Nacházíte se na: Theofil > INSPIRACE > INSPIRACE pro Vánoce

INSPIRACE pro Vánoce

22.12. 2020

V následujícím přehledu nabízíme aktualizovaný výběr textů dosud publikovaných v Revue Theofil, jež se týkají vánoční doby a mohou tak zájemce navést k hlubšímu rozjímání Kristova vtělení a narození, jako i dalších témat, jež se objevují během vánoční doby či s ní souvisejí.

 

narozeni-jezise-krista-001-men.jpg

   

Věrouka:

Proč se Bůh vtělil  
Izák ze Stelly: Maria a Církev
Emilián Soukup: Bohorodička
CH.-V. Héris: Tajemství Vtělení 
René Laurentin: Maria, naše Matka 
František Saleský: List o narození Páně
Lukáš Drexler: Panna Maria - Matka Boží
Wincenty Granat: Panenství Panny Marie
Wincenty Granat: Boží mateřství Panny Marie
Emilián Soukup: Maria - Matka božské milosti
Jacek Salij: Mariánská dogmata a Písmo svaté
Jean-Claude Michel: Mariino panenství po porodu
Beda Ctihodný: Blahoslavené lůno, které tebe nosilo...
Hubert Jedin: Malé dějiny koncilů - Efezský koncil (431)
Roberto Zavalloni: Učení sv. Antonína Paduánského o Marii 2/6
Roberto Zavalloni: Učení sv. Antonína Paduánského o Marii 3/6
Hans Urs von Balthasar: Maria, paměť církve 1/3 - Mariino rozjímání
Wincenty Granat: Bohorodička Panna Maria v Kristových tajemstvích spásy
Stanisław Celestyn Napiórkowski: Matka Boží ve světle protestantské teologie    
Henri-Dominique Simonin: Sv. Cyril Alexandrijský, obhájce Božího mateřství Panny Marie  

Tomáš Akvinský: O trojím rození 
Marian Zawada: Rodinnost Boha

   

Duchovní život:

Anděla z Foligna: Kráčím od Tvého lidství ke Tvému Božství a od Tvého Božství ke Tvému lidství  
Caterinato: Sladká Maria - Panna Maria ve zbožnosti a díle sv. Kateřiny Sienské
Jan Evangelista Urban: Největší dar od nejsvětější Panny - Tělo Kristovo 
Aelred z Rievaulx: Narodil se tělesně, abychom se my narodili duchovně 
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Matkou Boží pro svoji pokoru 
Brigita Švédská: O svatém Janovi, apoštolu a evangelistovi  
Hildegarda z Bingenu: Hymnus ke svaté Marii 
Adrienne von Speyr: Maria, Služebnice Pána 
Lukáš Drexler, Arnold der Rote: Přijetí Boha
Józef Naumowicz: Stát se "domem chleba"
Adrienne von Speyr: Skrze Marii ke Kristu
Charles de Foucauld: Hle, Matka tvá

Lukáš Drexler: O kontemplaci

 

Liturgie:

Ladislav Pokorný: Vánoční doba 
Ladislav Pokorný: Liturgický rok
Romano Guardini: Svátek mláďátek  
Venantius Fortunatus: O Gloriosa Domina 

 

Patristika:

Hilarius z Poitiers: Jako Syn žije z Otce, tak my žijeme ze Syna skrze jeho tělo
Hilarius z Poitiers: Vtělení Boha Slova je zárukou naší nesmrtelnosti
 
Epifanius ze Salaminy: Chvalozpěv o Panně Marii, Bohorodičce
Didymos Alexandrijský (Slepý): Panenské narození Ježíše 

Irenej z Lyonu: Zjevení Syna se rovná poznání Otce
Maxim Vyznavač: Bůh na sebe vzal naši přirozenost
Augustin: Výklad Janova evangelia - 1. traktát
Řehoř Naziánský: O podivuhodné výměně
John Saward: Maria, Matka Nebeské Many
John Saward: Bohorodička jako Svatyně 
Efrém Syrský: Píseň o Nejsvětější Panně
Emilián Soukup: Maria prvních křesťanů
 
Atanáš Alexandrijský O vtělení Slova 
Lev Veliký: Řeč na Narození Páně

 

Pravoslaví:

Pavel Evdokimov: Vtělení Boha je dovršením stvoření člověka  

 

Křesťanské pojmy:

Oktáv
Theotokos
Matka Boží
Anděl Páně 
Bohočlověk
Bohorodička
Hypostatická unie
Andělské pozdravení
Gloria (Gloria in excelsis Deo)

 

Umění, kultura:

Marie Dolistová: Koleda 
Hana Rakusová: Vánoce
Andrea Hrodková: Betlém
Marie Dolistová: Prosincová meditace

Daniel von Czepko: U jesliček Kristových 
Jan od Kříže: O Slovu Božím - Del Verbo divino 

 

[RSS]

Přečteno 4545x

další články