Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha

Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha

sv. Theofil Antiochijský, 21.9. 2010

Výstižný úryvek z apologie svatého antiochijského biskupa Theofila (2. stol.).

  

Řekneš-li mi: ‚Ukaž mi svého Boha‘, povím ti: ‚Ukaž mi svého člověka, a já ti ukážu svého Boha. Proto ukaž, zda oči tvé mysli vidí a uši tvého srdce slyší.‘

Ti, kdo vidí tělesnýma očima, vnímají to, co se děje v tomto pozemském životě, a zkoumají to, co se od sebe liší: jako světlo a tmu, bílé a černé, ošklivé a krásné, ladné a neladné, uspořádané a neuspořádané, přečnívající a zkrácené; totéž lze říci o zvucích: pronikavé, nebo hluboké, nebo příjemné; právě tak je to s ušima srdce a s očima duše, aby mohly vidět Boha.

Neboť Boha vidí ti, kdo jsou schopni ho vidět, mají-li totiž oči duše otevřené. Všichni totiž mají oči, ale někteří je mají obestřené mrákotou a nevidí sluneční světlo. A jestliže slepí nevidí, není to proto, že sluneční světlo nesvítí, ale slepci to musejí přičítat sobě a svým očím. Tak i oči tvé duše jsou obestřené mrákotou tvých hříchů a špatných skutků.

008-vyrez-men-inv-2-vz.jpg

Duše člověka musí být čistá jako skvoucí zrcadlo. Je-li na zrcadle rez, nelze v zrcadle tvář člověka vidět. Podobně má-li člověk na sobe hřích, nemůže vidět Boha.

Chceš-li však, můžeš být uzdraven. Svěř se lékaři a on se dotkne očí tvé duše a tvého srdce. Kdo je tento lékař? Bůh, který uzdravuje a dává život prostřednictvím Slova a moudrosti. Slovem a moudrostí Bůh stvořil všechno, neboť „jeho Slovem jsou stvořena nebesa a dechem jeho úst všechna nebeská vojska"[1]. Jeho moudrost vyniká nade vše. Bůh stvořil zemi s moudrostí, s rozvahou přichystal nebesa, jeho důmyslem se rozevřely propasti a mračna vylila vodu.

Chápeš-li to, člověče, a žiješ-li čistě, svatě a spravedlivě, můžeš vidět Boha. Ale především musí mít ve tvém srdci první místo víra a bázeň Boží, a pak tomu porozumíš. Až odložíš smrtelnost a oblékneš nesmrtelnost, potom uvidíš podle svých zásluh Boha. Vždyť Bůh vzkřísí tvé tělo spojené s duší k nesmrtelnosti. A až se pak staneš nesmrtelným, uvidíš nesmrtelného, jestliže nyní v něho věříš.

 

(Tři knihy Autolykovi, I,2,7; PG, 6,1026-1027.1035. Převzato z Denní modlitby Církve a mírně upraveno redakcí Revue Theofil.)

 

Související články:

List Diognetovi
Justin: První apologie 
Justin: To čiňte na mou památku
Origenes: Proti Celsovi (Contra Celsum)
Tertullian: Uplatnění preskripce vůči heretikům
Irenej z Lyonu: Zjevení Syna se rovná poznání Otce  
Irenej z Lyonu: Slávou Boží je živý člověk, životem člověka je patření na Boha  
Hans Urs von Balthasar: Počátek kontemplace tkví ne v naší, ale v Boží lásce  
René Laurentin: Temný a zároveň zářivý oblak víry  
Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha  
Jean Daniélou: Mystické poznání Boha  
Anonym: Vzestup duše 

 

Poznámky:


[1] Ž 33,6.

 

[RSS]

Přečteno 2158x

další články