Nacházíte se na: Theofil > Bible > Není Božího slova, jež by nebylo třeba naplnit

Není Božího slova, jež by nebylo třeba naplnit

sv. Hilarius z Poitiers, 29.8. 2011

Úryvek z výkladu Žalmu XIII. od sv. biskupa a teologa Hilaria z Poitiers (4. stol.), zaníceného bojovníka proti herezi arianismu.

 

cetba-bible-vyrsep-men-oram.jpg
 

 

Apoštol nás poučuje také o tom, s jakou úctou máme zacházet s Božím slovem, když říká: „Kdo mluví, ať mluví Boží řečí" (1Pt 4,11). Nesmíme zde podle svého zvyku používat běžné nenáročnosti, nýbrž když mluvíme o tom, co jsme četli a čemu jsme se vyučili, vzdejme čest původci pečlivou řečí. Způsob jednání lidského úřadu nám názorně ukazuje, jaké má být nebeské učení. Jestliže totiž někdo vykládá slova krále a snaží se bedlivě a zřejmě jeho rozkazy tlumočit lidu, aby úctou ke svému řádu učinil zadost královské důstojnosti, aby všechno bylo uctivě a vznešeně podáno a slyšeno, čím spíše je vhodné, abychom my důstojně podali lidskému poznání Boží slova? Jsme totiž nástrojem Ducha svatého, skrze nějž mají lidé slyšet různou řeč a různé učení. Proto se střezme říci něco nedůstojného, bojíce se ustanovení tohoto výroku: „Buď proklet, kdo koná Boží dílo nedbale" (Jer 48,10), zatímco naproti tomu jsou přislíbeny odměny péči a bedlivosti těch, kteří s velkou úctou a bázní přijímají svatá Písma jako slova Boží a s příslušnou důstojností je vlévají do myslí posluchačů podle slov Páně: „Na koho pohlédnu než na pokorného a tichého a bojícího se mých slov?" (Iz 66,2). Proto si kazatelé musí uvědomit, že mluví pro lidi, a posluchači musejí vědět, že jim nejsou podávána slova lidská, nýbrž že je to hlas Boží, Boží příkaz, Boží zákon a že obojímu úkolu přísluší velká úcta. Je to nejnebezpečnější věc, čerpat z Božích pokladů, ze skrytých tajemství, z věčného zákona něco prázdného anebo nedbale naslouchat. Všechno musí být zvěstováno duchu, zvěstováno myslím, protože není Božího slova, jež by nebylo třeba naplnit, a všechno, co bylo řečeno, je nutné uskutečnit, protože slova Boží jsou zákony Božími.

 

[Hilarius Pictaviensis: Tractatus Super Psalmos, XIII. Převzato s laskavým svolením České dominikánské provincie z revue pro duchovní život Na hlubinu.]

 

Od téhož autora:

Takto jsi připravil zemi 
Vtělení Boha Slova je zárukou naší nesmrtelnosti   
Ten, který drží celý svět, se dává zaslechnout v pláči dítěte  
Nebudete-li jako děti, jistě nevstoupíte do nebeského království  
Jako Syn žije z Otce, tak my žijeme ze Syna skrze jeho tělo 
Křtěte národy ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého 
Duch Svatý nás uvádí do veškeré pravdy  
Bůh Otec - Zdroj všeho 

 

Související články:

Ludvík Granadský: Slovo Boží  
Matta el-Meskin: Více Slova, více světla 
Jeroným: Neznalost Písma je neznalostí Krista   
Origenes: Především se oddej četbě Božích Písem!  
Balduin z Canterbury: Slovo Boží je plné života a síly  
Pseudo-Makarius: K čemu nám jsou dána Božská Písma?   
Július Pavelčík: Inspirace a pravda Písma svatého (prezentace) 
Hilarius z Poitiers: Není Božího slova, jež by nebylo třeba naplnit  
Origenes - Jeroným: Nejen smrtelné tělo, i nesmrtelná duše má svůj pokrm  
Cyril Alexandrijský: Skrze lidská slova Ježíše Krista k nám promlouvá Bůh, který se stal člověkem  
Caesarius z Arles: Jako se tělo posiluje pozemským pokrmem, tak se duše sytí slovem Božím 
Prokop Švach: Svědectví starokřesťanských autorů o inspirovanosti Písma  
Július Pavelčík: Inspirace a pravda Písma svatého (prezentace)  
Efrém Syrský: Hojnost Božího slova přesahuje tvé touhy  
Július Pavelčík: Benedikt XVI.: Verbum Domini  
Tomáš Kempenský: O modlitbě a četbě  

 

[RSS]

Přečteno 1555x

další články