Nacházíte se na: Theofil > Duchovní hrozby > New Age a křesťanství, část 2/2

New Age a křesťanství, část 2/2

Peter J. Ashton, 23.9. 2007

Druhá, závěrečná část přednášky anglického františkánského kněze o problematice New Age, v níž probírá hlavní rysy tohoto hnutí a některé z konkrétních proudů uvnitř něho, např. čarodějnictví a alternativní medicínu. Upozorňuje také na vztah známých osobností k myšlenkám a aktivitám New Age a v závěru se dotýká katolické odpovědi na fenomén tohoto hnutí.

 

World Good Will (Světová dobrá vůle)

Již jsme zmínili skupinu Světová dobrá vůle (World Good Will). Jako římskokatoličtí křesťané jsme slyšeli, že máme spolupracovat se všemi muži a ženami dobré vůle. Vysvětlil jsem, že my, římskokatoličtí křesťané, nepokládáme členy organizace Světová dobrá vůle za lidi dobré vůle, protože oni používají tento název velmi matoucím způsobem.

Co děláme se skutečností, že kolem nás je mnoho organizací a skupin, které se plně angažují v New Age a následují učení, které přijímají od démonických bytostí, a svými činy uskutečňují plán New Age? Nakolik rozlišujeme mezi těmi skupinami a lidmi, kteří sdílejí podobné myšlenky a ideály? Jak přistupujeme k organizacím a lidem, se kterými spolupracujeme a třeba sedíme v jedné kanceláři, u stejného stolu? Někteří lidé jsou zastánci New Age, někteří jen sdílejí myšlenky New Age, a jiní se jen nacházejí v síti vztahů s lidmi, s nimiž spolupracují na společném projektu - řekněme například v ochraně životního prostředí nebo při prosazování lidských práv, která ochraňují ženy nebo děti ve společnosti, na projektech, souvisejících se vzděláním nebo s úpravou krajiny nebo s alternativními zdroji energie.

Nakolik rozlišujeme mezi jednotlivými skupinami, a jak velká je síť organizací, new-age.jpgkteré jsou plně New Age? Na internetu můžete sami zjistit, jak velké množství plně New Age organizací existuje, to znamená, kolik lidí v těchto organizacích je v aktivním kontaktu s duchovními bytostmi, a skrze své organizace uvádějí ve skutek nauky těchto démonů. Sami zjistíte, že jich je velké množství, stovky a stovky. Některé jsou dost velké, některé jsou nové, některé jsou velmi dobře financované, některé jsou dost vlivné a aktivní, ať na vládní úrovni nebo na úrovni Spojených národů. V OSN jsou ale i jiné skupiny, které často velmi blízce spolupracují se zastánci New Age, aby nějakým způsobem prospěli společnosti. Zamysleme se nad tím, jak se roz-hodneme, co si o tom myslíme.

Mezi názory New Age, které bychom měli brát velmi vážně, je názor, podle kterého je Bůh součástí svého stvoření - nebo vlastně podle kterého je Bůh totožný se svým stvořením. Tvrdit toto znamená udělat tu chybu, že sloužíme ne Bohu, ale jeho tvorům namísto Boha. To může znít křesťanům divně a mohou se ptát, proč by to měli dělat, ale ve skutečnosti tu existuje pokušení sloužit světu, který Bůh stvořil, a říct, že veškeré naše úsilí by mělo směřovat k tomu, abychom ze světa učinili lepší místo a ochraňovali jej. Existuje pokušení postavit tento cíl na první místo, a naše náboženství postavit až na druhé místo. To je velmi závažné; když řekneme, že místo uctívání Boha bychom měli uctívat svět, který Bůh stvořil, a že nějakým způsobem tak ze světa učiníme lepší místo, jedná se vlastně o modloslužbu,

Tento názor má dalekosáhlé následky, protože když sloužíte světu a chcete z něj učinit lepší místo, dostanete se do konfliktu s Desatero přikázáními. Bůh řekl Adamovi a Evě, aby se množili a podmanili si zemi. Ale ti, kdo slouží světu a uctívají jej - nebo můžeme říct, že uctívají přírodu - řeknou: „Možná je svět již příliš přelidněn, téměř jsme vyčerpali své zdroje energie, planeta je znečištěná a mnoho lidí žije v chudobě, jsou tu hladomory a potopy. Bylo by dobré snížit světovou populaci. Když sloužíme světu, aby byl krásnějším místem, abychom  ochránili životní prostředí, nebylo by lepší zavést prostředky antikoncepce, prosadit otázku potratů a euthanasie, a navrhnout lidem, aby vytvářeli mnohem menší rodiny? Proč? Protože chceme, aby svět byl lepším místem."

