Nacházíte se na: Theofil > Panna Maria > Maria Prostřednice

Maria Prostřednice

Gabriel od sv. Marie Magdaleny, 1.5. 2011

Panna Maria je Bránou, skrze niž na svět přišel "Král slávy" (srov. Ž 24,9). Je ale také cestou k Tomu, který se v ní "stal tělem" (srov. J 1,14). Díky Božímu mateřství je Prostřednicí všech Božích milostí, jejichž pramenem je Bůh sám.

 

oranta-001-upr-men.jpg
 

 

Přítomnost Boží

Ó, Maria, jako Ježíš chtěl k nám přijít skrze tebe, učiň, abych i já k Němu mohl jít skrze tebe.

 

Úvaha

1. Církev nás učí vzývat Marii jako Prostřednici všech milostí". Tento titul je v jistém smyslu shrnutím toho, čím je pro nás Matka Boží ve vztahu ke svému milovanému Synu. Prostřednicí milosti, Matkou milosrdenství, správkyní všech milostí, které nám získal Ježíš. „Díky svému spojení v bolestech a sjednocení s vůlí Krista," učí Pius X., „se Maria stala hodnou toho stát se správkyní všech dobrodiní, která pro nás získal Ježíš svou Krví" (encyklika Ad diem illum). Spojena co nejtěsněji a co nejhlouběji s životem, dílem a utrpením svého Syna Maria společně s Ním spolupracovala na našem vykoupení, a to tak, že milost, již nám Ježíš získal z titulu přísné spravedlnosti, nám ji ona získala taktéž, ač odvozeně a pouze díky přináležitosti ke Kristu. Takto Maria obdržela opravdovou moc nad všemi nadpřirozenými poklady, jež získal její Syn. Jako je spolu s Ním shromáždila, tak je také spolu s Ním rozdává. „Lze tvrdit," říká Lev XIII., „že podle Boží vůle neobdržíme nic, co by neprošlo skrze Mariiny ruce, a že jako se nikdo nemůže přiblížit k Všemohoucímu Otci jinak než skrze Syna, tak se také nikdo nemůže přiblížit ke Kristu jinak než skrze jeho Matku" (encyklika Octobri mense). Vedle Krista a po Něm, jediném Prostředníkovi, je tedy Maria Prostřednicí, a jako se Ježíš v nebi za nás ustavičně přimlouvá u Otce, tak se také spolu s Ním za nás přimlouvá Maria a zprostředkovává a rozdílí všechny milosti, které potřebujeme. Introit mše k památce Panny Marie, Prostřednice všech milostí velmi správně na Nejsvětější Pannu vztahuje to, co říká sv. Pavel o obracení se s důvěrou ke Kristu: „Přistupme s nadějí k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství a nalezli milost" (Žid 4,16). Tak Maria je - po Ježíši - skutečně „trůnem milosti" a všechno nám může zjednat u svého Syna ta, která je Omnipotentia supplex, všemocná ve své přímluvě, jako Matka.

2. Maria je Prostřednicí mezi námi a svým Synem ze dvou důvodů: protože nám dává Ježíše a protože nás vede k Ježíši. Evangelia nám ji často ukazují, jak dává Ježíše lidem; je to typicky mateřský postoj. Maria předkládá Dítě Ježíš ke klanění pastýřům a třem králům, odnáší Ježíše do chrámu a sama Ho podává Simeonovi a v Káně pak svou přímluvou zprostředkovává u Syna první zázrak. Na Kalvárii bere do svých rukou mrtvé a zraněné tělo milovaného Syna, které obětuje lidstvu jako výkupné za jeho spásu. Ve Večeřadle svolává plnost Ducha svatého na apoštoly a poté, až do dne své požehnané smrti, podepírá modlitbou a mateřským povzbuzením rodící se Církev. Kde je Maria, tam je i Ježíš. Celá podstata Mariiny existence, celé její poslání je obsaženo v tomto: nést, dávat Ježíše světu a duším a spolu s Ježíšem dávat rovněž Jeho milost a dary. Maria, jak říká sv. Bernard, je skutečně vodovodem, který lidstvu dává živou vodu milosti, ovšem - a to ještě mnohem více - proto, že nese Ježíše, pramen milosti.

Avšak kromě toho Maria také přivádí lidi k Ježíši. Ona nám ukazuje cestu ke svému Synu a činí to, že naše duše jsou Mu milé. Jsme od nepaměti těmi ubohými dětmi, neschopnými obětovat Bohu náležité dary. Maria je pak odjakživa Matkou, jež s mateřskou něhou vylepšuje, zkrášluje naše dary a skutky, naše modlitby a oběti a svýma rukama je podává Božímu Synu. Avšak Maria hledí především k našim srdcím a jako naše skutečná Matka je touží přetvořit tak, aby se líbila Ježíši. Chce v každém z nás utvořit srdce čisté, plné lásky a dobroty, které by tlouklo ve shodě se srdcem jejího Syna. Podejme tedy naše srdce do rukou Marii, aby je naplnila „milostí a pravdou, životem a ctností" (MR).

