Nacházíte se na: Theofil > Bůh, Trojice > Modlitba k Nejsvětější Trojici

Modlitba k Nejsvětější Trojici

sv. Albert Veliký, 25.5. 2010

Modlitba, tedy vyjádření žité teologie, k Nejsvětější Trojici z pera i srdce sv. Alberta Velikého (1193-1280), dominikánského teologa a učitele sv. Tomáše Akvinského.

   

002-upr-men-ram-2.jpg

  

Ó Nejsvětější Trojice!

Bože nejvyšší, nejmilosti­vější, nejdobrotivější,

Otče, Synu a Duchu svatý, jediný Bože,

doufám v tebe.

Vyuč mě, veď mne, podpírej mne!

Otče,

upoutej svou nekonečnou mocí na sebe mou paměť

a naplň ji svatými a božskými myšlenkami.

Synu,

ozař svou věčnou moudrostí můj rozum,

dej mi poznání tvé naprosté pravdy a mé vlastní ubo­hosti.

Duchu svatý,

jenž jsi Láskou Otce a Syna,

strhni ve své nepochopitelné dobrotě mou vůli na sebe

a za­žehni ji neuhasitelným žárem své lásky.

Ó můj Pane a můj Bože,

můj počátku a můj cíli!

Ó svrchovaně jednoduchá podstato,

svrchovaně ti­chá a svrchovaně láskyhodná!

Propasti nejvyšších roz­koší,

mé nejmilejší světlo a naprosté štěstí mé duše,

moře nevyjádřitelných radostí,

dokonalá náplni vše­ho dobra,

můj Bože a mé vše,

co mně ještě chybí, když mám tebe?

Ty jsi mým jediným a nezměnitelným dobrem.

Nic nemusím hledat než tebe.

Nehledám a netoužím než jen po tobě.

Pane, přitáhni mne k sobě!

Tluču, Pane, otevři mi.

Otevři sirotkovi, jenž tě prosí.

Ponoř mě do propasti svého božství.

Dej, abych měl téhož ducha jako ty,

abych se mohl uvnitř v duši radovat z tvých rozkoší.

 

(Převzato s laskavým svolením České dominikánské provincie z revue pro duchovní život Na hlubinu, č. 4, 1928. Mírně upraveno redakcí Revue Theofil.) 

 

Od téhož autora:

Legenda svatého Alberta Velikého 

 

Související články:

Nejsvětější Trojice
Augustin: O Trojici (De Trinitate) 
Antonín Salajka: O trojjediném Bohu 
Atanáš Alexandrijský: Trojice je svatá a dokonalá
John Henry Newman: Traktát o Nejsvětější Trojici
Lukáš Drexler: Quicumque - Athanášské vyznání víry  
Athanasius Alexandrijský: List o usneseních Nicejského koncilu
Jean-Baptiste Chautard: Přesvatá Trojice, plnosti božského života! 
Hilarius z Poitiers: Křtěte národy ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého  
Tertulián: Učiňme člověka k obrazu našemu, k obrazu Syna vtěleného - jednoho z Trojice  
Jan van Ruysbroeck: Jednota v Trojici, Trojice v Jednotě - jeden všemohoucí Bůh  
Marie od Vtělení (Guyart): Uchvácena a pohlcena viděním Nejsvětější Trojice  
Irenej z Lyonu: Pánem je Otec, Pánem je Syn, Pánem je i Duch Svatý 
Basil Veliký: Kdo přijímá Ducha, přijímá zároveň Otce i Syna
Dominik Pecka: Trinitární základ křesťanských mysterií  
Mechtilda Magdeburská: Nebeský šenk Svaté Trojice 
Mechtilda Magdeburská: Jak Bůh sebe chválí a zpívá 
Bernard Przybylski: Matka Boží a Nejsvětější Trojice 
Řehoř z Nyssy: Proti Eunomiovi (Contra Eunomium) 
František Saleský: List o narození Páně 
Alžběta od Trojice: Můj Bože, Trojice 
Lukáš Drexler: Arianismus, ariánství
Andělská chvála Trojice svaté
Lukáš Drexler: Bůh 

 

[RSS]

Přečteno 2589x

další články