Nacházíte se na: Theofil > Církev > Jsme Jeho tělem

Jsme Jeho tělem

sv. Augustin, 23.11. 2011

Úryvky ze dvou textů sv. Augustina (354-430) k tématu Tajemného Těla Kristova, tj. tajemného spojení Krista-Hlavy a Jeho Církve. Latinsko-české znění.

 

...esto in membris eius, adhaere illi per fidem, et per spem, et per caritatem; et in illo cantas, in illo exsultas: quia et ipse in te laborat, in te sitit, in te esurit et tribulatur. Ille in te adhuc moritur, et tu in illo iam resurrexisti. Nam si non in te moreretur, nollet in te sibi parci a persecutore, cum diceret: Saule, Saule, quid me persequeris? Ergo, fratres mei, Christus cantat; sed quomodo, nostis: Christum assidue commendavimus vobis; et scio quia rudia vobis non sunt. Dominus Christus Verbum Dei est, per quod facta sunt omnia. Hoc Verbum ut redimeret nos, caro factum est, et habitavit in nobis...

Factus est ergo caput Ecclesiae, habet et corpus et membra. Quaere membra ipsius, modo gemunt per universum orbem terrarum: tunc laetabuntur in fine, in corona iustitiae... Et modo ergo cantemus in spe, omnes in unum collecti. Christum enim induti Christus sumus cum capite nostro... Manifestum quia ad Christum pertinemus; et quia membra eius et corpus eius sumus, cum capite nostro unus homo sumus...

 

Enarrationes in Psalmos, 100,3

 

...in illo utero virginali coniuncti sunt duo, sponsus et sponsa, sponsus Verbum et sponsa caro; quia scriptum est: Et erunt duo in carne una; et Dominus dicit in Evangelio: Igitur iam non duo, sed una caro...  Illi carni adiungitur Ecclesia, et fit Christus totus, caput et corpus.

 

In Epistolam Ioannis ad Parthos tractatus decem, 1,2

 

aurelius-augustinus-002-upr-men.jpg

 

Buď mezi jeho údy, přiviň se k němu vírou, nadějí a láskou, a pak budeš v něm zpívat, v něm jásat, poněvadž on je to, jenž se v tobě namáhá, v tobě žízní, v tobě hladoví a strádá. On je to, jenž v tobě ještě stále umírá, a v něm ses již zúčastnil zmrtvýchvstání. Protože kdyby v tobě neumíral, dovedl by se již uchránit pronásledovatelům v tobě, neboť přece pravil: „Šavle, Šavle, proč mne pronásleduješ?"[1] Tedy, drazí bratří, je to Kristus, jenž v nás pěje chválu Boží. Jakým způsobem, již jste dostatečně poznali. Aby nás Kristus vykoupil, Slovo Boží, skrze něž bylo všechno stvořeno, se stalo Tělem a přebývalo mezi námi[2]...

(V lůně Panny byli spojeni dva, Ženich a nevěsta, Ženich - Slovo a nevěsta - tělo; jak stojí psáno: „budou dva v jednom těle"[3], a jak praví Pán v evangeliu: „již tedy nejsou dva, nýbrž jedno tělo"[4]... K tomu tělu se připojuje Církev a povstává celý Kristus, Hlava a tělo.)[5]

Kristus se tedy stal hlavou Církve, má jedno tělo i údy. Hledej jeho údy, nyní naříkají po celé zemi, jednou se budou radovat na konci z koruny spravedlnosti... Nyní tedy pějeme chválu Bohu s nadějí, všichni, kteří jsme srostli v jedno. My, kteří jsme se oděli v Krista, jsme Kristus se svou Hlavou... Zjevně náležíme ke Kristu, a poněvadž jsme jeho údy a jeho tělo, jsme se svou hlavou jeden člověk...

 

[Aurelius Augustinus, Enarrationes in Psalmos, 100,3; In Epistolam Ioannis ad Parthos tractatus decem, 1,2. Český překlad převzat s laskavým svolením České dominikánské provincie z revue pro duchovní život Na hlubinu, č. 5, 1938. Mírně upraveno s přihlédnutím k latinskému originálu redakcí Revue Theofil. Latinský originál převzat z http://www.augustinus.it/.]

 

Od téhož autora:

Ty jsi Kristus 
O Trojici (De Trinitate)  
Nanebevstoupení Páně  
Totožnost Kristova těla  
Sv. Augustin o eucharistii  
Vírou uvěřila, vírou počala 
Jan je hlas, Kristus je Slovo  
Pozdě jsem si Tě zamiloval! 
Výklad Janova evangelia - 1. traktát
 Otec, Syn a Duch Svatý - jeden a pravý Bůh   
Církev je založena na skále, kterou vyznal Petr 
Nikdo nevstoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe 
Všechny události Kristova života zpodobují života křesťana  
Co znamená, že Kristus sedí na pravici Boží
Proč se Kristus narodil z ženy  
Jedině od Boha je naše spása 
Ježíš Kristus je Bůh i člověk 
Okoušení sladkosti Boží

 

Související články:

Izák ze Stelly: Maria a Církev
Frederick William Faber: Církev 
Emilian Soukup: Církev Kristova
Jan Zlatoústý: Moc Kristovy krve 
Jan Merell: Mystické tělo Kristovo
Lukáš Drexler: Odevzdat se Marii
Cyprián: Prvenství je dáno Petrovi
Pavel VI.: Jediný poklad jediné Církve
Henri de Lubac: Meditace o církvi (recenze)
Jan Eudes: Pramen spásy a pravého života 
Petr Kanisius: Koho lze nazvat křesťanem? 
Jan Eudes: Kristovo tajemství v nás a v Církvi 
Tomáš Akvinský: Kristus je Hlavou Těla Církve  
Ludvík Granadský: "Věřím ve společenství svatých" 
Juan de Torquemada: Církev je studnicí vod živých  
Henri de Lubac: Kdo vidí Církev, vidí skutečně Krista  
Ludvík Granadský: Rozjímání o nebeské blaženosti 2/2  
Cyprián: Nemůže mít Boha za Otce, kdo nemá Církev za matku  
Jak svatí v nebi mohou vyslýchat tolik proseb o přímluvu zároveň?
Lukáš Drexler: Zvěstování Panně Marii - počátek "nového stvoření"  
Wacław Hryniewicz: Církev je svátostí Kristovy přítomnosti, navzdory našim hříchům  
Hildegarda z Bingenu: O tom, že pět ran Kristových zahlazuje lidské hříchy  
Jan Evangelista Urban: Největší dar od nejsvětější Panny - Tělo Kristovo 
Luigi Melotti: Maria Nanebevzatá, obraz konečného naplnění Církve 
Hildegarda z Bingenu: Církev Kristova - panenská Matka křesťanů  
Hugo Rahner: Milujeme Církev, protože milujeme Krista  
Frederick William Faber: Církev je dílo Nejsvětější Krve  
Louis Bouyer: Konečným cílem Vtělení je Kristus celý   
Izák ze Stelly: Kristus nechce nic odpustit bez Církve  
Petr Lombardský: Jaké věci je manželství svátostí  
Rabanus Maurus: Všech svatých  

 

Poznámky:


[1] Sk 9,4.

[2] Srov. J 1,3.14.

[3] Gen 2,24.

[4] Mt 19,6.

[5] Doplňující a vysvětlující úryvek v závorkách nepochází z Enarrationes in Psalmos, 100,3 jako ostatní text, ale z In Epistolam Ioannis ad Parthos tractatus decem, 1,2.

 

[RSS]

Přečteno 2137x

další články