Nechtějí tedy poslouchat Boha a odvracejí naši pozornost od Toho, kterého Bůh poslal, a snaží se připoutat naši pozornost ke světu, a z uctívání Boha, který stvořil přírodu, se stává uctívání přírody.

 

Rysy New Age

Nový věk je věkem Vodnáře, který má různé rysy, a má být rozpoznatelný podle nového způsobu myšlení, nového způsobu chování. Je to doba, kdy má lidstvo vstoupit do nové fáze svého vývoje. Je to nová evoluční fáze, nové vědomí. V New Age je mnoho praktik, které vůbec nepocházejí od Heleny Blavatské, nicméně ona by je naprosto přijala, protože se velmi dobře hodí k novému světu, v jehož příchod doufala.

Představme si, že jdeme po ulici, a na nástěnce radnice visí upoutávka na kurs jógy. Máme říct, že tento kurs jógy je nějakým způsobem součástí New Age? Pochopitelně, pokud osoba, která kurs vede, je zastáncem New Age, čte knihy od Alice Bailey nebo patří do organizace Světové dobré vůle či něco podobného, pak se jedná o organizaci New Age, která používá prostředku jógy. Můžeme ale předpokládat, že kurs vede nějaká paní, která přijela z Indie, aby tady vyučovala cvičení, které se naučila jako dítě.

Jóga se dobře hodí k New Age. Tím nechci říct, že všechna jogínská cvičení jsou praktikami New Age, ale cokoli, co souvisí s jógou, zapadá perfektně do chápání světa podle New Age, je v New Age plně přijato a velmi účinně rozšiřováno v naší společnosti. Zastánci New Age používají jógu, propagují ji, a to je jeden ze způsobů, jak si New Age našlo cestu i do křesťanských církví, i do římskokatolické církve. Myšlení New Age si našlo cestu do církve skrze propagování jógy.

Nechci říct, že New Age a jóga je ta samá věc - ne, to není. Ale New Age používá jógu, a ta má zvláštní dopad na lidské myšlení a chování, a také na lidskou spiritualitu. Otevírá dveře ke způsobu myšlení, který bude inklinovat k pantheistickému pojetí světa, k jinému pojetí Boha.

Existují i mnohé jiné praktiky, které působí podobně. Představme si, že někdo navštíví Čínu, a tam přijme nějaké léky, které ho mají připravit na operaci. Může to být nějaký bylinný lék, možná část vařeného hada nebo ještěrky, to je jedno. Čínská medicína: má se nazývat praktikou či léčebnou metodou New Age? Pokud ji propagují zastánci New Age, pak je to praktika New Age, a i tady platí, že čínská medicína pochází ze světonázoru, který je plně přijatelný pro New Age. A stejně jako se praktiky a myšlení New Age šíří po světě, šíří se i čínská medicína. Není to to samé jako New Age, ale perfektně se k New Age hodí. Způsob myšlení a praktiky těch, kdo praktikují čínskou medicínu, se dokonale hodí ke způsobu myšlení a k praktikám zastánců New Age.

Chcete-li zjistit, co vše se ve skutečnosti slučuje s New Age, můžete tam zahrnout cokoli pod podmínkou, že vyloučíte ortodoxní židovství a křesťanství, římskokatolickou nebo pentekostální církev. Pokud vyloučíte tato náboženství, která mají výlučné nároky, která rozlišují mezi správným a špatným, dobrým a zlým, která prosazují Boží zjevení určitému národu - Jeho vyvolenému národu, Židům - a když vyloučíte ty, kdo věří, že v Ježíši Kristu přišel na zem Spasitel celého světa, a že spásu nelze nalézt v nikom jiném, kromě takových Židů a křesťanů přijme New Age cokoliv, naprosto cokoliv. Když tedy máme rozlišit, co je New Age a co ne, je třeba bedlivého zkoumání.

