a přísluš­ná slova). Slavný křest, k němuž se používá křestní vody posvěcené na velikonoční vigilii, uděluje farář nebo s jeho dovolením jiný kněz, případně jáhen.

Křest je první a nejpotřebnější svátostí, v níž člověk obmytím vodou ve jménu Nejsvětější Trojice bývá působením Ducha Svatého očištěn ode všech hříchů, posvěcen a znovuzrozen k věčnému životu.

 

Účinky svátosti křtu:

a) působí odpuštění dědičného hříchu a všech před křtem spáchaných osobních hříchů (u dospělého),

b) odpouštějí se časné a věčné tresty,

c) uděluje svátostnou milost znovuzrození, tj. činí člověka Božím dítětem a dědicem nebeského království; s ní jsou spojeny nadpřirozené ctnosti (víra, naděje a láska) a dary Ducha Svatého,

d) vtiskuje duši nezrušitelné znamení (svátostný charakter) křesťana, který se tím stává členem duchovního Těla Kristova, tj. Církve, jejíž pravomoci podléhá.

 

krest.jpgBez křtu nemůže být přijata žádná jiná svátost. Křest je však pro všechny lidi nutný ke spáse. Pokud ale někdo svátostný křest, tj. vodou, nemůže kvůli vnějším překážkám přijmout, lze jej nahradit křtem touhy nebo mučednickou smrtí pro Krista - křtem krve.

Je-li při přestupu z nekatolického křesťanského společenství do katolické církve křest někdy podmínečně opakován, děje se tak tehdy, vyvstanou-li pochybnosti o platnosti křtu, předtím uděleného v nekatolickém společenství.

 

Více viz v článku: Richard Špaček: Křest.

[Převzato z Jan Merell: Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963, a upraveno redakcí Revue Theofil.]

 

Z hlasu tradice:

„Aby člověk vešel do království Božího, je třeba, aby přijal skutečný křest ve vodě, tak jako všichni pokřtění, nebo v touze, tak jako mučedníci a katechumeni, které potkala smrt dříve, než se naplnila jejich touha."

sv. Tomáš Akvinský: Komentář k Evangeliu Janovu, III, 1, IV, 445

 

„Chtěl jsem, abyste viděli tajemství mého Srdce. Ukázal jsem je otevřené, abyste viděli, že jsem více miloval, než jsem vám mohl projevit konečnou bolestí. Vylitím krve a vody jsem vám zjevil svatý křest vody, který jste přijali z moci krve. Ukázal jsem vám též dva způsoby křtu krve: jeden u těch, kteří byli pokřtěni svou krví, prolitou pro mne. Ten působí silou mé krve u toho, kdo nemohl přijmout jiný křest. Jiní byli pokřtěni ohněm. Láskou toužili po křtu a nedostalo se jim ho. Ani křest ohně není bez krve, protože krev je smíšena s ohněm Boží lásky a z lásky byla vylita."

sv. Kateřina Sienská: Dialog s Boží prozřetelností, 75

 

Související články: 

Justin: První apologie
Richard Špaček: Křest
Tridentský koncil o křtu 
Justin: Koupel znovuzrození 
Hippolyt Římský: O Křtu Páně 
Cyril Jeruzalémský: Katecheze
Paolo Giglioni: Proč se křtí děti?
Justin: To čiňte na mou památku
Řehoř Naziánský: Kristus je pokřtěn 
Kateřina Sienská: Tajemství mého Srdce
Hilarius z Poitiers: Takto jsi připravil zemi
Brigita Švédská: O Kristově křtu v Jordánu
Ambrož Milánský: O tajemstvích (De mysteriis)
Ambrož Milánský: O svátostech (De sacramentis) 
Lukáš Drexler: Jsou křesťanští mystici breathariáni?  
Caesarius z Arles: Před křtem byl naším otcem ďábel  
Lev Veliký: Zbožné očištění postem a milosrdenstvím  
Diadochos z Fotiké: Být Božím obrazem a podobat se Bohu 
Irenej z Lyonu: Tři články naší víry: Otec, Syn a Duch Svatý 
Didymos Alexandrijský (Slepý): Duch svatý nás obnovuje křtem  
Theodor z Mopsuestie: Modlitba Páně je pravidlem našeho života  
Přechod od Starého Zákona k Novému je přechodem od těla k Duchu 
Pavel Hödl: Křest dospělých - katechumenát rozvržený do stupňů 1/3 
Pavel Hödl: Křest dospělých - katechumenát rozvržený do stupňů 2/3 
Pavel Hödl: Křest dospělých - katechumenát rozvržený do stupňů 3/3 
Augustin - Cyril Alexandrijský - Jan Scotus Eriugena: Kdo se narodil z Ducha, stává se s Ním jedno 
Klement Alexandrijský: Skutečný chléb z nebe je tělo Kristovo, tělo zmrtvýchvstalé  
Hilarius z Poitiers: Křtěte národy ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého 
Jak svatí v nebi mohou vyslýchat tolik proseb o přímluvu zároveň?  
Petr Chrysolog: Bůh narozen z člověka, lidé narozeni z Boha  
Hilarius z Poitiers: Duch Svatý nás uvádí do veškeré pravdy  
Simeon Nový Teolog: Křesťan je zrozen z Ducha Svatého 
Basil Veliký: "... a duch Boží se vznášel nad vodami"  
Klement Alexandrijský: Křest Duchem svatým 
Tomáš Akvinský: Duch Svatý je Bůh 
Tomáš Akvinský: O trojím rození 

 

velikonocni-inspirace-5-b.jpg

 

Antonín Salajka, 29.5. 2009

Přečteno 3342x

další křesťanské pojmy