Nacházíte se na: Theofil > Svátosti > Slovo proměňuje chleba a víno v tělo a krev Krista

Slovo proměňuje chleba a víno v tělo a krev Krista

sv. Jan Zlatoústý, 4.4. 2012

Následující krátký úryvek z díla "De proditione Judae" ("O Jidášově zradě") svatého Jana Zlatoústého (+407) krásně dokládá, jak Církev vždy věřila v proměnění způsob chleba a vína v tělo a krev Ježíše Krista, které se uskutečňuje mocí Kristova stvořitelského slova, tedy mocí Slova, jež se stalo tělem. Řecko-české znění.

 

Ουδε γαρ ανθρωπος εστιν ο ποιων τα προκειμενα γενεσθαι σωμα και αιμα Χριστου, αλλ' αυτος ο σταυρωθεις υπερ ημων Χριστος. Σχημα πληρων εστηκεν ο ιερευς, τα ρηματα φθεγγομενος εκεινα· η δε δυναμις και η χαρις του Θεου εστι. Τουτο μου εστι το σωμα, φησι. Τουτο το ρημα μεταρρυθμιζει τα προκειμενα· και καθαπερ η φωνη εκεινη η λεγουσα· Αυξανεσθε, και πληθυνεσθε, και πληρωσατε την γην, ερρεθη μεν απαξ, δια παντος δε του χρονου γινεται εργω ενδυναμουσα την φυσιν την ημετεραν προς παιδοποιιαν· ουτω και η φωνη αυτη απαξ λεχθεισα καθ' εκαστην τραπεζαν εν ταις Εκκλησιαις εξ εκεινου μεχρι σημερον και μεχρι της αυτου παρουσιας, την θυσιαν απηρτισμενην εργαζεται.

Εις την προδοσιαν του Ιουδα, ομιλια α,ζ.

 

posledni-vecere-001-upr-men.jpg
 

 

„Není to člověk, kdo živly na oltáři [1] činí tělem a krví Kristovou, nýbrž sám za nás ukřižovaný Kristus. V jeho zastoupení tu stojí kněz v okamžiku, kdy pronáší ona slova; moc a milost je pak od Boha. ‚Toto je mé tělo‘[2], praví; a toto slovo proměňuje[3] věci nalézající se na oltáři[4]. A jako ono všemocné slovo, které zní: ‚Rosťte a množte se a naplňte zemi‘[5], bylo vyřčeno jenom jednou, ale uskutečňuje se po všechny časy, dávajíc naší přirozenosti moc plodit potomstvo, tak i toto slovo jednou vyřčené na každém oltáři v církvích, od poslední večeře až podnes a až do jeho příchodu[6], uskutečňuje pravou oběť."

De proditione Judae (O Jidášově zradě), homilie I,6.

 

[Český překlad Josefa Tumpacha převzat z Josef Bilczewski: Eucharistie ve světle nejstarších památek literárních, ikonografických a epigrafických, Praha 1910. Podle řeckého originálu jej upravil a poznámkami doplnil Lukáš Drexler.]

 

Více o sv. Janu Zlatoústém

 

Od téhož autora:

Milost 
Dopis Theodorovi 
Moc Kristovy krve 
Kristus chudý v chudých 
Modlitba je světlem duše
O kněžství (De Sacerdotio)
Výklad Janova evangelia - 4. homilie  
Kříž je světlem celého světa   

 

Související články:

Efrém Syrský: Duch a Oheň 
Jan van Ruysbroeck: Myšlenky o Eucharistii  
Cyprián: Chléb náš vezdejší dej nám dnes ...  
Emilián Soukup: Eucharistie prvních křesťanů 1 - Nejstarší svědectví
  Ambrož Milánský: Tato svátost, kterou přijímáš, se uskutečňuje Kristovými slovy  
Reginald Garrigou-Lagrange: Eucharistické Srdce Ježíšovo a jeho dokonalé darování  
Jan Evangelista Urban: Jediná Boha hodná oběť: Kristus na Kříži, Kristus v eucharistii  
Klement Alexandrijský: Skutečný chléb z nebe je tělo Kristovo, tělo zmrtvýchvstalé  
Hilarius z Poitiers: Jako Syn žije z Otce, tak my žijeme ze Syna skrze jeho tělo  
Tertulián: Požíváme a ctíme eucharistii a značíme se znamením Kříže  
Pseudo-Chrysostom: Katechetická promluva na Svatou Paschu 
Antonín Čala: Svědectví tradice o eucharistické oběti 
Karel Boromejský: Eucharistie přepodobňuje v Boha  
Petr Julián Eymard: Nejsvětější Svátost je všechno 
Jan z Jenštejna: De Corpore Christi - O Těle Páně 
Francisco Fernández-Carvajal: Pane, očisti mě...
Gaudentius z Brescie: Eucharistie, Pascha Pána
Irenej z Lyonu: Eucharistie, záruka vzkříšení
Cyril Jeruzalémský: O těle a krvi Kristově
John Henry Newman: Před rozjímáním
Ambrož Milánský: Svatá Eucharistie
Eucharistie - dar ukřižované Lásky  
Jan Tauler: My jíme našeho Boha  
Justin: To čiňte na mou památku 
Ambrož Milánský: O Tajemstvích 
Cyril Jeruzalémský: Katecheze 
Sv. Augustin o eucharistii 

 

Poznámky: 


[1] „Živly na oltáři" - řecky προκειμενα [prokeimena] - dosl. „položené před očima", „předložené", ve smyslu „obětní dary".

[2] Např. Mt 23,26 ad.

[3] Řecky μεταρρυθμιζει [metarrythmizei] - „přetváří", „přeměňuje", „mění".

[4] „Věci nalézající se na oltáři" - stejně jako v pozn. 1.

[5] Gen 1,28.

[6] Řecky παρουσιας [parúsias] - „parúsie", tj. druhý příchod Ježíše Krista ve slávě.

 

[RSS]

Přečteno 2322x

další články