Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Nepřátelé Kříže

Nepřátelé Kříže

sv. Kateřina Sienská, 2.4. 2010

Krásná modlitba italské mystičky a světice Kateřiny Sienské (1347-1380).

  
kriz-100-4032-men-ram-vz.jpg

  

Božství, které jsi láska, co mohu říci o tvé Pravdě? Ty, který jsi PRAVDA, mluv o pravdě. Já o tom nemohu nic říci, já, která mluvím jen temně, neboť jsem nehledala ovoce kříže.

Hledala jsem temnoty a okusila jsem temnot. Je pravda, že ten, kdo poznává temnoty, poznává také Světlo, avšak se mnou tomu tak není!

Následovala jsem temnoty, aniž jsem věděla, co jsou. Řekni mi tedy pravdu o svém kříži, a já tě budu poslouchat.

Říkáš mi, že určití lidé pronásledují ovoce tvého kříže a že toto ovoce jsi TY SÁM.

Ó Slovo, jediný Synu Boží, tvá bezmezná láska, tvá láska k nám tě pudila, aby ses naštepoval jako ovoce na dva stromy - na naši lidskou přirozenost, a to nejprve abys nám nakonec vyhlásil neviditelnou Pravdu věčného Otce, Pravdu, kterou jsi ty sám, a dále na strom kříže, kde to nebyly hřeby, které přibily tvé tělo, nýbrž tvá bezmezná láska. A to vše, abys nám dal pochopit, jak je pravdivá Otcova vůle, který chce jen naši spásu.

TVÁ KREV prýští z tohoto druhého roubu, KREV, která nám darovala život, protože byla spojena s božskou přirozeností, KREV, jejíž síla nás očišťuje od hříchu prostřednictvím tvých svátostí, uložených ve skladišti svaté Církve, pod ochranou tvého prvního zástupce na zemi.

Všechna tato tajemství lidé chápou pouze skrze SVĚTLO, jímž osvětluješ nejvznešenější část duše, rozum. Je to světlo víry: poskytuješ je každému křesťanu při křtu, když mu vléváš víru s milostí, která jej očišťuje od prvotního hříchu, dostačující SVĚTLO k tomu, aby nás přivedlo k poslednímu cíli naší blaženosti.

Ach, kéž by škodlivá sebeláska nezaslepovala ty oči, které osvítila milost křtu! My však zaslepujeme sami sebe; kupíme před své oči mrak netečnosti, mlhu sebelásky, a pak už nevidíme tebe ani žádné skutečné dobro, a nazýváme dobrem zlo a zlem dobro, a tak klesáme nakonec až k nevědomosti a nevděčnosti a stáváme se horšími, neboť jsme ztratili PRAVDU. Lépe by bylo SVĚTLO nepřijímat. Špatný věřící je horší nevěřícího a jeho trest bude těžší, nehledě k tomu, že měl velkou možnost vrátit se k LÉKU a vyléčit se, zůstalo-li mu ještě několik záblesků víry.

Takoví jsou, můj Pane, pronásledovatelé ovoce tvého kříže, tj. i tvé KRVE, neboť nechtějí vůbec následovat tebe, UKŘIŽOVANÝ KRISTE. A zvláště pronásledovateli jsou ti, kdo se bouří proti strážci - papeži, který má klíče od sklepa, kde je uskladněna svatá zásoba tvé KRVE s krví všech mučedníků, která však nemá ceny bez moci tvé KRVE. Tyto vzpoury, stejně jako všechny hříchy, pocházejí od těch, kdo ztratili SVĚTLO TVÉ PRAVDY, již získali vírou.

Také filosofové marně poznali mnoho pravd o tvorstvu. Protože však neměli tvé víry, nemohli se zachránit.

 

(Převzato ze samizdatového vydání knihy Mystické modlitby sv. Kateřiny Sienské, překladatel neznámý. Mírně jazykově upraveno redakcí Revue Theofil. Fotografie Lukáš Drexler.)

 

Více o svaté Kateřině Sienské

  

Od téže autorky:

List bratru Rajmundu z Kapuy, z řádu kazatelského (I)
List bratru Rajmundu z Kapuy, z řádu kazatelského (II) 
Paní Nelle, někdejší ženě Mikuláše Buoncontiho z Pisy 
"Toto tělo je Sluncem, Sluncem pravým"
Čím větší je láska, tím hlubší je bolest

List osobě, jejíž jméno je zamlčeno
List jistému vznešenému prelátovi
Nechť se zvedá oheň svaté touhy!
List bratru Tomášovi della Fonte 
Tajemství mého Srdce 
Mateřský Duch Svatý 
Naše Vzkříšení!
List 289.

 

Související články:

Jan Damašský: Kristův Kříž převyšuje vše   
Jan Damašský: Drahocenné a úcty hodné dřevo Kříže  
Cyril Alexandrijský: Skrze kříž se Kristus stal Králem nad světem  
Reginald Garrigou-Lagrange: Eucharistické Srdce Ježíšovo a jeho dokonalé darování 
Caterinato: Sladká Maria - Panna Maria ve zbožnosti a díle sv. Kateřiny Sienské 
Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí
Ambrož: Jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš
Ludvík Maria Grignion z Montfortu: Okružní list přátelům Kříže 1 
Lactantius: Dřevo pomazané krví beránka je symbolem Kříže 
Wincenty Myszor: Symbolika kříže podle sv. Ireneje z Lyonu 
František Saleský: Hora Kalvárie je pravou univerzitou lásky 
Brigita Švédská: Jak byl Kristus bičován a odsouzen k smrti  
Ambrož Milánský: Kristus smířil svou krví svět s Bohem  
Lukáš Drexler: Jsou křesťanští mystici breathariáni? 
Bratr Roger, Matka Tereza: Pán Ježíš umírá na kříži  
Ambrož Milánský: Kříž Kristův nám navrací ráj 
Tomáš Akvinský: Proč Kristus zemřel na kříži 
Juliana z Norwiche: Osmé zjevení Boží lásky  
Jan Zlatoústý: Kříž je světlem celého světa  
Elisabeth Leseur: Per Crucem ad Lucem 
Juliana z Norwiche: Láska Kristova 
Bernard z Clairvaux: Pod křížem
Jindřich Suso: Před ukřižováním
Silvestr Braito: Kříž nad vodou
Jindřich Suso: Povzbuzení duši 
Jacopone da Todi: Kříž Páně  
Silvestr Braito: Cesta kříže 
Kdo jsi, Bože? 

 

 

 

[RSS]

Přečteno 2113x

další články