Nacházíte se na: Theofil > Ježíš Kristus > Kristus Král

Kristus Král

24.11. 2012

"Víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem." (Matoušovo evangelium 20,25-27)

 

Ač největší,

stal se nejmenším.[1]

Ač původu nejvznešenějšího,

přesto zrozen v dobytčí stáji.[2]

Ač Pán stvoření a dědic Věčnosti,[3]

přesto živen prací vlastních rukou.[4]

Ač Tvůrce celého stvoření,[5]

přesto nemá, kde by hlavu složil.[6]

Ač Pán,[7]

přesto slouží svým služebníkům.[8]

 

A cestou k intronizaci

namísto koněm vezen na oslátku,[9]

namísto palmovými ratolestmi „ovíván" důtkami vojáků,[10]

namísto královským šatem oblečen do purpuru krve,

namísto korunou ze zlata korunován trním,[11]

namísto polibky poctěn plivanci,[12]

namísto slovy chvály častován rouháním,[13]

namísto nesení na nosítkách králů obtížen břevnem kříže,[14]

namísto žezla a jablka vtlačeny do dlaní hřeby,[15]

namísto trůnu ze zlata usazen na trůn kříže,

namísto vína pohoštěn octem,[16]

namísto královské pocty započten mezi zločince,[17]

namísto slávy ponížení.

 

 ukrizovani-004-men.jpg

 

A On

místo pomsty a hněvu,

místo spravedlivého ztrestání,

místo moci vojsk a legií andělů[18]

pokorně odevzdán,

vydán,

dobrovolně bezmocen.

A ač sám bez viny,

přijal na sebe vinu mnohých.[19]

Syn královské krve,

skutečný Aristokrat.

 

Můj Král.

Tvůj Král?

 

„Způsobem bytí byl roven Bohu,

a přece na své rovnosti nelpěl,

nýbrž sám sebe zmařil,

vzal na sebe způsob služebníka,

stal se jedním z lidí.

A v podobě člověka se ponížil,

v poslušnosti podstoupil i smrt,

a to smrt na kříži.

 

Proto ho Bůh vyvýšil nade vše

a dal mu jméno nad každé jméno,

aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno

- na nebi, na zemi i pod zemí -

a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával:

Ježíš Kristus je Pán."

 

(List Filipským 2,6-11)

 

„Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít.

Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout."

 

(2. list Timotejovi 2,12)

 

„Budiž ve vás tedy takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši..."

 

(List Filipským 2,5)

 

Související články:

Terezie od Ježíše: Ty jsi Král!  
Vladimír Losskij: Velikost Kristova kříže  
Richard Špaček: O královském úřadě Kristově  
Origenes: Velikost Boha se zjevila v jeho umenšení  
Hans Urs von Balthasar: Tajemství božské bohaté chudoby  
Cyril Alexandrijský: Skrze kříž se Kristus stal Králem nad světem  
Origenes: Ježíš Kristus je Král, avšak jeho Království není z tohoto světa  
Ježíšovo království není z tohoto světa, ale je a bude nad tímto světem  
Dariusz Kowalczyk: Kenoze Ducha Svatého  
Irenej z Lyonu: Kristus je králem všech lidí  
Silvestr Maria Braito: Kristus Král  

 

Poznámky:


[1] Lk 2,12.

[2] Lk 2,7.

[3] Žid 1,2.

[4] Mk 6,3.

[5] Jan 1,10; Kol 1,16; Žid 1,2.

[6] Mt 8,20; Lk 9,58.

[7] Jan 13,14.

[8] Jan 13,3-16; Mk 10,45.

[9] Zach 9,9; Mt 21,7

[10] Jan 19,1.

[11] Jan 19,2.

[12] Mt 26,67.

[13] Lk 23,39; Mt 27,39.

[14] Jan 19,17.

[15] Jan 20,25.

[16] Lk 23,36; Jan 19,29.

[17] Lk 22,37.

[18] Mt 26,53.

[19] Iz 52,5-10.

 

[RSS]

Přečteno 2162x

další články