My jako křesťané musíme vědět, co je to pantheismus, co je monismus, jaké jsou myšlenkové systémy těch, kdo uctívali přírodu v pohanských dobách na pohanských místech, těch, kdo věří, že svět je nějakým způsobem manifestací Boha, přičemž Bůh pro ně neexistuje mimo stvoření, a mezi Stvořitelem a stvořením není žádná oddělenost. Měli bychom se seznámit se všemi těmito myšlenkami a praktikami, které byly rozšířeny v naší společnosti. Měli bychom se ptát, které z nich jsou ve skutečnosti pro lidi užitečné, a které jsou ve skutečnosti špatné, falešné, zavádějící a způsobují, že cesta lidí k Bohu je zablokovaná, takže nějakým způsobem nemohou přijmout radostnou zvěst Ježíše Krista.

 

Čarodějnictví

Mezi praktikami a naukami, které skutečně patří do New Age, jsou některé, které se překrývají s tím, wicca-pentagram.pngco existovalo v minulosti, kdy se o nich vědělo, že jsou buď nesprávné nebo nebezpečné nebo zlé. New Age aktivně podporuje a propaguje jisté praktiky, nauky a myšlenky, o kterých v minulosti křesťané věděli, že jsou špatné, falešné, a také nebezpečné a zlé. Nový věk, věk Vodnáře, bude návratem k praktikování čarodějnictví. Spolu s čarodějnictvím přichází myšlenka, že neexistuje tak jasné rozlišení mezi dobrým a špatným, takže mnohé praktiky, o kterých se v minulosti jasně vědělo, že jsou špatné, již dnes nebudou tak jasně vnímány jako špatné. V čarodějnictví nebo v systému Wicca se dozvíte, že můžete dělat cokoli chcete, pokud neškodíte někomu jinému. Tím se má nahradit Desatero, a to je nahrazeno způsobem, který zatemňuje rozdíl mezi dobrým a špatným, a způsobuje nedorozumění v našem mravním chování a v mravním životě.

Čarodějnictví je pro New Age velmi charakteristické, a zástupci čarodějnictví a Wicca budou často spolupracovat se skupinami, podporujícími mezináboženské sblížení. Čarodějnické praktiky jsou uváděny v televizi a ve školách jako něco naprosto přijatelného. Následkem toho, jak New Age ovlivňuje současnou společnost, je pro nás těžké vysvětlit, co máme proti čarodějnictví kromě toho, že je zakázáno v Bibli. Máme se toho mnoho co učit o tom, jak žít ve společnosti nového světa.

S čarodějnictvím, ale nejen s ním, souvisí návrat k uctívání bohyně-matky a rozšíření myšlenky, že ortodoxní židovství a křesťanství, a římskokatolické křesťanství zvlášť, uctívá mužského Boha a má mužské kněžství, a že to je nějakým způsobem špatné a škodlivé pro životní prostředí, pro svět, v němž žijeme. V New Age tedy - zejména prostřednictvím čarodějnictví a Wicca - dochází k návratu uctívání bohyně-matky, posvátného ženství. Tato myšlenka je propagována třeba v takových knihách jako Šifra mistra Leonarda.

Návrat k uctívání bohyně bude vnímán jako bytí v harmonii s přírodou a uctívání přírody, jako něco prospěšného pro životní prostředí, jako život v harmonii se světem. Tím pádem se - podle zastánců uctívání bohyně - svět stane lepším a bezpečnějším místem, společnost bude vstřícnější, mezi lidmi budou lepší vztahy. Bude to milující a pečující svět, založený na ženském, pečujícím chápání energie a spirituality. To je lidem předkládáno jako protiklad ke špatnému křesťanství a ke špatnému ortodoxnímu židovství, které jsou založeny na uctívání mužského Boha a na mužském kněžství. Tato náboženství jsou představena jako mnohem více rozumová a méně intuitivní, více založená na jasných rozhodnutích, učiněných s chladnou hlavou, způsobem, podle kterého je správné panovat nad životním prostředím a nad celým stvořením. Tento způsob myšlení staví křesťanství do špatného světla a čarodějnictví naopak staví do dobrého světla. Je to velmi záludné, a tento způsob myšlení je již tady a mezi námi.

