Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Ježíš Kristus dal své tělo za život všech lidí

Ježíš Kristus dal své tělo za život všech lidí

sv. Cyril Alexandrijský, 25.6. 2012

Úryvek z komentáře k Janovu evangeliu od významného starověkého patriarchy sv. Cyrila Alexandrijského (4.-5. stol.), obhájce Mariina titulu Theotokos a protivníka nestorianismu.

 

ukrizovani-003-men.jpgPán praví: „Umírám za všechny, aby všichni měli život skrze mne. A svým tělem jsem vykoupil těla všech. Neboť při mé smrti umře smrt a se mnou zároveň vstane padlá lidská přirozenost. Proto jsem se stal vám podobným, totiž člověkem z Abrahámova semene, abych se připodobnil ve všem mým bratřím." To dobře chápal i svatý Pavel, když řekl: „Protože sourozenci mají krev a tělo společné, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, který má vládu nad smrtí, to je ďábla."[1] Vždyť jinak nemohl být zbaven moci ten, který má vládu nad smrtí, a tím i sama smrt, než tím, že Kristus vydal sebe samého za nás, že jeden vykoupil všechny. On totiž zastupoval všechny. Proto říká i někde v Žalmech, když se obětuje za nás Bohu Otci jako neposkvrněná oběť: „Obětní dary si nežádáš, zato jsi mi dal dokonalé tělo. Nežádáš celopaly ani smírné oběti; tu jsem řekl: ‚Hle, přicházím (jak je o mně psáno ve svitku knihy), abych činil, ó Bože, tvou vůli!‘"[2] ... Byl pak ukřižován za všechny a pro všechny. Jeden umřel za všechny, abychom všichni žili v něm. Vždyť ani nebylo možné, aby byl podroben smrti nebo aby podlehl rozkladu ten, který je podle přirozenosti Životem. Že však Kristus obětoval své tělo za život světa, můžeme dále poznat z jeho slov: „Otče svatý," praví, „zachovej je"[3]; a dále říká: „Pro ně posvěcuji sám sebe"[4]. Říká „posvěcuji" namísto „zasvěcuji" a obětuji jako neposkvrněnou libovonnou obět; bylo totiž posvěcováno čili podle zákona nazýváno svatým to, co bylo obětováno na oltáři.

Kristus tedy dal své tělo za život všech a skrze ně vkládá zase život do nás. Jakým však způsobem, to řeknu podle svých schopností. Když se totiž ono životodárné Slovo stalo tělem, přetvořilo tělo tím, že mu dalo svůj vlastní život, a tak dokonale se s ním spojilo, že mu dalo schopnost rozdávat život právě tak, jako Slovo samo má tuto schopnost podle své přirozenosti. Proto dává Kristovo tělo život těm, kdo je přijímají. Zahání totiž smrt, když bude v těch, kteří podléhají smrti, a odstraňuje porušenost, protože svým vlastním působením ji dokonale zahlazuje.

 

[Sv. Cyril Alexandrijský, Komentář k Janovu evangeliu, IV,2; in PG 73,563-566. Český překlad převzat ze samizdatového vydání Denní modlitby Církve, 1970, a upraven a doplněn s ohledem na anglický překlad redakcí Revue Theofil.]

 

Od téhož autora:

Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti  
"Jestliže neodejdu, Zastánce k vám nepřijde" 
Jednorozený se stal prvorozeným, aby nás obohatil Bohem Otcem  
Skrze lidská slova Ježíše Krista k nám promlouvá Bůh, který se stal člověkem  
Kristus při křtu nepřijal Ducha sám pro sebe, ale pro nás  
Skrze kříž se Kristus stal Králem nad světem   

 

Související články:

Jindřich Suso: Před ukřižováním  
Bernard z Clairvaux: Pod křížem  
Vladimír Losskij: Velikost Kristova kříže  
Elisabeth Leseur: Per Crucem ad Lucem  
Pavel Evdokimov: Láska podle míry Boha  
Jan Zlatoústý: Kříž je světlem celého světa  
Juliana z Norwiche: Osmé zjevení Boží lásky   
Tomáš Akvinský: Proč Kristus zemřel na kříži   
Anděla z Foligna: Jeho ranami jsme uzdraveni  
Origenes: Velikost Boha se zjevila v jeho umenšení 
Bratr Roger, Matka Tereza: Pán Ježíš umírá na kříži 
Maxim Vyznavač: Bůh na sebe vzal naši přirozenost 
Efrém Syrský: Kristův kříž, záchrana lidského pokolení 
Ambrož Milánský: Kristus smířil svou krví svět s Bohem  
Hubert Jedin: Malé dějiny koncilů - Efezský koncil (431)  
Řehoř Naziánský: Největší zázrak - zázrak mého spasení  
Bruno Forte: Ukřižovaný Bůh je zjevením krásy, která zachraňuje  
Hans Urs von Balthasar: Ježíšova smrt je interpretem jeho života  
Ambrož: Jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš  
Henri-Dominique Simonin: Sv. Cyril Alexandrijský, obhájce Božího mateřství Panny Marie  
Anděla z Foligna: Kráčím od Tvého lidství ke Tvému Božství a od Tvého Božství ke Tvému lidství  
Lev Veliký: Kristův Kříž - zdroj veškerého požehnání a příčina všech milostí  
Hildegarda z Bingenu: O tom, že pět ran Kristových zahlazuje lidské hříchy  
Marie-Vincent Bernadot: Podstata křesťanského života: zůstávat v Ježíši
Wincenty Myszor: Symbolika kříže podle sv. Ireneje z Lyonu  
Tomáš Kempenský: O rozjímání nad Kristovým utrpením  
Klement Alexandrijský: Pán se sklonil, člověk povstal  
Wacław Hryniewicz: Bůh živý je Bohem milujícím  
Ambrož Milánský: Kříž Kristův nám navrací ráj  
Irenej z Lyonu: Eucharistie, záruka vzkříšení  
"Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás"  
Augustin: Ježíš Kristus je Bůh i člověk 
Jean Galot: Dar Syna je Darem Otce  
Karel Říha: "Tajemství víry"
Nestorianismus
Kdo jsi, Bože?
Theotokos

 

Poznámky:


[1] Žid 2,14.

[2] Žid 10,5-7.

[3] J 17,11.

[4] J 17,19.

 

[RSS]

Přečteno 2692x

další články