Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Jak byl Kristus bičován a odsouzen k smrti

Jak byl Kristus bičován a odsouzen k smrti

sv. Brigita Švédská, 29.3. 2010

Titul Spoluvykupitelka, navrhovaný pro Pannu Marii, je plný kontroverzí, ovšem nazývat Marii Spolutrpitelkou je zcela na místě. Vždyť utrpení Syna bylo taktéž utrpením jeho Matky, věrné Synu až k patě kříže, ba i za jeho hranici. Díky milosti Vtělení byla totiž Matka Marie se svým a Božím Synem sjednocena tak, jako nikdo jiný z lidí. I z této skutečnosti vychází krátký úryvek, pocházející ze zjevení mystičky sv. Brigity Švédské (1303-1373), týkající se Kristových muk při jeho mučení.

bicovani-krista-detail-vyrez-men.jpg  

Maria říká: Když byl doveden ke sloupu, sám se svlékl z šatů. Sám položil ruce na sloup a nepřátelé je bez milosrdenství svázali. A když byl přivázán, neměl vůbec žádný oděv, ale stál tak, jak se narodil, a trpěl hanbu své nahoty. Ale jeho nepřátelé, kteří stáli všude, když jeho přátelé prchali, povstali a bičovali jeho tělo čisté od veškeré poskvrny a od hříchu.

A těmi bodlavými biči se zapletenými ohnutými bodci bylo celé jeho tělo rozdrásáno, ne vytrháno, ale rozbrázděno.

Tak při první ráně jsem, stojíc blízko, padla jako mrtvá a když jsem nabrala dech, viděla jsem jeho tělo mrskáno a bičováno až na žebra, takže mu je bylo vidět. A co trpčího, když zvedali biče, rozrývali jimi maso. Když pak můj Syn stál celý zkrvácený a byl celý tak rozdrásaný, že na něm nebylo možno nalézt zdravého místečka, natož co k bičování, tehdy se jeden roznítil v duchu a tázal se: „Copak ho ubijete takto neodsouzeného?" A hned přeťal jeho pouta. A můj Syn se oděl do svých šatů. Tehdy jsem viděla místo, kde stály jeho nohy, všechno plné krve a podle stop svého Syna jsem poznávala, kudy kráčel. Neboť kudy šel, tam bylo vidět zemi zbrocenou krví. A nedovolovali mu, aby se oblékl, ale hnali ho a táhli, aby si pospíšil. Když pak byl veden jako lotr, můj Syn si z očí setřel krev. A když byl odsouzen, vložili na něj kříž, aby jej nesl. Když jej pak chvíli nesl, kdosi přišel a vzal jej, že mu ho ponese. Zatímco můj Syn šel na místo utrpení, jedni ho bili po šíji, jiní ho tloukli do tváře. A byl tak silně a mocně bit, že jsem sice neviděla bijícího, ale jasně jsem slyšela dopadnout ránu. A když jsem s ním došla na místo utrpení, viděla jsem tam přichystány všechny nástroje určené k jeho smrti. Můj Syn pak, když tam přišel, se sám svlékl z šatů a služebníci si řekli: „Tyto šaty jsou naše a už je nedostane, protože je odsouzen k smrti." A když můj Syn stál tak, jak byl narozen, s nahým tělem, tehdy jeden přiběhl a donesl mu zástěru, kterou on, srdečně plesaje, zakryl svou hanbu.

 

(Zjevení svaté Brigity o životě a utrpení Ježíše Krista a jeho slavné matky Panny Marie, kap. XVI. Přeložil Ludvík Vrána. Převzato z knihy: Tajemná slova, Zjevení a vidění svaté Brigitty Švédské, Olomouc 1938. Pro lepší srozumitelnost jazykově upraveno redakcí Revue Theofil.)

 

Více o sv. Brigitě Švédské 

 

Od téhož autora:

Andělova řeč o vznešenosti blahoslavené Panny Marie
Jak byl Kristus bičován a odsouzen k smrti
O svatém Janovi, apoštolu a evangelistovi
Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista 
O Kristově křtu v Jordánu 
O seslání Ducha Svatého 
O svaté Marii Magdaléně 
O svatém Františkovi

 

Související články:

Silvestr Braito: Cesta kříže 
Jindřich Suso: Povzbuzení duši 
Jindřich Suso: Před ukřižováním
Bernard z Clairvaux: Pod křížem
Juliana z Norwiche: Láska Kristova
Anděla z Foligna: O cestách smíření  
Elisabeth Leseur: Per Crucem ad Lucem  
Juliana z Norwiche: Osmé zjevení Boží lásky
Kateřina Sienská: List bratru Tomášovi della Fonte 
Markéta Marie Alacoque: Chtěla jsem jen a jen kříž 
Bratr Roger, Matka Tereza: Pán Ježíš umírá na kříži 
Jan Pavel II. - Spes Aedificandi (Naděje na vybudování)
Tomáš Kempenský: Soustrast oddané duše se strastí a bolem blahoslavené P. Marie 
Tomáš Kempenský: O rozjímání nad Kristovým utrpením  
Origenes: Velikost Boha se zjevila v jeho umenšení 
Wacław Hryniewicz: Bůh živý je Bohem milujícím  
Kdo jsi, Bože? 

 

postni-inspirace-13.jpg
 

[RSS]

Přečteno 3550x

další články