 

Energie

Když mluvíme o slovu „energie", týká se to také reiki. Jaký druh energie? Křesťané vyrůstající na Západě si pomyslí: „Energie, to je elektřina, jsou tu elektrárny, živiny dávají energii našemu tělu." Uvědomujeme si, že energie existuje. Studovali jsme ve škole fyziku a víme, že v okamžiku, kdy se těžký předmět dává do pohybu, je třeba, aby byla vynaložena určitá energie.

Energie v chápání New Age je ale velmi jiná, je velmi duchovní. Dokonale zapadá do některých pantheistických a monistických systémů, podle kterých vše, co existuje, je nějakým způsobem energie, která vibruje v určité frekvenci. Podle těchto teorií existují těžší vibrace, které způsobují, že věci jsou pevné a hmotné, a dále vyšší vibrace, díky kterým se věci stávají duchovními. A pak mohou existovat ještě jemnější vibrace, jemnější energie, a pouze ti, kdo se naučili okultní meditační techniky, budou schopni s těmito energiemi přijít do kontaktu a vnímat je. A zastánci New Age zjistí, že existují způsoby, jak si ochočit tyto jemné energie a stát se prostředníky těchto jemných energií, jak se dostat do kontaktu s těmito energiemi. A to má přinést celistvost a uzdravení do našeho světa, do našich těl a duší. Energie, jak je používána v New Age, má přinést zdraví celé planetě, celé společnosti, a také lidskému tělu, duši i duchu. Tento koncept zdraví nám byl představen skrze alternativní medicínu.

 

Alternativní medicína

Alternativní medicína vyžaduje pečlivý výzkum a studium. Ze širokého spektra můžeme zmínit třeba čínskou medicínu. Na Západě je teď přítomno mnoho druhů alternativních medicín, které sem byly uvedeny velice plánovaným způsobem. Je to způsob, jak do naší společnosti rozšířit nový způsob myšlení. Jednou z nejdůležitějších alternativních medicín, které byly na západ uvedeny proto, aby změnily způsob myšlení společnosti, je alternativní léčba, nazvaná homeopatie. Ta je vynálezem člověka jménem Samuel Friedrich Christian Hahnemann, i když on ji zřejmě přejal z hinduistických technik. Podle homeopatie je možné uzdravovat lidi tím, že se jejich energie uvede do harmonie. Homeopatie funguje tak, že pacientovi dává energii. Homeopatické léky jsou nabíjené energií. To je Hahnemannovo vlastní učení v jeho vlastních spisech, ve kterých popisuje, co má na mysli, když řekne lék, špatné zdraví a dobré zdraví, a jak se má napravit špatné zdraví člověka a jak se má dovést k celistvosti. Mluví o energii a o tom, že pacient se nějakým způsobem nachází v nerovnováze.

homeopathy9.jpgJak by vybral léčbu a energií nabitý lék pro konkrétního pacienta? Udělá to tak, že řekne: podobné léčí podobné. V tomto ohledu nás homeopatie oklamává. Lidé si řeknou: je to jako dostat očkování předtím, než člověk jede do zahraničí, nebo jako očkování proti chřipce v zimě. Dáme člověku do těla malé množství nemoci a tělo si pak vytvoří vlastní obranu a vlastní reakci na toto malé množství, a pak bude silnější, až bude muset reagovat na reálnou nemoc.

