Nacházíte se na: Theofil > Recenze, novinky > Ikony anjelov - Obrazy nebeských poslov

Ikony anjelov - Obrazy nebeských poslov

redakce, 8.12. 2012

KNIHA - Ivan Bentchev: Ikony anjelov. Obrazy nebeských poslov, Vydavateľstvo Oto Németh, Bratislava 2012, 256 s.

 

V těchto dnech se na pulty knihkupectví dostává další mimořádná a pozoruhodná publikace: Ikony anjelov - Obrazy nebeských poslov od významného  autora a znalce ikon Ivana Bentcheva (1944), kterou vydává slovenské Vydavateľstvo Oto Németh, dlouhodobě se zabývající fenoménem ikon a ikonopisectví, spojené s ikonopiseckou Dielňou Archanjela Rafaela.

ivan-bentchev-002-vyr-men.jpgPůvodem bulharský, avšak v Německu žijící autor Ivan Bentchev (Иван Бенчев) patří k významným znalcům ikon. V letech 1966-1972 absolvoval magisterské studium v Polsku na Fakultě restaurování Krakovské univerzity umění a posléze na univerzitě v Bonnu studoval v letech 1974-1980 dějiny umění a slavistiku. V 80. letech se věnoval studiu ikon v nejvýznamnějších muzeích v Moskvě, Petrohradu, Kyjevu a Tbilisi a až do roku 2009 pracoval v Kolíně nad Rýnem na ochraně památek. Je autorem mnoha publikací, vydaných v němčině, ruštině a angličtině, z nichž jedna nyní vychází i ve slovenském překladu, jehož se na základě německého a ruského znění knihy (Engelikonen. Machtvolle Bilder himmlischer Boten, Freiburg - Basel - Wien 1999, München 2003; Иконы ангелов. Образы небесных посланников, Moskva 2005) zhostili Assoc. Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. a Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD.

Základ knihy tvoří celobarevné reprodukce nejvýznamnějších ikon andělů, které pochází z nejznámějších světových chrámů, klášterů a muzeí. Tyto reprodukce na křídovém papíře formátu 31 x 24 cm jsou doplněny textovým doprovodem a uvedeny teologicko-historickým vstupem z pera autora knihy, v němž se mimo jiné dozvíme základní informace o andělech v Bibli, u církevních otců a v apokryfní literatuře, o andělské hierarchii u Pseudo‑Dionýsia Areopagity ad.

Sám autor o své knize píše:

„Práca je zasvätená dôležitej časti kresťanskej ikonografie; zaoberá sa vznikom, vývinom a sémantikou špecifickej skupiny ikon - ikonami anjelov. Práca je bohato ilustrovaná, má znaky náučno-encyklopedického diela. Jej cieľom je poskytnúť čitateľom ucelené informácie o početných obrazoch anjelov v umení zjednotenej a východnej cirkvi. Obrazy anjelov predstavené najmä v podobe ikon, tj. tabuľovývh malieb raného a byzantsko-slovanského kresťanstva, boli napísané veriacimi umelcami pre veriace publikum a v súlade s týmto určením boli prijímané aj ako umelecké výtvarné svedectvá viery. bentchev-ikony-anjelov-men.jpgPripúšťame, že v súčasnosti nie všetci uznávajú tento postoj, no našou úlohou nie je desakralizovať ikony, ale naučiť sa im rozumieť. Usilujeme sa pridržiavať upozornenia významného historika a religionistu o tom, že fenomén sa narúša práve vtedy, ak ho skúmame mimo sféry jeho existencie.[1] Vychádzame pritom z jednoduchej pravdy, že interpretácia sakrálnych umeleckých diel musí nevyhnutne vychádzať z údajov, ktoré sú zafixované v literárnych pamiatkach, a naopak. V tejto súvislosti je zrejmé, že v knihe budeme využívať biblické texty, apokryfické rozprávania, liturgické pramene, myšlienky cirkevných otcov a teológov, ktoré sú spojené s témou anjelov. Ako obrazový materiál budeme využívať ilustrácie vysokej umeleckej hodnoty. Samozrejme, že sme do našej práce nemohli pojať celé spektrum tém, všetky sujety a aspekty, ktorých rôznorodosť je veľmi obšírna, podobne ako je aj objekt nášho výskumu. Veríme, že do rúk čitateľov sa dostáva publikácia, ktorá neprináša klišéovité informácie, ale predstavuje mnohorakosť tohto druhu umenia aj so všetkými jeho protirečivými tendenciami. ... Kniha ponúka úplné opisy ikon anjelov rozličných historických období od raného kresťanstva a stredoveku, keď cirkev ešte nebola rozdelená na západnú a východnú, až po umenie východnej cirkvi novoveku. Pre ľahšie pochopenie a prehľadnosť je publikácia rozdelená na jednotlivé tematické skupiny spojené do väčších celkov - kapitol. ... V publikáciu sú predstavené vrcholné umelecké diela najznámejších chrámov, monastierov a múzeí sveta. Osobitné miesto v knihe patrí ikonám, ktorých fotografie neboli doposiaľ zverejnené.

Čitatelia, či už ateisti, alebo veriaci, hneď spozorujú, že prístup k duchovnému obsahu ikonografie anjelov v tejto knihe sa výrazne odlišuje od umenovedných záujmov o formu a obsah tabuľovej maľby. Naším zámerom je ľuďom priblížiť úctu tých, ktorí vnímajú poslanie nebeských síl, a zároveň ich priviesť k účasti na duchovnom bohatstve, ktoré sa opiera aj o súčasné poznatky z oblasti teológie a dejín umenia." (s. 7)

Kniha Ikony anjelov - Obrazy nebeských poslov je v česko-slovenském prostředí výjimečnou a jak pro svůj obsah, tak pro jeho zpracování doporučeníhodnou knihou. V případě zájmu o knihu odkazujeme zájemce přímo na vydavatele knihy, kde lze knihu získat s výraznou slevou, a doufáme, že se kniha co nevidět dostane také do českých knižních distribucí.

 

Ukázky z knihy: 

ikony-anjelov-11-12-men.jpg 

ikony-anjelov-21-22-men.jpg 

ikony-anjelov-25-26-men.jpg

ikony-anjelov-31-32-men.jpg

ikony-anjelov-39-40-men.jpg

 

 Textové ukázky z knihy:

Ikony anjelov 1/3 - Biblické učenie o anjeloch
Ikony anjelov 2/3 - Rané kresťanstvo a apokryfy 
Ikony anjelov 3/3 - Hierarchia anjelov: od apoštola Pavla po Dionýza Areopagitu 

 

Související články:

Pravoslavný kříž
Miroslav Iľko: Ikonostas
Ikonostasy (fotogalerie)
Rafail Karelin: O jazyku pravoslávnej ikony 1/2 
Rafail Karelin: O jazyku pravoslávnej ikony 2/2 
Ladislav Németh: Pravoslávna ikona - kánon a štýl
Lukáš Drexler: Pravoslávna ikona - kánon a štýl II. (recenze)

 

banner-dielna-arch-rafaela-2.jpg

  

Poznámky:


[1] Srov. Mircea Eliade, Die Prüfung des Labyrinths. Gespräch mit Claude-Henri Roquet, Frankfurt a. M. 1987, s. 155.

 

[RSS]

Přečteno 2822x

další články