Nacházíte se na: Theofil > Křesťanské pojmy > Eucharistie

Eucharistie

věrouka, liturgie, svátosti, , sakramentologie, Ježíš Kristus

Eucharistie

(z řec. ευχαριστια [eucharistia] - „díkůvzdání", „vděčnost")

  

telo-a-krev-krista-men.jpgEucharistií byla v křesťanském starověku nazývána mešní slavnost, dnes tímto ná­zvem rozumíme Nejsvětější svátost oltářní, tj. Tělo a Krev Krista pod způsobami chleba a vína, jak se na oltáři obětuje, uchovává a uctívá, tedy oběť a svátost.

V Eucharistii je Kristus, Bůh a zároveň člověk, vpravdě, skutečně a podstatně přítomen pod způsobami chleba a vína. Kristova přítomnost v oltářní svátosti se uskutečňuje proměňovacími (konsekračními) slovy, která pronáší kněz nad chlebem a vínem jako Kristův zástupce z moci, dané mu kněžským svěcením. Látkou této svátosti je pšeničný chléb a hroznové víno, formou jsou slova, která pronesl Kristus při Poslední večeři, kdy tuto svátost ustanovil: „Toto je mé tělo" a „Toto je kalich mé krve". Celý Kristus (se svým tělem, krví, duší a Božstvím) je podstatně přítomen pod každou způsobou, jako i pod nejmenší částečkou každé způsoby. Podstata chleba a vína se proměňuje v podstatu Těla a Krve Kristovy (tzv. přepodstatnění - transsubstanciace), z chleba a vína zůstávají pouze jejich způsoby (forma, barva, chuť a vůně) postřehnutelné smysly.

Kristova eucharistická přítomnost je hlubokým tajem­stvím víry, které se teologové snaží alespoň do určité míry osvětlit.

Pán Ježíš Kristus ustanovil eucharistii, aby se za nás obětoval (mše svatá), aby mezi námi přebýval (ve svatostánku) a byl naším pokrmem (svaté přijímání).

 

posledni-vecere-2.jpg

 

(Převzato z Jan Merell, Malý bohovědný slovník, Česká katolická charita, Praha 1963. Upraveno redakcí Revue Theofil.)   

 

Související články:

Efrém Syrský: Duch a Oheň 
Jan van Ruysbroeck: Myšlenky o Eucharistii  
Cyprián: Chléb náš vezdejší dej nám dnes ...  
Emilián Soukup: Eucharistie prvních křesťanů 2 - Sv. Justin
Jan Zlatoústý: Slovo proměňuje chleba a víno v tělo a krev Krista 
Emilián Soukup: Eucharistie prvních křesťanů 4 - Přijímání těla Páně 
Emilián Soukup: Eucharistie prvních křesťanů 1 - Nejstarší svědectví 
Emilián Soukup: Eucharistie prvních křesťanů 3 - Eucharistické zkušenosti 
Emilián Soukup: Eucharistie prvních křesťanů 6 - Svatostánek prvních křesťanů 
Emilián Soukup: Eucharistie prvních křesťanů 5 - Duchovní přijímání Eucharistie 
Germanus od sv. Stanislava: Zvláštní úcta sv. Gemmy Galgani k Nejsvětější svátosti 
Reginald Garrigou-Lagrange: Eucharistické Srdce Ježíšovo a jeho dokonalé darování 
Antonio Pagani: Nejsvětější Svátost a Božské Srdce Páně v životě bl. Alžběty Canori Mora  
Caesarius z Arles: Jako se tělo posiluje pozemským pokrmem, tak se duše sytí slovem Božím  
Johannes Marienwerder - Dorota z Montau: Čím více kdo miluje Pána, tím více po něm prahne 
Jan Evangelista Urban: Jediná Boha hodná oběť: Kristus na Kříži, Kristus v eucharistii 
Klement Alexandrijský: Skutečný chléb z nebe je tělo Kristovo, tělo zmrtvýchvstalé  
Ambrož Milánský: Tato svátost, kterou přijímáš, se uskutečňuje Kristovými slovy 
Hilarius z Poitiers: Jako Syn žije z Otce, tak my žijeme ze Syna skrze jeho tělo 
Marie-Vincent Bernadot: Podstata křesťanského života: zůstávat v Ježíši 
Tertulián: Požíváme a ctíme eucharistii a značíme se znamením Kříže 
Fulgentius z Ruspe: Jsme vpravdě tím, co tajemně slavíme při oběti 
Lukáš Drexler: Lidská sexualita "eucharistická" a jako obraz Trojice 
Jak svatí v nebi mohou vyslýchat tolik proseb o přímluvu zároveň? 
Basil Veliký: Jak přistupovat k přijímání Těla a Krve Kristovy? 
Jan van Ruysbroeck: O čtyřech znameních Boží věčné lásky 
Kateřina Sienská: "Toto tělo je Sluncem, Sluncem pravým"  
Hilarin Felder: Sv. František z Assisi a Eucharistie (1/2) 
Hilarin Felder: Sv. František z Assisi a Eucharistie (2/2) 
Tomáš Akvinský: Drahocenná a obdivuhodná hostina 
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Jako přirozené světlo 
Antonín Čala: Svědectví tradice o eucharistické oběti 
Karel Boromejský: Eucharistie přepodobňuje v Boha 
Lukáš Drexler: Jsou křesťanští mystici breathariáni? 
Petr Julián Eymard: Nejsvětější Svátost je všechno  
Max Thurian: Služebníci jediného kněžství Kristova  
Řehoř Veliký: Ten, který je věčný, se ukázal v čase 
Jan z Jenštejna: De Corpore Christi - O Těle Páně
Francisco Fernández-Carvajal: Pane, očisti mě...  
 Elias Vella: Mše uzdravuje a osvobozuje od Zlého  
Gaudentius z Brescie: Eucharistie, Pascha Pána  
Mechtilda z Hackebornu: Cena jediné mše svaté  
Bonaventura: Modlitba před Nejsvětější svátostí 
Ambrož Milánský: Kříž Kristův nám navrací ráj 
Henri J. M. Nouwen: Ježíšova konkrétní láska 
Irenej z Lyonu: Eucharistie, záruka vzkříšení 
Juliana z Norwiche: Ježíš, naše pravá Matka 
John Saward: Maria, Matka Nebeské Many
Cyril Jeruzalémský: O těle a krvi Kristově
Hilarius z Poitiers: Takto jsi připravil zemi
John Henry Newman: Před rozjímáním  
Lukáš Drexler: Našel jsem svůj domov  
Jan Maria Vianney: O svatém přijímání  
Lukáš Drexler: "A hned vyšel ven..."  
Marie Dolistová: Eucharistický chléb
Ambrož Milánský: Svatá Eucharistie 
René Laurentin: Nejzazší dar Lásky 
Eucharistie - dar ukřižované Lásky
Elias Vella: Já v tobě a ty ve mně
Jan Tauler: My jíme našeho Boha 
Justin: To čiňte na mou památku 
Ambrož Milánský: O Tajemstvích 
Jan Zlatoústý: Moc Kristovy krve
Charles Journet: Ta malá hostie
Cyril Jeruzalémský: Katecheze 
Bl. Jindřich Suso a eucharistie
Karel Říha: "Tajemství víry"
Sv. Augustin o eucharistii 
Justin: První Apologie
Boží Tělo

 

Antonín Salajka, 20.8. 2009

Přečteno 3799x

další křesťanské pojmy