 

Rozmluva

„Má Paní, svatá Matko Boha, plná milosti, nevyčerpatelný oceáne božské štědrosti a milosti. Po Svaté Trojici tys Paní všech, po Utěšiteli tys novou Utěšitelkou a vedle Prostředníka tys Prostřednicí celého světa. Pohleď na mou víru a na touhu vdechnuté mi z nebe. Nepohrdej mnou proto, že jsem ničemný. Nechť ošklivost mých skutků nezadrží tvé nezměrné milosrdenství, ó Matko Boha, nesoucí jméno, jež přesahuje veškerou moji touhu!"

sv. Efrém Syrský

 

„Ó, Maria, Bůh do tebe vložil plnost všech svých dober, aby nám ukázal, že veškerá naděje, každá milost, veškerá spása k nám může přijít z tvé hojnosti. Učiň tedy, ó Maria, abychom skrze tebe mohli přistoupit k Synu, ó požehnaná, která jsi nalezla milost a dal jsi nám život, Matko spásy! Učiň, aby nás skrze tebe přijal Ten, který nám byl skrze tebe dán. Kéž by tvá čistota bez poskvrny smazala v Jeho očích viny naší zloby, tvoje pokora pak, tak příjemná Bohu, nechť nám sjedná odpuštění naší pýchy! Kéž tvá nezměrná láska přikryje množství našich hříchů a tvá chvályhodná plodnost učiní plodnými naše dobré skutky.

Ó Paní, Prostřednice, Orodovnice naše, se Synem svým rač nás smířit, Synu svému nás doporuč, Synu svému nás ukaž. Ó požehnaná, díky milosti, již jsi nalezla, díky výsadám, jaké jsi získala, a milosrdenství, které jsi dala světu, zjednej nám, aby Ježíš, který skrze tebe ráčil mít účast na naší slabosti a nouzi, nás, rovněž skrze tebe, učinil účastnými své slávy a štěstí."

sv. Bernard z Clairvaux 

 

(Gabriele di S. M. Maddalena, Intimità divina. Z polského překladu Gabriel od św. Marii Magdaleny, Współżycie z Bogiem. Rozmyślania o życiu wewnętrznym na wszystkie dni roku, I, Kraków 1960, s. 618-621 přeložil Lukáš Drexler.)

 

Související články:

Irena Saszko: Panna Maria Deskami Zákona  
Emilián Soukup: Maria - Matka božské milosti 
Jan Maria Vianney: Panna Maria, prostřednice 
Reginald Garrigou-Lagrange: Ve škole Panny Marie  
Beda Ctihodný: Blahoslavené lůno, které tebe nosilo... 
Roberto Zavalloni: Učení sv. Antonína Paduánského o Marii 4/6 
Roberto Zavalloni: Učení sv. Antonína Paduánského o Marii 3/6 
Bonaventura: Te, Matrem Dei, laudamus (Tebe, Matko Boží, chválíme) 
Jan Evangelista Urban: Největší dar od nejsvětější Panny - Tělo Kristovo
Wincenty Granat: Bohorodička Panna Maria v Kristových tajemstvích spásy 
Lukáš Drexler: "Skrze ni, s ní a v ní" neboli o duchovním mateřství Panny Marie 
Ludvík Maria Grignion z Montfortu: Pojednání o pravé zbožnosti k Nejsvětější Panně   
Arnold Bostius: Panna Maria je matkou a ochránkyní všech, obzvláště pak synů Karmelu  
Gabriel od P. Marie Bolestné: Věřím v Tebe, Maria, Matko mého Boha a Matko má!  
Scott Hahn: "A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem"  
Lukáš Drexler: Sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu - mariánský mystik  
Pavel Evdokimov: Theotokos archetypem nekněžského charismatu ženy  
Lukáš Drexler: Zvěstování Panně Marii - počátek "nového stvoření"  
Epifanius ze Salaminy: Chvalozpěv o Panně Marii, Bohorodičce 
Mikuláš Ďurkáň: Hlas otců církve o Panně Marii prostřednici
Reginald Dacík: Svatý Bernard, Pěvec Matky Boží  
Jan van Ruysbroeck: Syn jí nemůže odepřít nic  
Wincenty Granat: Boží mateřství Panny Marie 
Wincenty Granat: Svatost Boží Rodičky Marie 
John Saward: Maria, Matka Nebeské Many 
Venantius Fortunatus: O Gloriosa Domina 
Efrém Syrský: Píseň o Nejsvětější Panně 
John Saward: Bohorodička jako Svatyně 
René Laurentin: Maria, naše Matka 
Lukáš Drexler: Odevzdat se Marii 
Vidět Marii znamená vidět Ježíše 
Lukáš Drexler: Maria souznělá 

 

[RSS]

Přečteno 2438x

další články