Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Ježíš Kristus

Ježíš Kristus

31.3. 2010

Kdo je Ježíš Kristus? Jeden z proroků, avátarů či manifestací Božích? Ne, je mnohem více - Ježíš Kristus je vtěleným věčným Bohem samým, Bohem i člověkem, Bohem, který se vtělil, byl obětován na kříži a vzkříšen pro naši spásu, je definitivním sebezjevením Boha.

 

„V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni."

Apoštol Petr ve Skutcích apoštolů 4,12

 

„Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."

JežíšJanově evangeliu 14,6

 

 

jezisova-tvar-turisnke-platno-upr-men-2-men.jpg
 

 

Ježíš Kristus je tváří věčného Boha, která shlédla na své stvoření skrze lidství, jež přijala v lůně panenské Matky: „Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy..." (Gal 4,4). Je Slovem nevýslovného Boha, je Tváří neztvárnitelného Boha, je Vyvýšeným, který se ponížil (Flp, 2,6nn.), je Věčným, který na sebe přijal časné. Bůh, Stvořitel všeho, se stal člověkem, jedním z nás, aby se každý z nás díky Němu mohl stát jeho „bratrem" (Řím 8,29), účastným jeho věčné radosti a blaženosti.

Ačkoliv jsme všichni byli ponořeni do tmy nevědomosti a hříchu, Bůh se nad námi slitoval a „promluvil k nám ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky" (Žid 1,2). Bůh si vzal čistý „pergamen" panenské dívky Marie a „inkoustem" Ducha svatého do ní „vepsal" své Slovo, jež jsme mohli číst díky skutkům tohoto Slova: každý jeho pohyb, každý nádech a výdech, každé jeho slovo i mlčení, každý okamžik jeho života nám neomylně vyprávěl o Bohu a zvěstoval jeho milosrdenství a věčnou lásku. Ba co víc, tento Bůh, Stvořitel všeho, se navěky stal člověkem, jedním z nás, NAVĚKY! Ba co víc, protože „nemohl zapřít sám sebe" (2Tim 2,13) ten, který je Láska (1J 4,8), zjevil nám svou lásku až do krajnosti (J 13,1) a vydal sám sebe na oltář Kříže za naše hříchy, za naše odmítnutí, za naše rouhání, za naše zatracení, za naši vraždu Boha, kterou jsme učinili ve svých srdcích a tím i na jeho těle a duši. My jsme bohovrazi, kteří zabíjí přišlého Boha, on je Vykupitel, který se slitovává, odpouští a vydává sebe za nás: „Sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce" (Gal 1,4).

 

ukrizovani-men-vz-upr.jpg
 

 

Co hledat více? Proč hledat více? Koho hledat více? Vždyť Božím vtělením, spásnou obětí Ježíše Krista na kříži a jeho vzkříšením se nám otevřely dveře k věčné blaženosti a ke spasení od našich hříchů, jež jinak vedou k věčné smrti člověka. On je Cestou do Věčného království, on je Pastýřem všech lidí, on je Dveřmi do věčné blaženosti:

„Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." (J 14,6)

„Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce. ... Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn; bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu." (J 10,7.9)

„Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. ... A bude jedno stádo a jeden pastýř." (J 10,11)

On, Král a Pán, který se kvůli nám stal našim služebníkem (Flp 2,7), se za nás nejen vydává na oltáři Kříže, ale stává se i naším Pokrmem. Ten, který je „životem a vzkříšením" (J 11,25), nás sytí sám sebou skrze své slovo, jež je „Duch a život" (J 6,63), a skrze eucharistii: „Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z toho chleba, živ bude na věky" (J 6,51).

Pastýř, který se vydává za své ovce, přichází mezi nás a touží po naší spáse. Stačí jen vztáhnout ruce a říci: „Přijď, Pane Ježíši!" „A kdokoli to slyší, ... kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života" (Zj 22,17).

 

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen." (J 3,16-17).

 

„Amen, amen, pravím vám, kdo věří, má život věčný." (J 6,47)

 

Související články:

Radomír Malý: Historicita Ježíše Krista  
Ambrož: Otevři svá ústa Božímu Slovu  
Richard Špaček: O bohopoctě vtěleného Krista  
Origenes - Jeroným: Syn z Otce - Bůh z Boha, Světlo ze Světla 
Richard Špaček: O nanebevstoupení Krista a o jeho moci a slávě v nebi
Tomáš Akvinský: Ježíš Kristus - cesta k pravému životu
Richard Špaček: O sestoupení Krista do předpeklí
Wincenty Granat: Boží mateřství Panny Marie
Richard Špaček: O zmrtvýchvstání Krista 
Ambrož Milánský: Kristus nade všechno  
Augustin: Ježíš Kristus je Bůh i člověk 
Ambrož Milánský: Znalost Krista 
Kdo jsi, Bože? 

 

[RSS]

Přečteno 4708x

další články