Nacházíte se na: Theofil > Duchovní hrozby > New Age stručně

New Age stručně

Papežská rada pro mezináboženský dialog, 22.7. 2007

V návaznosti na zveřejnění dokumentu "Ježíš Kristus, nositel živé vody" (2003) na stránkách Revue Theofil (v sekci Církevní dokumenty) vám předkládáme úryvek z tohoto dokumentu, kterým je shrnutí hlavních myšlenek New Age několika krátkými formulacemi a pojmy v Dodatcích tohoto dokumentu.

  

Formulace New Age od Williama Blooma, citované in Heelas Paul, The New Age Movement. The Celebration of the Self and the Sacralization of Modernity, Blackwell: Oxford 1996, str. 225 a násl.:

 • Celý život, veškerá existence je zjevením Ducha, Nepoznatelné­ho, onoho nejvyššího vědomí nazývaného v mnoha rozličných kulturách tolika různými jmény.
 • Cílem a hybnou silou veškeré existence je plné zjevení lásky, moudrosti a osvícení.
 • Všechna náboženství jsou vyjádřením té stejné vnitřní skuteč­nosti.
 • Celý život, jak ho vnímáme svými pěti smysly a vědeckými pro­středky, je jen vnějším závojem příčinné, vnitřní a neviditelné skutečnosti.
 • Právě tak jsou lidské osoby podvojné: 1) dočasná vnější osob­nost a 2) vnitřní vícerozměrná osobnost (duše nebo vyšší já).
 • Vnější osobnost je omezena a tíhne k lásce.
 • Cílem vtělení vnitřní bytosti je přivést vibrace vnější osobnosti k rezonancím lásky.
 • Všechny vtělené duše jsou svobodné zvolit si vlastní duchovní cestu.
 • Našimi duchovními učiteli jsou ti, jejichž duše je svobodná od potřeby vtělovat se, a vyjadřují bezmeznou lásku, moudrost a osvícení. Některé z těchto velkých bytostí jsou velmi známé a vyrostla na nich světová náboženství. Jiní naopak známí ne­jsou a působí nepostřehnutelně.
 • Celý život je ve svých různých formách a ve svých rozličných stavech vzájemně závislá energie a zahrnuje naše činy, city i myšlenky. S Duchem a s těmito energiemi spolupracujeme na vytváření naší skutečnosti.
 • I když jsme podpíráni dynamikou kosmické lásky, jsme odpo­vědni za svůj stav, za své prostředí a za celý život.
 • Během tohoto časového úseku došla evoluce planety a lidstva do bodu, kdy zažíváme zásadní duchovní proměnu svého indi­viduálního a kolektivního vědomí. Proto hovoříme o New Age. Toto nové vědomí je výsledkem stále pozitivnějšího vtělení toho, co někteří nazývají energií kosmické lásky. Toto nové vědomí se vyjadřuje instinktivním pochopením posvátnosti veškeré exis­tence a zvlášť její vzájemné propojenosti.
 • Toto nové vědomí a pochopení vzájemné dynamické propoje­nosti veškerého života ukazují na rozvoj zcela nové planetární kultury.

 

Heelas cituje (str. 226) „doplňující formulaci" od Jeremy Tarchera:

 1. Svět včetně lidské rasy je projevem vyšší a úplnější božské při­rozenosti.
 2. V každé lidské bytosti je ukryto vyšší já, které je projevem vyšší a úplnější božské přirozenosti.
 3. Tato vyšší přirozenost může být probuzena a může se stát stře­dem každodenního života jednotlivce.
 4. Toto probuzení je důvodem existence každého individuálního života.

 

David Spangler je citován v „Actualité des religions" č. 8, září 1999, str. 43, o charakteristikách vize New Age, kterými jsou:

 • holismus (globalizující, protože existuje jen jedna jediná skuteč­nost-energie);
 • ekologie (Země, Gaia, je naší matkou; každý z nás je neuronem centrálního nervového systému Země);
 • androgynie (duha nebo jin/jang jsou obojí symboly New Age a týkají se vzájemného doplňování protikladů, zvlášť mužského a ženského);
 • mystika (nalézá posvátno ve všech věcech, i v těch nejběžněj­ších); 
 • planetární (osoby musejí být jak zakořeněny ve vlastní kultuře, tak otevřené univerzálnímu, schopné žít lásku, soucit, mír, a do­konce podporovat i ustanovení celosvětové vlády).
 

(Úryvek z dokumentu Papežské rady pro kulturu a Papežské rady pro mezináboženský dialog Ježíš Kristus, nositel živé vody, Praha 2003, s. 67-69. Dokument je uveřejněn s laskavým svolením Tiskového střediska ČBK.)

 

Celý dokument ke stažení (pdf, 753 kB)

Krátký úvod k dokumentu

 

Související články:

Malý slovník New Age
Lenka Fričová: Z ašramu do kláštera
Zlí duchové, reiki, exorcismus (video)
Ježíš Kristus, nositel živé vody (2003)
Lukáš Drexer: Podvod magie - recenze
Peter J. Ashton: New Age a křesťanství, část 1/2 
Peter J. Ashton: New Age a křesťanství, část 2/2 
Lukáš Drexler: Jsou křesťanští mystici breathariáni? 

 

 

[RSS]

Přečteno 2334x

další články