Nacházíte se na: Theofil > Panna Maria > Moc Panny Marie

Moc Panny Marie

bl. Marie od Ukřižovaného Ježíše, 12.5. 2010

Zápis jednoho zjevení bl. Marie od Ukřižovaného Ježíše (vl. jménem Mariam Baouardy; 1846-1878), karmelitánské mystičky a zakladatelky klášterů ve Svaté zemi.

  

Ať jsem v radosti nebo v zármutku, buď, Pane, pozdraveno tvé svaté jméno! Ať jsem v úzkosti nebo v pokoji, buď, Pane, pozdraveno tvé svaté jméno!

Uslyšela jsem hlas, který mi pravil: „Odevzdanost, odevzdanost!" „Pane," řekla jsem, „dej mi trpělivost tím či oním způsobem, nemohu již dále." A slyšela jsem hlas, jenž mi pravil: „Ten, jenž je pánem bolesti, je pánem i trpělivosti." Při těchto slovech se mi zdálo, že jsem mimo sebe, a tak jsem již nemyslela na svou bolest a na svou únavu!

panna-maria-1-inv-modr-men-sv.jpgA pak se mi zdálo, že před sebou vidím průvod dětí. Maria kráčela napřed v čele a před ní se pohybovalo množství hvězd podobných kmitajícím pochodním. Viděla jsem, jak právě vcházela do velmi pusté zahrady, jejíž stromy byly zcela uschlé, až na některé. Byl to skoro les, ale takový jakoby uschlý.

Maria vstoupila do lesa, kde právě padl strom. Byl ještě zelený a Maria jej zachytila do rukou a odnesla, zatímco ji provázely nebeské zpěvy. Země i tráva, po nichž kráčela, se znovu zazelenaly a již jejím stínem byly svlaženy.

Zdálo se mi, že ji na její cestě pozdravovaly hory, že se podle jejích cest rozhojnily vody a že prameny, které ji shlédly, tryskaly mohutněji a poskakovaly ve vlnách, jež hučely. Její stín rozveselil zemi, jež se zazelenala tam, kudy ona kráčela. Nepřítel před ní prchal, jako prchá před Bohem. Maria se vrátila na své místo, zároveň se svým průvodem a s hvězdami, jež ji doprovázely.

Hvězdy znamenaly Boží lásku, jež vždy kráčí před Marií. A tuto lásku Maria objímá, když nám ji dává, protože patříme Marii, a Maria patří Bohu a Bůh patří jí. Vše se před ní chvěje, avšak nejen před ní, nýbrž též před láskou, kterou ji miluje Bůh.

 

(Převzato s laskavým svolením České dominikánské provincie z revue pro duchovní život Na hlubinu, č. 5, 1929 a mírně upraveno redakcí Revue Theofil s přihlédnutím k anglickému překladu v Buzy, D., Thoughts of Sister Mary of Jesus Crucified, O.C.D., Founders of the Carmel of Bethlehem, Jerusalem 1974.)

 

Od téhož autora: 

Moc Panny Marie 
Jako v matčině lůně
Pravá zbožnost k Duchu svatému 
U nohou Mariiných jsem nalezla život!
Hymny, jež zpívala ve vytrženích (1/3)
Hymny, jež zpívala ve vytrženích (2/3)
Hymny, jež zpívala ve vytrženích (3/3)

Žádného nebe pro vás, neobrátíte-li se
Matkou Boží pro svoji pokoru
Jako přirozené světlo

 

Související články:

Reginald Dacík: Svatý Bernard, Pěvec Matky Boží  
Reginald Garrigou-Lagrange: Ve škole Panny Marie  
Gabriele Amorth: Zlý duch se Matky Boží skutečně bojí  
Alfons Maria z Liguori: Panna Maria, Archa Nového Zákona  
Roberto Zavalloni: Učení sv. Antonína Paduánského o Marii 1/6
Bonaventura: Te, Matrem Dei, laudamus (Tebe, Matko Boží, chválíme)  
Lukáš Drexler: "Skrze ni, s ní a v ní" neboli o duchovním mateřství Panny Marie  
Ludvík Maria Grignion z Montfortu: Pojednání o pravé zbožnosti k Nejsvětější Panně  
Arnold Bostius: Panna Maria je matkou a ochránkyní všech, obzvláště pak synů Karmelu  
Marcin Jan Janecki: Sjednocení s Bohem skrze sjednocení s Marií podle Marie Petyt 
Gabriel od P. Marie Bolestné: Věřím v Tebe, Maria, Matko mého Boha a Matko má! 
Jan Evangelista Urban: Největší dar od nejsvětější Panny - Tělo Kristovo  
Hans Urs von Balthasar: Maria, paměť církve 1/3 - Mariino rozjímání 
Lukáš Drexler: Zvěstování Panně Marii - počátek "nového stvoření"
Mikuláš Ďurkáň: Hlas otců církve o Panně Marii prostřednici
Beda Ctihodný: Blahoslavené lůno, které tebe nosilo...
Lukáš Drexler: Velká Terezie a Malá Arabka (recenze)
Jacek Salij: Mariánská dogmata a Písmo svaté 
Wincenty Granat: Svatost Boží Rodičky Marie 
Jan van Ruysbroeck: Myšlenky o Panně Marii 
Lukáš Drexler: Panna Maria - Matka Boží
René Laurentin: Maria, naše Matka 
Lukáš Drexler: Odevzdat se Marii  
Vidět Marii znamená vidět Ježíše  
Lukáš Drexler: Maria souznělá 
Petr Kanisius: Maria a ďábel
Denis Kartuzián: K Marii

 

[RSS]

Přečteno 1953x

další články