Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > O svatém Janovi, apoštolu a evangelistovi

O svatém Janovi, apoštolu a evangelistovi

sv. Brigita Švédská, 26.12. 2010

Úryvek ze zjevení skandinávské mystičky sv. Brigity Švédské (1303-1373) o apoštolu Janovi.

  

Kristus říká: „Jan, jehož ochraně jsem svěřil svou Matku[1], se mi velmi líbil, že byl panic, ba svrchovaně se mi líbil, protože nejdokonalejší život je nežít v těle tělesně, ale podobně životu andělskému. Proto si také zasloužil stát se strážcem čistoty a byla mu ukázána zvláštní znamení lásky.

Jan viděl podle mé inspirace budoucí nebezpečí Církve v časných obrazech. Kdyby je byl vymezil pro určité doby, byli by se všichni posluchači zděsili svaty-jan-patmos-men.jpga strachem z očekávání by byli pohynuli. Proto měl uloženo, aby zapečetil, co viděl, a nepsal to. Vždyť kde bývá něco pečetěno, je pečeť znamením nějaké budoucí věci nahánějící strach. Tak je tomu s hlasy hromů, blesků a větrů. Neboť znamenaly hrozby tyranů rozbuřujících mou Církev, a Jan je viděl tak silně v duchu, že bylo třeba je spíše zapečetit než napsat. Neboť jako někdo psává nebo říká nepatrné podobenství znamenající nesmírné věci, aby se posluchači mohli bát věcí budoucích, tak jsem já ukázal budoucnost, ale nevyložil, aby se lidé báli, a že nebyl ještě čas, aby se rozloupla skořápka a bylo vyňato jádro. Proto jsem budoucí věci ukázal zahaleny temnotou, neboť dříve, než se nalije nápoj, je třeba připravit nádobu. Věz také, že takové hromy a blesky postihnou mou Církev za života mnoha žijících nyní, až si mnozí budou přát smrt, a smrt od nich uprchne."

Nevěstě se také ukázala nějaká osoba, jejíž vlasy byly jako by obstřiženy na potupu, tělo bylo pomazáno olejem a zcela nahé, ale nic se nerdělo.[2] A řekla nevěstě: „Písmo, jež nazýváte svatým, praví, že žádné dílo nezůstane bez odplaty. To je to Písmo, které vy nazýváte Biblí, ale u nás je zářivé, svítící jako slunce, nepřirovnatelné ke zlatu, nesoucí ovoce jako símě, jež ze sebe vydává stonásobný užitek. Neboť jako zlato předčí ostatní kovy, tak Písmo, které vy nazýváte svatým (my pak v nebi je nazýváme zlatým), předčí všechna písma, protože se v něm ctí a hlásá pravý Bůh, vypisují se v něm skutky patriarchů, vykládají se vnuknutí proroků.

Ty také, která mne vidíš, pochop, že já jsem ten, který jsem zlaté Písmo důkladně poznal a - poznav je - rozmnožil. Byl jsem potupně obnažen, ale že jsem to trpělivě snesl, Bůh mou duši oděl rouchem nesmrtelným. Byl jsem také ponořen do oleje, proto se nyní raduji z oleje věčného veselí. Kromě toho jsem z tohoto světa odešel po Matce Boží smrtí lehoučkou, protože jsem byl učiněn ochráncem Matky Boží, a mé tělo je na velmi pokojném a zcela bezpečném místě."

Matka Boží mluví k Janu Evangelistovi: „Poslyš ty, panici, osobo mužská, ne ženská. Ty jsi ten, jehož se Bohu zalíbilo povolat nejlehčí smrtí ze světa mně velmi podobně. Já jsem jakoby usnula při oddělování duše a těla a procitla jsem ve věčné radosti; a není divu: trpěla jsem hořčeji než ostatní při smrti svého Syna, a proto se Bohu zalíbilo odvést mne ze světa smrtí nejlehčí. Ty pak ses mi z apoštolů přiblížil nejvíce a ze všech jsi zakusil největších důkazů lásky a utrpení mého Syna ti bylo hořčejší, protože jsi je viděl jasněji než ostatní, a jsa živ déle než ostatní tvoji bratři, byl jsi jakoby mučedníkem při smrti jich všech. Proto se Bohu zalíbilo povolat tě ze světa po mně smrtí nejlehčí, protože Panna byla svěřena panicovi."

 

(Přeložil Ludvík Vrána. Text převzat z knihy Tajemná slova. Zjevení a vidění svaté Brigitty Švédské, Olomouc 1938. Jazykově upraveno a doplněno poznámkami redakcí Revue Theofil.)

 

Více o sv. Brigitě Švédské 

 

Od téhož autora:

Andělova řeč o vznešenosti blahoslavené Panny Marie
Jak byl Kristus bičován a odsouzen k smrti
O svatém Janovi, apoštolu a evangelistovi
Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista 
O Kristově křtu v Jordánu 
O seslání Ducha Svatého 
O svaté Marii Magdaléně
O svatém Františkovi

 

Související články:

Juliana z Norwiche: Osmé zjevení Boží lásky 
Juliana z Norwiche: Láska Kristova
Juliana z Norwiche - životopis
Kateřina Sienská: List bratru Tomášovi della Fonte
Kateřina Sienská: Naše Vzkříšení! 
Caterinato: Sladká Maria - Panna Maria ve zbožnosti a díle sv. Kateřiny Sienské 
Hildegarda z Bingenu: Touha po zjevení Božím
Hildegarda z Bingenu: Chor panen
Hildegarda z Bingenu: Liturgické hymny
Hildegarda z Bingenu - životopis
Hilda C. Graef: Svatá Gertruda Veliká, mystik Božského Srdce
Terezie z Avily - učitelka modlitby 1
Elisabeth Leseur: Per Crucem ad Lucem
Elisabeth Leseur (Alžběta Leseurová) - životopis
Marie Magdaléna de'Pazzi: Překážky Duchu svatému v nás
Marie Magdaléna de'Pazzi - životopis

 

Poznámky:


[1] Srov. J 19,25-27. Pozn. RTh.

[2] Jedná se o osobu apoštola Jana, který dle církevní tradice podstoupil mučení ponořením do vroucího oleje, jež ale přežil bez úhony a zemřel následně přirozenou smrtí ve věku 101 let. Pozn. RTh.

 

[RSS]

Přečteno 1997x

další články