Nacházíte se na: Theofil > Panna Maria > Maria, naše Matka

Maria, naše Matka

René Laurentin, 31.12. 2012

Panna Maria je Církví nazývána Matkou Boha i Matkou lidí. Co tato označení znamenají, vysvětluje jeden z nejvýznamnějších současných mariologů, francouzský teolog René Laurentin.

 

maria-mater-ecclesiae-upr-men.jpgMatka křesťanů, ještě šířeji: Matka lidí, naše Matka, říká koncil[1], poněvadž tento titul vyjadřuje Mariino povolání, udělené jí Kristem na Kalvárii. Kristus jí svěřil učedníky, tedy křesťany, ale ona je Matkou všech, kteří byli povoláni, aby se stali Kristovými učedníky.

Duchovní mateřství je něčím skutečným, je něčím krásným, ale i ono má svoji dvojznačnost. Je lépe ji odstranit, neboť naše láska k Nejsvětější Panně Marii, jakož i naše láska k Bohu, potřebuje pravdu. Pravda osvobozuje a podněcuje.

Někdy se říká: Matka Boha, tedy i Matka lidí (nebo lépe: Matka Boha, který se stal člověkem, tedy i Matka lidí, jeho bratří). Koncilní text to shrnul v jediné formulaci: „Matka Boha i lidí". Avšak kritikové přikazují zopakování termínu „matka" - „Matka Boha i Matka lidí", neboť onen termín nevyjadřuje v obou případech totéž.

Maria je Matkou Boha, poněvadž porodila Božího Syna podle lidství, neboť formovala jeho lidství, tak jako je každá matka formuje u svého dítěte.

Ale toto již neplatí u křesťanů. Každý z nich, každý z nás má svoji vlastní matku, která nás porodila. Mateřství Marie má totiž charakter osvojení. Ona je duchovní Matkou lidí v Ježíši Kristu, aby je podněcovala k životu Božímu a vedla je k tomu zbožštění, k jakému je povolává jejich Bůh.

Někteří teologové se brání termínu „adopce" nebo „osvojení", neboť podle jejich názoru by měl označovat mateřství v odvozeném smyslu. Ale to by ukazovalo, že se špatně chápe taková adopce, jak ji hluboce prožívalo mnoho matek, které buď neměly děti, nebo ke svým vlastním přibraly ještě děti osiřelé. Tyto šlechetné adopce jsou velkolepým dobrodružstvím. A ty osoby, které se toho zhostí, realizují často podstatný rozměr mateřství, jaký neznají všechny matky. Adoptivní matka je skutečnou matkou, s tou samou psychologickou hloubkou jako matka vlastní. V případě Marie se psychologická hloubka pojí s duchovní a Boží hloubkou podle míry Božího obdarování.

S ohledem na toto všeobecné poslání Bůh rozšířil srdce Marie ne jen v míře lidské mnohodětných matek, ale v Boží míře bez míry. Daroval jí míru přeplněnou pro splnění tohoto poslání vůči všem lidem. Pro Marii každé z jejích dětí, každý z nás je dítětem jedinečným, a můžeme jí za to pouze děkovat a děkovat i Bohu.

 

[René Laurentin: Une Année De Grâce Avec Marie, 1987. Z polského překladu Maryja, Matka Odkupiciela, Warszawa 1988, přeložil Lukáš Drexler.]

 

Od téhož autora:

Nejzazší dar Lásky  
Temný a zároveň zářivý oblak víry  

 

Související články:

Emilián Soukup: Bohorodička 
Emilián Soukup: Maria prvních křesťanů 
Wincenty Granat: Panenství Panny Marie 
Lukáš Drexler: Panna Maria - Matka Boží 
Wincenty Granat: Boží mateřství Panny Marie 
Wincenty Granat: Svatost Boží Rodičky Marie 
Jacek Salij: Mariánská dogmata a Písmo svaté
Wincenty Granat: Účast Marie na díle vykoupení
Wincenty Granat: Neposkvrněné početí Panny Marie 
Wincenty Granat: Tělesné nanebevzetí Panny Marie
Mikuláš Ďurkáň: Hlas otců církve o Panně Marii prostřednici
Epifanius ze Salaminy: Chvalozpěv o Panně Marii, Bohorodičce 
Roberto Zavalloni: Učení sv. Antonína Paduánského o Marii - 1. část 
Bonaventura: Te, Matrem Dei, laudamus (Tebe, Matko Boží, chválíme)
Wincenty Granat: Bohorodička Panna Maria v Kristových tajemstvích spásy 
Ludvík Maria Grignion z Montfortu: Pojednání o pravé zbožnosti k Nejsvětější Panně  
Henri-Dominique Simonin: Sv. Cyril Alexandrijský, obhájce Božího mateřství Panny Marie  
Lukáš Drexler: "Skrze ni, s ní a v ní" neboli o duchovním mateřství Panny Marie  
Lukáš Drexler: Sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu - mariánský mystik  
Scott Hahn: "A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem"  
Jan Evangelista Urban: Největší dar od nejsvětější Panny - Tělo Kristovo  
Lukáš Drexler: Zvěstování Panně Marii - počátek "nového stvoření"
Hildegarda z Bingenu: Církev Kristova - panenská Matka křesťanů
André-Marie Meynard: Uctívání Svaté Panny a dokonalost
Beda Ctihodný: Blahoslavené lůno, které tebe nosilo... 
Bernard Przybylski: Matka Boží a Nejsvětější Trojice 
Gabriel od sv. Marie Magdaleny: Maria Prostřednice
Reginald Dacík: Svatý Bernard, Pěvec Matky Boží
Jean-Claude Michel: Mariino panenství po porodu 
Marie od Ukřižovaného Ježíše: Moc Panny Marie 
Jan Maria Vianney: Panna Maria, prostřednice  
Emilián Soukup: Maria - Matka božské milosti  
Adrienne von Speyr: Maria, Služebnice Pána  
John Saward: Maria, Matka Nebeské Many
John Saward: Bohorodička jako Svatyně 
Efrém Syrský: Píseň o Nejsvětější Panně 
Augustin: Vírou uvěřila, vírou počala  
Lukáš Drexler: Odevzdat se Marii 
Vidět Marii znamená vidět Ježíše 
Tomáš Akvinský: O trojím rození 
Marian Zawada: Rodinnost Boha

 

Poznámky:


[1] II. vatikánský koncil, Lumen gentium, kap. VIII.

 

[RSS]

Přečteno 2237x

další články