Nacházíte se na: Theofil > Recenze, novinky > Ježíš - světlo slepých

Ježíš - světlo slepých

Lukáš Drexler, 17.5. 2012

KNIHA - Dominik Opatrný: Ježíš - světlo slepých. Uzdravení slepého od narození ve čtvrtém evangeliu, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2011, 156 s., ISBN: 978-80-244-2864-2.

 

V loňském roce vyšla tiskem disertační práce občasného spolupracovníka Revue Theofil a především biblisty Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Dominika Opatrného, Th.D. pod názvem Ježíš - světlo slepých s podtitulem Uzdravení slepého od narození ve čtvrtém evangeliu. Jak do jisté míry naznačuje již samotný název, vydaná práce se zabývá rozborem a výkladem 9. kapitoly Janova evangelia, tedy příběhem o uzdravení slepého od narození.

opatrny-jezis-svetlo-slepych-men-1.jpgV knize, jež má celkem šest kapitol, je tento rozbor a výklad učiněn opravdu „od základu".

První kapitola knihy se zabývá vymezením a členěním dané perikopy, upozorněním na kontext, v jakém se tato perikopa nachází, a stručnou textovou kritikou, jež zmiňuje variabilitu některých veršů perikopy v kritických edicích Nového zákona, a poté je uveden autorův původní překlad řeckého originálního textu.

Druhá kapitola hledá paralely perikopy v Bibli a v další starověké literatuře, což dle autora „může objasnit mnoho otázek" a což v případě starověké literatury považuje za „cenný srovnávací materiál, v konfrontaci s nímž se může jasněji projevit, v čem vypravěč Jan následuje typická schémata své doby a v čem se odlišuje" (s. 31).

Třetí kapitola se snaží stanovit literární druh deváté kapitoly Janova evangelia, neboť „správné stanovení ... literárního druhu určitého textu je nezbytnou podmínkou správné interpretace" (s.47).

Poté následuje čtvrtá kapitola knihy, která se zabývá rozborem a představením hlavních postav dialogu evangelního úryvku: slepce, Ježíše a farizeů, resp. Židů.

Po dosavadních čtyřech přípravných kapitolách přichází v páté kapitole na řadu samotná analýza Janova textu, jež je podstatnou částí knihy a jež postupuje po jednotlivých částech vymezených již v první kapitole knihy. Tato kapitola předkládá čtenáři hutný, avšak srozumitelný rozbor, bohatý na mnohé přínosné podněty, a s důkladností je v ní probírán verš po verši, kdy výklad autora je porovnáván s pohledy mnoha vědeckých autorit z oboru biblistiky. Nemalou část této kapitoly tvoří vložený exkurs věnující se dějinám působení veršů 9,2-3 Janova evangelia zejména u starověkých autorů, např. u sv. Ireneje, sv. Jana Zlatoústého, sv. Augustina ad., a dále u sv. Tomáše Akvinského a u reformátora Jana Kalvína.

Po tomto obsáhlém rozboru textu perikopy knihu uzavírá šestá kapitola, jež klade otázky po historicitě příběhu a jak příběh perikopy zapadá do poselství celého Janova evangelia, kdy z odpovědí na druhou otázku lze vyvodit i závěry pro osobní praktické postoje (což lze činit např. i u analytické části knihy).

Monografie je v závěru doplněna rozsáhlou bibliografií použité literatury, seznamem zkratek a rejstříkem biblických citací, jež se vyskytují v knize. Samozřejmostí je i rozsáhlý poznámkový aparát.

Je zajímavostí, že počátečním impulsem k sepsání této disertační práce, jak uvádí sám autor v úvodu knihy, byla teze jistého tazatele, že výrok Ježíšových učedníků z analyzované evangelní perikopy: „Rabbi, kdo zhřešil, tento [člověk], nebo jeho rodiče, že se narodil slepý?", je prý důkazem údajného původního křesťanského přesvědčení o reinkarnaci, jak to rádi tvrdí někteří lidé, zejména zastánci východních nauk. Vyvrácení tohoto mylného výkladu biblického verše však nakonec není ústředním tématem knihy, i když se autor této tematiky rovněž do určité míry dotýká v analytické části knihy, nicméně i přesto publikace podává hodnotný materiál a podněty k hlubšímu proniknutí do konkrétní pasáže Janova evangelia a jeho smyslu, jako i k seznámení se s biblistickým přístupem k textu Písma. Knize však lze vytknout jeden vážný nedostatek: lze ji zakoupit pouze v takřka dokonale utajeném a v jistých funkcionalitách nefungujícím e‑shopu Vydavatelství Univerzity Palackého (zde). A to je škoda, neboť kniha je to velmi inspirativní a přínosná. Snad se situace v dostupnosti knihy brzy změní k lepšímu.

 

Související články:

Dominik Opatrný: Programy pro práci s biblí
Dominik Opatrný: Bible v počítači - návod k použití
Dominik Opatrný: Rukopisy od Mrtvého moře konečně česky
Dominik Opatrný: Nový Jeruzalém ve Zjevení Janově 1 - Úvod 
Dominik Opatrný: Strongova čísla aneb biblické jazyky pro každého
Monika Zaviš: Daniela Iskrová: Exegeticko-teologický komentár k Prvému Jánovmu listu 
Jan Zlatoústý (Chrysostom): Výklad Janova evangelia - 4. homilie 
Lukáš Drexler: Ježíšovy výroky "Já jsem" v Evangeliu podle Jana
Brigita Švédská: O svatém Janovi, apoštolu a evangelistovi 
Augustin: Výklad Janova evangelia - 1. traktát 
Július Pavelčík: Evangelium podle Jana

 

[RSS]

Přečteno 1480x

další články