Nacházíte se na: Theofil > Recenze, novinky > Nalezli jsme milosrdenství

Nalezli jsme milosrdenství

Ludmila Křivancová, 14.7. 2011

KNIHA - Christoph Schönborn: Nalezli jsme milosrdenství. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2010, 147 str.

 

Touto „knížkou do kapsy" se táhne jako červená nit téma milosrdenství.

Autor, kardinál Schönborn, který se narodil v Čechách, rozebírá v několika kapitolách toto téma z mnoha stran. Milosrdenství ve Starém a Novém zákoně, papež Jan Pavel II. jako papež milosrdenství, svátost smíření jako svátost milosrdenství a Maria jako Matka milosrdenství.

schonborn-nalezli-jsme-milosrdenstvi-2.jpgPapež Jan Pavel II. vyhlásil v roce 2000 první neděli po Velikonocích Nedělí Božího milosrdenství. Inspiroval se u řeholnice Faustyny Kowalské z Krakova. (V Karmelitánském nakladatelství vyšla kniha Deníček s podtitulem „Boží milosrdenství v mé duši".) Již v roce 1980 vydal tento papež encykliku pod názvem Dives in misericordia - „O Božím milosrdenství". Papež se neustále zabývá tématem: „Jak zamezit přílivu zla?" A dochází k závěru, že jedině milosrdenstvím.

Mnohdy se zdá, že ve Starém zákoně je Bůh krutý, kdežto v Novém milosrdný. Autor si všímá textů, z nichž pochopíme, že Bůh je stále stejný. „Milosrdenství není nějaké příležitostné ‚citové hnutí‘, ale je kořenem a původem celého stvoření." Opakem milosrdenství je zatvrzelost srdce. Ježíšovo milo-srdenství se projevuje především soucitem s nemocnými a slabými. Několikrát v Písmu čteme, že Ježíš plakal.

Další kapitola o svátosti smíření připomíná, že pramenem této svátosti je sám Ježíš. Jeho oběť na kříži je příčinou vykoupení veškerého stvoření. Sestra Faustyna nazývá svátost smíření „tribunálem milosrdenství".

Dále se můžeme dočíst o skutcích milosrdenství, jak je učí Katechismus katolické církve, a vidíme Marii jako Matku milosrdenství.

Nejdůležitější úvahou knihy je její závěrečná kapitola. Autor se zde zamýšlí nad vztahem milosrdenství a spravedlnosti. V dřívější době kazatelé často strašili věřící peklem a místo zdůrazňování Božího milosrdenství byl kladen důraz na Boží spravedlnost a tresty za hříchy. Tím bylo způsobeno mnoho zlého. Dnes ale občas vidíme pravý opak - již nevnímáme naše vlastní ohrožení a necítíme, jak může být ohrožena naše spása. Dále autor klade otázky, na které se často ptáme i my: Jak to bude s potrestáním velkých tyranů - Stalin, Hitler aj.? Jak se k sobě mají spravedlnost a milosrdenství tváří v tvář Božímu soudu? Jak na tyto otázky vídeňský kardinál odpovídá, si přečtěte v této útlé knížce o důležitém tématu naší víry a naděje. Kniha se může stát povzbuzením pro ty, kdo stále pochybují o Boží lásce a bojí se Božího soudu.

 

Od téže autorky:

Vyhnanci 
"Mám tě rád" 
Kardinální ctnost - umírněnost
Deník přátelství
Buďte světlem!

 

Související články:

Petr Kozel: O Božím milosrdenství   
Grzegorz Ryś: Milosrdenství je radikální zdarmadanost 
Petr Chrysolog: Modlitba, půst a milosrdenství jsou základem zbožnosti 
Robert Bellarmin: Výšku Božího milosrdenství poznáváme z jeho pohnutky  
Palladios: Historia Lausiaca 58 - O milosrdném mnichovi 
Ludmila Křivancová: Nalezli jsme milosrdenství

 

[RSS]

Přečteno 1411x

další články