Nacházíte se na: Theofil > Recenze, novinky > Staroveký svet zdravia a choroby

Staroveký svet zdravia a choroby

Renáta Knezović, 13.9. 2012

KNIHA - Monika Zaviš: Staroveký svet zdravia a choroby. Uzdravenie v dejinách náboženstiev a medicíny, Univerzita Komenského, Bratislava 2012, 189 s., ISBN 978-80-223-3125-8.

  

Autorka práce sa dlhodobo zaoberá interakciou, interferenciou a integráciou medicíny a náboženstva z historického aspektu oboch uvedených. V rámci evanjelickej teológie sa špecializovala na religionistiku/dejiny filozofie a Starú zmluvu, čo tvorí výborný predpoklad pre štúdium témy jej monografie. Z autorkinho prístupu je zrejmý osobný zápal a viac než akademický záujem o tému, čo sa prejavuje aj v jej detailnom, avšak jednoznačne zrozumiteľnom texte práce.

zavis-staroveky-svet-zdravia-a-choroby-men.jpgPredložená práca je originálna v tom, že v porovnaní so staršími publikáciami pristupuje k zdraviu ako k celostnej záležitosti človeka, ktorá sa nachádza v existenčnom rámci a spolupôsobenia medicíny, resp. liečiteľstva a náboženstva. Staršie diela sú striktne zamerané buď na dejiny medicíny, prevažne štatisticky uvádzajúc fakty na jednej strane, alebo na všeobecný opis náboženských reálií na strane druhej. Pripravovaná monografia skúma problematiku koexistencie medicíny a náboženstva z antropologického a bytostného aspektu jednotlivca i spoločnosti v staroveku. Vybraná literatúra je relevantná a širokospektrálna, čo je dôkazom snahy autorky čo najlepšie uchopiť realitu zdravia a nemoci. Autorka ako teologička dokázala skĺbiť poznatky z dejín náboženstiev, ako spoločenskej disciplíny, s poznatkami z prírodovedne zameranej medicíny a farmácie. Tento prístup je iste jedinečný a je dôkazom autorkinej pantoskopickej erudície. Z uvedených dôvodov je obsah tejto monografie využiteľný rovnako v spoločensky zameraných študijných oboroch, ako aj v prírodovedných. Keďže sa v súčasnosti spoločnosť snaží o návrat k harmónii s prírodou a s ňou súvisiacou telesnou, psychickou a spirituálnou zložkou človeka, práca sa javí ako veľmi aktuálna.

Odborná terminológia je používaná korektne. Text monografie je dobre čitateľný a štylisticky vhodne upravený a zároveň je prehľadne tematicky členený a zrozumiteľný. K lepšej prehľadnosti prispievajú aj autorkou samostatne vytvorené tabuľky (celkovo 20), ktoré si vyžadovali štúdium veľkého kvanta podkladov. Didakticky nápomocný je aj vecný a menný register na konci práce.

Odborná, vedecká a didaktická stránka posudzovanej monografie dosahuje požadovanú úroveň na daný druh práce. Práca má jedinečný prínos a pohľad na staroveké vnímanie zdravia a nemoci, ako aj spôsoby vysporiadania sa s nimi v rámci alebo mimo rámca náboženského kontextu. Autorka sa ako teologička iste dokázala lepšie vžiť do situácie nemocného, nábožensky založeného človeka, než by to dokázal autor, ktorému sú bytostne náboženské dimenzie vzdialené. Práca je religionistického charakteru, čo znamená, že nie je ovplyvnená dogmatickými východiskami cirkevnej príslušnosti autorky alebo hodnotení na základe jej osobného vierovyznania. Tento prístup teológa je raritný, a preto veľmi cenný.

 

Od téže autorky:

Kultura crkvene komunikacije

 

[RSS]

Přečteno 1473x

další články