Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Kristův kříž, záchrana lidského pokolení

Kristův kříž, záchrana lidského pokolení

sv. Efrém Syrský, 18.4. 2011

"Sláva tobě! Tys postavil svůj Kříž jako most nad smrtí, aby po něm přecházely duše z krajiny smrti do krajiny života. Sláva tobě! Tys vzal na sebe tělo smrtelného člověka a učinil jsi je pramenem života pro všechny smrtelníky." Text velkého mistra slova, sv. Efréma Syrského (cca 306-373).

 

icon-crucifixion-upr-men.jpg
 

  

Náš Pán byl pošlapán smrtí a on zase smrt pojal jako cestu pro svá chodidla. Sám se podrobil smrti a dobrovolně ji podstoupil, aby smrt proti její vůli zničil. Neboť náš Pán vyšel z Jeruzaléma a nesl Kříž, když to smrt chtěla. Na Kříži však pozvedl svůj hlas a vyvedl mrtvé z podsvě­tí, i když to smrt nechtěla.

Smrt ho usmrtila skrze tělo, které přijal. Touž zbraní on dobyl vítězství nad smrtí. Božství se ukrylo pod člověčenství a při­blížilo se k smrti, která usmrtila a byla usmrcena. Smrt usmrtila přirozený život a ji zase usmrtil život nadpřirozený.

Smrt ho nemohla pohltit, kdyby neměl tě­lo, ani podsvětí ho nemohlo pojmout, kdyby tělo neměl. Proto přišel k Panně, aby si od ní vzal vůz a na něm se odtud vezl do podsvětí. S tělem pak, jež vzal na sebe, vstoupil do podsvětí, uchvátil jeho poklady a jeho komory vyprázdnil.

Přišel tedy k Evě, matce všech živých. Eva je vinice, jejíž ohradu otevřela smrt vlastníma rukama Evy, aby okusila její plody. Proto se Eva, matka všech živých, sta­la příčinou smrti všech živých.

Tu se však rozvila Maria, nová réva, lep­ší než stará réva Eva. A v ní přebýval Kristus - nový život. Když se pak smrt opovážlivě chystala jako obvykle jej pohltit, ne­věděla, že v plodu podléhajícím smrti je ukryt život, který měl smrt zničit. Když ho tedy smrt pohltila, bez bázně osvobodil život a s ním mnohé.

Sám vznešený tesařův syn povznesl svůj Kříž nad propast pekla, jež vše pohlcovalo, a lidské pokolení také přenesl do domu ži­vota. Protože pak dřevo svrhlo lidstvo do hlubin, rovněž dřevo je přivedlo do domu života. Tedy na strom, na nějž byla naroubována hořká ratolest, byla naštěpována ratolest sladká. Z toho máme poznat toho, jemuž nemůže odolat žádný tvor.

Sláva tobě!

Tys postavil svůj Kříž jako most nad smrtí, aby po něm přecházely duše z krajiny smrti do krajiny života.

Sláva tobě!

Tys vzal na sebe tělo smr­telného člověka a učinil jsi je pramenem života pro všechny smrtelníky.

Ty přece žiješ; vždyť tvoji vrazi nalo­žili s tvým živoucím tělem jako rolníci: zaseli je totiž do hloubky jako pšenici, a ono vzešlo a přineslo bohatou úrodu vzkříšení mnohých.

Pojďte, obětujme svou lásku jako velikou a společnou oběť! Ať stoupají naše zvučné zpěvy a hojné modlitby k tomu, který podal svůj Kříž jako oběť Bohu, aby nás jím vše­chny obohatil!

 

(Sermo de Domino nostro, 3-4.9; in Opera edit. Lamy, 1,152-158.166-168. Český překlad převzat z Denní modlitby Církve a mírně upraven s přihlédnutím k anglickému překladu redakcí Revue Theofil.)

 

Více o sv. Efrému Syrském

 

Od téhož autora:

Bděte: znovu přijde!
Řeč o Svatém týdnu
Píseň o Nejsvětější Panně 
Hojnost Božího slova přesahuje tvé touhy  
Toho, jehož neobsáhne celý svět, drží v náručí sama Maria
Vyzdob, Pane, v našich myslích příbytek dni, který nezná konce  
Sestoupil z nebe a stal se člověkem, aby tě obdařil svou láskou  
Duch a Oheň  

 

postni-inspirace-13.jpg
 

Související články:

Silvestr Braito: Cesta kříže  
Jindřich Suso: Povzbuzení duši  
Silvestr Braito: Kříž nad vodou  
Jindřich Suso: Před ukřižováním  
Bernard z Clairvaux: Pod křížem  
Vladimír Losskij: Velikost Kristova kříže  
Elisabeth Leseur: Per Crucem ad Lucem  
Jan Damašský: Kristův Kříž převyšuje vše   
Jan Zlatoústý: Kříž je světlem celého světa  
Juliana z Norwiche: Osmé zjevení Boží lásky 
Palladios: Historia Lausiaca 40 - O Efraimovi 
Tomáš Akvinský: Proč Kristus zemřel na kříži  
Anděla z Foligna: Jeho ranami jsme uzdraveni  
Bratr Roger, Matka Tereza: Pán Ježíš umírá na kříži  
Jan Damašský: Drahocenné a úcty hodné dřevo Kříže  
Wacław Hryniewicz: V kříži je příslib nové budoucnosti  
Tomáš Kempenský: O malém počtu milovníků Ježíšova kříže
Cyril Alexandrijský: Ježíš Kristus dal své tělo za život všech lidí 
 Hans Urs von Balthasar: Ježíšova smrt je interpretem jeho života  
Ambrož: Jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš
Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí  
Přechod od Starého Zákona k Novému je přechodem od těla k Duchu 
Bruno Forte: Ukřižovaný Bůh je zjevením krásy, která zachraňuje  
Cyril Alexandrijský: Skrze kříž se Kristus stal Králem nad světem  
Ludvík Maria Grignion z Montfortu: Okružní list přátelům Kříže 1  
Pseudo-Chrysostom: Katechetická promluva na Svatou Paschu 
Lactantius: Dřevo pomazané krví beránka je symbolem Kříže 
Wincenty Myszor: Symbolika kříže podle sv. Ireneje z Lyonu 
František Saleský: Hora Kalvárie je pravou univerzitou lásky 
Jan van Ruysbroeck: O čtyřech znameních Boží věčné lásky 
Ambrož Milánský: Kristus smířil svou krví svět s Bohem  
Klement Alexandrijský: Pán se sklonil, člověk povstal  
Tomáš Špidlík: Tajemství kříže z hlediska teologie  
Ambrož Milánský: Kříž Kristův nám navrací ráj 
Pavel Evdokimov: Láska podle míry Boha  
Jean Galot: Dar Syna je Darem Otce  
Silvestr Maria Braito: Kristus Král  
Kdo jsi, Bože? 

 

[RSS]

Přečteno 2213x

další články