Takto ale homeopatie nefunguje. Homeo-patie používá energii. Ve skutečnosti homeopaté tvrdí, že v homeopatikách nejsou žádné látky (bakterie apod.), které by ve velkém způsobily nemoc. Homeopat prohlédne pacienta a z tabulky či knihy zjistí, jaké má symptomy, a pak hledá, jaká rostlina či látka by byla vhodná k tomu, aby se z ní získala energie; tato energie je pak předána pacientovi. Probíhá to tak, že je vybrána určitá rostlina či květina, malé množství z ní je vloženo do vody a voda je mnohokrát protřesena. Malé množství této vody se pak vezme a zředí, desetkrát či stokrát, a pak se voda znovu protřese. Zdá se, že proces ředění ve vodě cosi způsobuje.

Následkem ředění konečný lék téměř ve všech případech obsahuje pouze vodu. Tato voda obsahuje energii, kterou přijala skrze protřásání a vytrvalé posílání molekul látky skrze vodu. Voda si nějakým způsobem zapamatovala molekuly, které skrze ni prošly, či vstřebala jejich energii. Takže voda, která v sobě nakonec nemusí mít vůbec nic, je podána pacientovi. Pacient pak vodu polyká - buď vodu samotnou nebo umístěnou do pilulky - a zároveň přijímá určité energie. Tyto energie mají vyrovnat nevyváženosti v těle či duchu člověka, a ten se pak uzdraví.     

Někteří říkají, že homeopatie je vlastně placebo, že člověk přijímá vodu či pilulky, ale vlastně nedostává vůbec nic, a protože se o něj pečuje a něco přijímá, psychologicky to na něj dobře působí a jeho tělo se samo od sebe uzdraví. Jiní ale říkají: ne, ne, homeopatie opravdu funguje, homeopatie předává člověku energii. Ti, kdo berou placebo, které nic neobsahuje, si samozřejmě nijak neškodí, ale ten, kdo přijímá nějakou energii, musí se zeptat: „Jaký je skutečný zdroj té energie?" To je důvod, proč bychom se měli znepokojovat. Kdykoli mluvíme o alternativních terapiích a zkoumáme je, pak pokud opravdu mají nějakou moc, nějakou energii, měli bychom zjistit, jaký je zdroj té energie. 

 

Slavní a známí zastánci New Age

Možná si říkáte, jestli někdo slavný, koho vídáme v televizi, je zastáncem New Age. gorbache-a-svami.jpgMožná si říkáme: jsou zastánci New Age vůbec slavní, mají ve společnosti nějaký vliv? Můžeme tu zmínit jeden či dva případy, a na jejich internetových stránkách se sami můžete dozvědět víc. Vezměme si první příklad, Michaila Gorbačova.

Michail Gorbačov stál dříve v čele Sovětského svazu a prosazoval glasnosť a perestrojku, dokud náhle neztratil moc a nebyl nahrazen někým jiným. Potom se Gorbačov odstěhoval do USA a nyní předsedá velmi mocné organizaci, která se jmenuje Gorbachov Foundation Green Cross International (Gorbačovova nadace Mezinárodního zeleného kříže). Spolu s jinými lidmi z OSN také spolupracuje na vytváření lepšího světa a je členem různých klubů a společností. Gorbačov je velmi duchovní člověk, přestože je marxistou. Vlastně prosazuje socialismus Nového světa, to je jeho ideál. Také pracuje v OSN a on i jeho skupiny se účastní duchovních seminářů, které vede například buddhistický mnich z Vietnamu atd. Všechny tyto věci zjistíte, když budete zkoumat, kdo je Michail Gorbačov a jak on souvisí s New Age a s uspořádáním Nového světa.

