Nacházíte se na: Theofil > Různé > List Tralleským

List Tralleským

sv. Ignác Antiochijský, 21.11. 2011

Třetí ze sedmi dopisů mučedníka a biskupa sv. Ignáce Antiochijského (1.-2. stol.), učedníka apoštola Jana.

 

ignac-antiochijsky-005.jpg

 

  

Ignác, zvaný též Theoforos[1],

Bohu, Otci Ježíše Krista milé a svaté,

vyvolené, hodné Boha,

skrze krev, tělo a utrpení Ježíše Krista, jenž je nadějí našeho zmrtvýchvstání,

v míru žijící církvi v asijském Tralles[2].

V plnosti apoštolské moci ji pozdravuji a modlím se, aby se jí dostalo co nejvíce radostí.

 

I.

1. Podle sdělení vašeho biskupa Polybia jsem poznal, že si trpělivě zachováváte čisté a pevné smýšlení nikoli z nutnosti, ale ze zásady. Polybios, který přišel z Boží vůle a Ježíše Krista do Smyrny, mne, spoutaného pro Ježíše Krista, velmi potěšil. V něm jsem spatřil vás všechny. Jeho prostřednictvím jsem jako odměnu od Boha dostal vaši oddanost. Jeho prostřednictvím jsem poznal také vaši dobrotu, jakou si přeje Bůh. Velebil jsem Boha, když jsem poznal, že se snažíte napodobit Boha.

 

II.

1. Když posloucháte biskupa jako Ježíše Krista, připadáte mi ne jako lidé, nýbrž jako sám Ježíš Kristus, který za nás zemřel. Tím, že jste uvěřili v jeho smrt, unikli jste smrti. 2. Jak až dosud činíte, tak i nadále nedělejte nic bez biskupa. I kněžstvo poslouchejte jako apoštoly Ježíše Krista, který je naší nadějí, a v něm nalezneme život. 3. Jáhni jako služebníci tajemství Ježíše Krista se musí líbit všem ve všem. Nejsou služebníky jídel a pití, nýbrž služebníky Boží církve[3]. Jako ohně ať se varují jakéhokoli obvinění.

 

III.

1. Všichni nechť mají v úctě jáhny jako samého Ježíše Krista, biskupy jako příklad Otce a kněze jako Boží senát a poradní sbor apoštolů. Bez nich se církev nemůže nazývat církví[4]. 2. Jsem přesvědčen, že vy tak jednáte. Od vašeho biskupa, který je tu se mnou, jsem dostal důkaz o vaší lásce. Jeho chování je velkou školou a jeho mírnost posilou. Domníváme se, že i nevěřící jej mají v úctě. 3. I když vás mám rád, nešetřím vás. Mohu psát i přísněji. Nechci tak učinit. Jsem odsouzenec a nechci vám přikazovat jako apoštol.

 

IV.

1. Mnohému s Boží pomocí rozumím. Avšak i tu si kladu určité meze, abych pro své vychloubání nezahynul[5]. Musím se nyní více obávat těch, kteří ve mně podněcují ješitnost, a nesmím na ně dát. Kdo mne chválí, ti mne bičují. Toužím po utrpení, ale nevím, zda si je zasloužím. Mnozí to nepozorují, já to však cítím. Potřebuji trpělivost, která chybí vládci tohoto světa.

 

V.

1. Zda nemohu psát o nebi? Bojím se však, abych vám, kteří jste jako děti, neuškodil. Odpusťte mi to. Velmi by vás mrzelo, kdybyste to nepochopili. 2. I já, i když jsem v poutech a mohu poznat nebe, popsat místo andělů, mohu psát o nebeských mocnostech, o věcech viditelných i neviditelných, musím se ještě mnoho učit. Chybí nám ještě mnoho k tomu, abychom se přiblížili k Bohu.

 

VI.

1. Prosím vás tedy, ne já, ale láska Ježíše Krista, užívejte pouze křesťanský pokrm, jiných bylin, to je bludu, se varujte. 2. Kdo podle svého překrucují Ježíše Krista pokládajíce se za hodnověrné, ti podávají smrtonosný jed s medovinou. Kdo to neví, ve sladkém opojení přijímá smrt.

 

VII.

1. Takových lidí se střezte. A to bude tehdy, jestliže nezpychnete a neodloučíte se od Boha Ježíše Krista, od biskupa a od apoštolského zřízení[6]. 2. Kdo je uvnitř církve[7], je čistý, kdo je mimo, není čistý. To znamená: Kdo něco dělá bez biskupa, kněží a jáhnů, ten nemá čisté svědomí.

 

VIII.

1. Ne že jsem něco takového zpozoroval u vás. Jen vás varuji, protože vás mám rád a protože předvídám ďáblovy úklady. 2. V duchu mírnosti se obnovte ve víře[8], která je tělem Pána, a v lásce, která je krví Ježíše Krista. 3. Nikdo z vás neměj nic proti bližnímu. Nedávejte pohanům příležitost, aby pro několik nerozumných lidí byl potupen velký počet Božího lidu. „Běda totiž, skrze koho je pošetile mé jméno některými haněno."[9]

 

IX.

