Nacházíte se na: Theofil > Recenze, novinky > Síla eucharistie

Síla eucharistie

Lukáš Drexler, 26.9. 2012

KNIHA - Elias Vella: Síla eucharistie, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2011, 143 s., ISBN 978-80-7195-520-7.

 

elias-vella.jpgMaltského minoritu Eliase Vellu (*1941) snad není třeba pro jeho obecnou známost příliš představovat. Tento katolický kněz, exorcista, oblíbený exercitátor a autor mnoha publikací je častým návštěvníkem i v naší zemí, kde podává mnohá duchovní cvičení, semináře a přednášky, jejichž ovocem je i většina jeho publikací, z nichž jmenujme např. knihy Ježíš - lékař těla i duše,  Duch svatý - pramen života, Svatost je pro každého, Zakotvit svůj život v Bohu,  O satanovi a mnohé další. Jedním z jeho nejnovějších titulů vydaných v češtině je drobná knížka Síla eucharistie, která je výsledkem slovenského semináře, konaného v roce 2008.

Otec Elias pojednává o tématu eucharistie opravdu zeširoka: ve třinácti kapitolách knihy se dotýká otázek liturgie a liturgického slavení, nastiňuje eucharistické setkání s Ježíšem jako přátelský vztah, rozebírá jednotlivé biblické pasáže týkající se eucharistie, pojednává o vnímání eucharistie v průběhu dějinného putování Církve, nevyhýbá se ani dogmatickému formulování tajemství svátosti oltářní (např. problematika transsubstanciace), zkoumá ji z různých teologických úhlů, uvádí nás do pohledu na eucharistii v jejím vztahu ke kalvarské oběti, učí nás chápat eucharistii jako životdávající pokrm, či kromě jiného nám odkrývá i vztah eucharistie a Církve, nebo v poslední kapitole nás učí nahlížet Marii jako „eucharistickou matku". Jeho úvahy jsou mimo to proloženy různými příběhy, eucharistickými svědectvími a zkušenostmi světců apod.

To, že se jedná o knižní záznam semináře, dosvědčuje jistá stručnost vyjadřování, jistá zkratka. Do určité míry bychom to mohli spatřovat jako výhodu pro jasnost, srozumitelnost, pro „tah na bránu", ovšem ve skutečnosti to lze vnímat i jako jistou nevýhodu, neboť na mnoha místech mohou taková „zkratkovitá" vyjádření vella-e-sila-eucharistie-2-upr-men.jpgbýt až zavádějící nebo vedoucí k omylu. Pro takový příklad „teologické rozvolněnosti" můžeme poukázat např. na část v 11. kapitole, nazvanou „Tvé slovo mi svítí na cestu" (s. 114-116), kde o. Vella, zdá se, vybízí ke tvoření teologických výroků primárně z Písma, jako kdyby neexistovala posvátná Tradice a jako kdyby Písmo samotné („Sola Scriptura"), a nikoli vtělené Slovo Otce, zvěstované apoštoly, bylo pramenem Božího Zjevení i naší křesťanské víry. Podobně zjednodušujících či „rozvolněných" míst lze v této knize nalézt více. Nicméně i přesto kniha může přinést mnohou inspiraci. Je zřejmé, že o. Vella sděluje nikoli akademicky vytříbené a teologicky vybroušené formulace, ale něco, čím žije, čemu věří, co ho naplňuje, proměňuje a vede k živoucímu vztahu s Ježíšem a co chce s námi jednoduchým způsobem sdílet, abychom se stali „eucharistickým člověkem". A tak o. Elias nám „láme chléb" vlastního nitra, vlastního života, aby nás dovedl k co nejhlubšímu vztahu s Tím, který se „láme" pro naši spásu a Jehož přijímáním se stáváme tím, čím je On: Chlebem života. Jak píše sám autor knihy v jejím úvodu: „Nepředkládám teologický traktát, ale nabízím vzácný Ježíšův dar - eucharistii - každému člověku. Mým cílem není zahrnout vás novými poznatky o eucharistii, ale spíše ukázat cestu, jak se stát eucharistickým člověkem" (s. 12).

 

Ukázky z knihy:

Já v tobě a ty ve mně

Mše uzdravuje a osvobozuje od Zlého 

 

Od téhož autora:

Podvod magie 
Svatí Karmelu 
U Boha a u lidí 
Alžběta od Trojice
365 dní s mystiky Karmelu 
Gabriele Amorth: Exorcisté a psychiatři
Heinrich Kraft: Slovník starokřesťanské literatury
V "communiu" s kardinálem J. H. Newmanem
John Henry Newman: I pokus se počítá

 

Související články:

Emilián Soukup: Eucharistie prvních křesťanů 1 - Nejstarší svědectví
Emilián Soukup: Eucharistie prvních křesťanů 3 - Eucharistické zkušenosti 
Jan Zlatoústý (Chrysostom): Slovo proměňuje chleba a víno v tělo a krev Krista
Antonín Čala: Svědectví tradice o eucharistické oběti
Petr Julián Eymard: Nejsvětější Svátost je všechno
Jan z Jenštejna: De Corpore Christi - O Těle Páně 
Bonaventura: Modlitba před Nejsvětější svátostí  
Ambrož Milánský: Svatá Eucharistie
Justin: To čiňte na mou památku 
Sv. Augustin o eucharistii

[RSS]

Přečteno 1463x

další články