Pokud se máme zaměřit na lidi, kteří působí jako média pro zlé duchy, ervin-laszlo-a.jpgmůžeme vybrat jednoho člověka, o kterém jste neslyšeli, ale slyšeli jste o členech jeho skupin. Tento muž se pokládá za proroka New Age, provádí kontaktérství zlých duchů a vyslovuje prorocké výroky pod vlivem démonů. Jmenuje se Ervin Laszlo a je to ekonom, velmi respektovaná postava mezi univerzitními kruhy zabývajícími se ekonomikou. Laszlo založil svůj vlastní klub, Klub Budapešť, do kterého patří světoví myslitelé v oblasti morálky a etiky. V Klubu Budapešť má Ervin Laszlo, prorok New Age, takové členy, jakými je například Dalajláma nebo biskup Desmond Tutu. To jsou dobře známé postavy, o kterých jsme všichni slyšeli. Všimněte si také toho, že jméno Ervin Laszlo se objevuje i na různých webových stránkách, třeba na mezinárodních oficiálních stránkách víry Baháí. Přednášky o nové ekonomice, o Novém světě a o vědomí Nového světa, které Ervin Laszlo přednesl v Londýně před několika lety, byly inzerovány i v kostele sv. Jakuba na Piccadilly. Je to anglikánský kostel, jehož farníci ve skutečnosti přejali učení New Age a vydávají i vlastní časopis Alternatives, kde propagují mimo jiné i Ervina Laszlo a Klub Budapešť. Mluvčím Klubu Budapešť byl před svou smrtí Petr Ustinov.

 

Katolická odezva

Poprvé jsem v katolických publikacích četl o hnutí New Age, když jsem studoval filosofii v semináři v roce 1988. Teprve později, až po roce 2000, vydal Vatikán svůj první dokument v oficiálním smyslu, ale stále to není vyčerpávající dokument na dané téma. Dokument se nazývá Ježíš Kristus, nositel živé vody [1]. Obsahuje přes šedesát stránek textu, na nichž nacházíme, jakou odpověď na New Age katolická církev nabízí. Popisuje velmi jasně hnutí New Age a jeho původ, jaké jsou myšlení a praktiky New Age, ale katolická odpověď není příliš jasná. Dokument doporučuje, abychom se jako dobří katolíci ve společnosti angažovali jako sůl a světlo světa, a tudíž abychom měli zájem na rozlišení současných trendů. Abychom ozkoušeli všechno, a drželi se toho, co je dobré. Předem nemáme zavrhovat nic a nikoho.

V tomto smyslu jde o dokonale katolický přístup, ale nebere v úvahu nebezpečí, která plynou z přiblížení se ke skupině, ve které se vyslovují slova mající více než jeden význam, a ve které se provozují praktiky, spojující nás se světem démonů - přestože se tyto skupiny tváří, že jsou velmi dobré a pro nás velmi prospěšné. Dokument doporučuje, abychom se při seznamování s hnutím New Age zaměřovali zejména na re-evangelizaci nás samotných, abychom poznávali lépe naši vlastní víru. V dokumentu se říká, že kdybychom znali bohatství katolické víry, mohli bychom je nabídnout našim věřícím, a oni by neměli potřebu vstupovat do hnutí New Age. Že kdybychom více žili to, co kážeme ve smyslu ochrany životního prostředí, nikdo, kdo by chtěl pomoci s čištěním řek a zachováváním lesů, by se nemusel uchylovat ke zdrojům New Age.

Ani tato rada neposkytuje katolíkům dost jasné nasměrování, jak například přistupovat ke knězi, který na duchovních cvičeních vyučuje jógu, jak přistupovat k řeholní sestře, která nabízí nějaký druh alternativní léčby, jako je třeba masáž chodidel či hlavy, Bachovy esence atd. Co máme dělat? Jak máme rozlišit, nakolik je co bezpečné a nakolik je co nebezpečné? Katolický přístup je v první řadě deskriptivní; tento dokument rozhodně stojí za přečtení, nicméně obsahuje mnoho stránek, které je třeba přečíst a strávit. Pokud se vám dostane do ruky, doporučoval bych podívat se přímo na část Dodatky a přečíst stručně formulovaná témata shrnující myšlenky New Age, přečíst si o různých rysech a slovech, pročíst slovníček pojmů. Zjistit, co znamená věk Vodnáře podle těch, kdo věří ve znamení zvěrokruhu a v astrologii, přečíst si o antroposofii, o Rudolfu Steinerovi a jeho škole atd. Vše je to velmi dobře a jasně popsané. Slabostí dokumentu je, že nedává rady v tom, podle čeho rozlišit jednotlivé praktiky New Age. Další slabostí je, že dokument nás nevaruje před nebezpečími, odehrávajícími se již nyní v politice a ekonomice na světové úrovni. the-rainbow-swastika.jpg