1. Buďte hluší, když k vám někdo mluví bez Ježíše Krista, toho z rodu Davidova, z Marie, jenž se opravdu narodil, jedl a pil, opravdu trpěl za Pontia Piláta, jenž byl opravdu ukřižován a zemřel, což viděli nebešťané, pozemšťané i ti v podsvětí. 2. Opravdu vstal z mrtvých. Vzkřísil jej Otec. A jeho Otec v Ježíši Kristu podobně vzkřísí nás, kteří jsme v něho uvěřili a bez něhož nemáme pravého života.

 

X.

1. Jestliže však někteří bezbožní, to znamená nevěřící, říkají, že on trpěl zdánlivě, a přitom to jsou oni, kdo zdánlivě existují, proč jsem já v poutech, proč se modlím za to, abych bojoval se zvěří? Zbytečně tedy umírám, o Pánu tedy mluvím lež[10].

 

XI.

1. Varujte se špatných ratolestí, které plodí smrtonosné ovoce, po němž, kdo je ochutná, ihned umírá. Takové Otec nezasel. 2. Kdyby byly Boží setbou, byly by rameny kříže a jejich ovoce by bylo neporušitelné. Tímto křížem vás ve svém utrpení povolává Kristus za své údy. Nemůže se zrodit hlava bez údů, poněvadž Bůh chce jednotu. A on sám je tou jednotou.

 

XII.

1. Spolu s Božími církvemi, které tu jsou se mnou, vás pozdravuji ze Smyrny. Ty mne potěšily na těle i na duchu. 2. Mé okovy, které nosím pro Ježíše Krista - a modlím se, abych přišel k Bohu - vás prosí: Buďte svorní a modlete se společně. Jeden každý, zvláště kněží, dělejte biskupu radost, aby to bylo ke cti Otce, Ježíše Krista a apoštolů. 3. Modlím se, abyste mne vyslechli v lásce, aby tak můj dopis nesvědčil proti vám. A modlete se za mne. Potřebuji vaší lásky, abych byl hoden údělu, po němž toužím, a nebyl zavržen.

 

XIII.

1. Pozdravuje vás láska[11] Smyrnenských a Efezských. Pamatujte ve svých modlitbách na syrskou církev. Jako poslední z nich nechci být jmenován. 2. Buďte silni v Ježíši Kristu. Poslouchejte biskupa a kněžstvo. Upřímně se navzájem milujte. 3. Můj duch se dává za vás v oběť nejen nyní, nýbrž také až budu u Boha. Nyní jsem ještě v nebezpečí. Věrný Otec v Ježíši Kristu kéž však splní mou i vaši prosbu. Kéž by vás shledal neposkvrněnými.

 

[Přeložil Josef Novák. Převzato z Druhá patristická čítanka, Česká katolická Charita, Praha 1985. Mírně upraveno redakcí Revue Theofil.]

 

Více o sv. Ignáci Antiochijském

 

Listy sv. Ignáce Antiochijského:

List Efezanům
List Magnesijským 
List Tralleským
List Římanům 
List Filadelfským
List Smyrnenským
Ignác Polykarpovi 

 

Poznámky:


[1] Theoforos je buď druhé Ignácovo jméno, nebo jej tak pojmenovali sami křesťané pro jeho horlivost. Poněvadž slovo Theoforos, podle toho, na kterou slabiku se položí přízvuk, může znamenat někoho, kdo je zanícen pro Boha (Theofóros), nebo kdo byl Bohem seslán, přinesen (Theóforos), zavdal patrně tento druhý výraz příležitost ke vzniku legendy, podle níž Ignác byl oním dítětem, které dává Ježíš Kristus za vzor svým učedníkům (Mt 18,1‑5).

[2] Tralles (Tralleis) bylo kvetoucí obchodní město poblíž Efezu. Údajně tu měl být prvním biskupem jáhen sv. Filip.

[3] Jáhni měli na starosti hmotné potřeby církve, jak dosvědčují Skutky apoštolské. Tuto připomínku je možné vysvětlit asi tak, že někteří věřící si pravděpodobně zvali jáhny i k obsluze hostů při hostině, čímž bylo jejich Bohem stanovené poslání znevažováno. Proto sv. Ignác byl asi přinucen připomenout, že jáhni nejsou zaměstnanci soukromých osob, nýbrž církve.

[4] Tj. kde nejsou Bohem ustanovení Boží služebníci (biskup, kněz a jáhen), tam není pravé církve.

[5] 1Kor 9,27.

[6] Tj. od toho, co ustanovili apoštolové.

[7] Znovu tu sv. Ignác použil slova thysiasterion - tj. místo, kde se koná oběť.

[8] 1Tim 5,14.

[9] Iz 52,5.

[10] Celá tato i předcházející kapitola je obranou proti tzv. dokétům, kteří každou hmotu, tedy i tělo, považovali za něco špatného. Podle nich bylo nedůstojné, aby Kristus měl skutečné tělo. Proto mu přisuzovali jen tělo zdánlivé.

[11] Typický výraz sv. Ignáce. Láskou zde i na jiných místech ze souvislosti je třeba rozumět společenství věřících, spojených Kristovou láskou, tedy křesťanskou obec a v širším smyslu celou církev.

 

[RSS]

Přečteno 2165x

další články