Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > VÁNOČNÍ INSPIRACE - tematické texty

VÁNOČNÍ INSPIRACE - tematické texty

21.12. 2023

V následujícím přehledu nabízíme aktualizovaný výběr textů dosud publikovaných v Revue Theofil, jež se týkají vánoční doby a mohou tak zájemce navést k hlubšímu rozjímání Kristova vtělení a narození, jako i dalších témat, jež se objevují během vánoční doby či s ní souvisejí.

 

narozeni-jezise-krista-001-men.jpg

   

Vánoční čas:

Ladislav Pokorný: Vánoční doba  
Ladislav Pokorný: Liturgický rok
  
Hana Rakusová: Vánoce
Oktáv

 

Bůh se stal člověkem:

Bohočlověk 
Proč se Bůh vtělil 
 CH.-V. Héris: Tajemství Vtělení  
Atanáš Alexandrijský O vtělení Slova 
Řehoř Naziánský: O podivuhodné výměně 
Maxim Vyznavač: Bůh na sebe vzal naši přirozenost  
Petr Chrysolog: Bůh narozen z člověka, lidé narozeni z Boha  
Hippolyt Římský: Bůh není žebrák, i tebe učinil bohem ke své slávě  
Atanáš Alexandrijský: Bůh se stal člověkem, aby se člověk stal Bohem  

Maxim Turínský: Kristus napravuje Adamovy cesty od samého počátku  
Aelred z Rievaulx: Narodil se tělesně, abychom se my narodili duchovně  
Efrém Syrský: Sestoupil z nebe a stal se člověkem, aby tě obdařil svou láskou 
Hilarius z Poitiers: Ten, který drží celý svět, se dává zaslechnout v pláči dítěte 

Cyril Alexandrijský: Jednorozený se stal prvorozeným, aby nás obohatil Bohem Otcem  
Anděla z Foligna: Kráčím od Tvého lidství ke Tvému Božství a od Tvého Božství ke Tvému lidství  
Lev Veliký: Jeden a týž prostředník mezi Bohem a lidmi, Bůh i člověk Ježíš Kristus   
Hilarius z Poitiers: Jako Syn žije z Otce, tak my žijeme ze Syna skrze jeho tělo  
Jan Evangelista Urban: Největší dar od nejsvětější Panny - Tělo Kristovo 
Hilarius z Poitiers: Vtělení Boha Slova je zárukou naší nesmrtelnosti  
Origenes: Jak je možné poznat Boha a obdržet od něho spásu?  
Pavel Evdokimov: Vtělení Boha je dovršením stvoření člověka  
Irenej z Lyonu: Zjevení Syna se rovná poznání Otce
Augustin: Výklad Janova evangelia - 1. traktát  
Augustin: Proč se Kristus narodil z ženy  
Lukáš Drexler: O kontemplaci 
Hypostatická unie 

 

a narodil se z Panny, v Betlémě i v nás:

Lev Veliký: Řeč na Narození Páně  
Mistr Eckhart: O rození Slova Otcem  

František Saleský: List o narození Páně  
Wincenty Granat: Panenství Panny Marie  
Venantius Fortunatus: O Gloriosa Domina  
Jean-Claude Michel: Mariino panenství po porodu  
Louis Bouyer: Konečným cílem Vtělení je Kristus celý  

Didymos Alexandrijský (Slepý): Panenské narození Ježíše  
Mistr Eckhart: Rozením Ježíše se duše stává plodnou ženou  
Origenes: Ježíšovo narození dokazuje také jeskyně v Betlémě 

Řehoř Veliký: Ten, který je věčný, se ukázal v čase   
Jan od Kříže: O Slovu Božím - Del Verbo divino 
Lukáš Drexler, Arnold der Rote: Přijetí Boha  
Józef Naumowicz: Stát se "domem chleba"  
Adrienne von Speyr: Skrze Marii ke Kristu  
Daniel von Czepko: U jesliček Kristových  
Marie Dolistová: Prosincová meditace
Tomáš Akvinský: O trojím rození  
Andrea Hrodková: Betlém
Marie Dolistová: Koleda

    

27. 12. Apoštol Jan:

Brigita Švédská: O svatém Janovi, apoštolu a evangelistovi 

  

 28. 12. Mláďátka betlémská:

 Romano Guardini: Svátek mláďátek   
Origenes: Ježíš Kristus je Král, avšak jeho Království není z tohoto světa  

  

Svatá Rodina:

Marian Zawada: Rodinnost Boha   
L. Drexler: Bylo manželství Josefa a Marie skutečným manželstvím, nebo bylo "jen jako"?   

 

  1. 1. Panna Maria - Matka Boží i Matka naše:

Theotokos 
Matka Boží
 
Bohorodička 
Emilián Soukup: Bohorodička 
René Laurentin: Maria, naše Matka
Lukáš Drexler: Panna Maria - Matka Boží 
Wincenty Granat: Boží mateřství Panny Marie 
Emilián Soukup: Maria - Matka božské milosti 
Jacek Salij: Mariánská dogmata a Písmo svaté
 
Beda Ctihodný: Blahoslavené lůno, které tebe nosilo...   
Roberto Zavalloni: Učení sv. Antonína Paduánského o Marii 2/6 
Roberto Zavalloni: Učení sv. Antonína Paduánského o Marii 3/6 
Wincenty Granat: Bohorodička Panna Maria v Kristových tajemstvích spásy  
Stanisław Celestyn Napiórkowski: Matka Boží ve světle protestantské teologie  
Lukáš Drexler: "Skrze ni, s ní a v ní" neboli o duchovním mateřství Panny Marie  
Henri-Dominique Simonin: Sv. Cyril Alexandrijský, obhájce Božího mateřství Panny Marie  

Caterinato: Sladká Maria - Panna Maria ve zbožnosti a díle sv. Kateřiny Sienské
  
Hans Urs von Balthasar: Maria, paměť církve 1/3 - Mariino rozjímání
Epifanius ze Salaminy: Chvalozpěv o Panně Marii, Bohorodičce
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Matkou Boží pro svoji pokoru  
Hubert Jedin: Malé dějiny koncilů - Efezský koncil (431)
Hildegarda z Bingenu: Hymnus ke svaté Marii 
Adrienne von Speyr: Maria, Služebnice Pána  
John Saward: Maria, Matka Nebeské Many
John Saward: Bohorodička jako Svatyně
 
Efrém Syrský: Píseň o Nejsvětější Panně 
Emilián Soukup: Maria prvních křesťanů
 
Charles de Foucauld: Hle, Matka tvá  
Izák ze Stelly: Maria a Církev 

 

6. 1. Zjevení Páně (Tři králové):

 

Křest Páně:

[RSS]

Přečteno 5559x

další články