Měli bychom se velmi dobře seznámit s naukami zastánců New Age z jejich vlastních zdrojů. Tyto nauky pro nás shrnuli různí autoři. Doporučil bych vám práci Hannah Newman, která zveřejnila knihu The Rainbow Swastika (Duhová svastika), pojednávající o souvislostech mezi antisemitismem a plánem New Age. Je to její vlastní dokument, který je k dispozici ke stažení na webových stránkách. Jde o spojitosti mezi myšlenkami New Age a nacistickým Německem, Adolfem Hitlerem a jeho plánem pro uspořádání Nového světa. Vše je velmi jasně a věrohodně zdokumentováno z pramenů New Age. Můžete také navštívit webové stránky katolického badatele Lee Penna, který popisuje náboženství Nového světa a jak souvisí s Iniciativou spojených náboženství (United Religions Initiative).

Prozkoumat podrobně prameny zabere mnoho času. Je ale třeba vědět o různých praktikách, abychom měli ponětí o možných nebezpečích. Mezi nebezpečí patří uvádění někoho do kontaktu s démony a se zlými duchy - to je velmi jasné a rozpoznatelné nebezpečí. Takže praktikování kontaktérství je nebezpečné. Jít k někomu jinému, kdo praktikuje kontaktérství, je také nebezpečné.

A co další věci, které dobře zapadají do způsobu myšlení a životního stylu New Age? Tady se dostáváme už do složitější oblasti. Nebezpečím by mohlo být přijetí určitého způsobu myšlení a světonázoru, který je pantheistický, a který vylučuje Boží zjevení skrze Bibli, skrze Boží vyvolený lid - Židy, a skrze Ježíše Krista a Jeho smrt a vzkříšení. Jde o světonázor, který také vylučuje Boží zjevení ve smyslu, že Bůh stvořil svět jako dobrý, že naše těla jsou dobrá, a že až zemřeme, bude následovat soud a vzkříšení těla. Takže jakékoli praktiky a způsoby myšlení, které by nás vedly například k víře v reinkarnaci nebo k tomu, že budeme pochybovat o vzkříšení těla či o Božím zjevení skrze Bibli - všechny tyto praktiky a myšlenky by měly být považovány za nebezpečné.

Máme praktikovat čínskou medicínu? Máme praktikovat homeopatii? Máme praktikovat jógu? V těchto praktikách se skrývá určité chápání reality světa, nás samotných a našich těl. Pantheismus, východní filosofie a východní náboženství všeobecně učí, že existuje životní síla či energie, která proudí vesmírem, a že tato energie protéká také naším tělem skrze meridiány nebo čakry. Tyto teorie všeobecně chápou zdraví jako vyváženost energie. Všeobecně lze říct, že nás budou vést směrem k přírodě, ale také směrem od Boha, který přírodu stvořil. U všech těchto věcí bychom měli být velice opatrní. Varování, dané ve vatikánském dokumentu, možná není vysloveno dost jasně.

 

(Text pochází z autorovy video-přednášky a v Revue Theofil je uveřejněn s jeho laskavým svolením. Z angličtiny přeložila Alžběta Drexlerová.)

 

Peter J. Ashton: New Age a křesťanství, část 1

 

Související články:

New Age stručně
Malý slovník New Age
Zlí duchové, reiki, exorcismus (video)
Ježíš Kristus, nositel živé vody (2003)
Lukáš Drexer: Podvod magie - recenze
Jacques Verlinde, Lukáš Drexler: Nebezpečí okultismu
Lukáš Drexler: Léčitel Bruno Gröning, ale jakou mocí? 
Lukáš Drexler: Jsou křesťanští mystici breathariáni? 
Lenka Fričová: Z ašramu do kláštera 
Justin: Oč jde démonům? 

 

Poznámky:


[1] Dokument Papežské rady pro kulturu a Papežské rady pro mezináboženský dialog z roku 2003; česky vydala Česká biskupská konference v tomtéž roce. Kompletní dokument v českém překladu ke stažení zde (.pdf, 753 kB) - pozn. red. RTh

 

[RSS]

Přečteno 3323x

další články