Nacházíte se na: Theofil > Duchovní život > Duchovní výstrahy

Duchovní výstrahy

sv. Jan od Kříže, 13.12. 2012

Několik krátkých výroků a rad, jež sv. Jan od Kříže (1542-1591) udělil v rámci své služby duchovního vedení řeholníkům a řeholnicím z jemu svěřených karmelitánských komunit a jež odráží hloubku Janovy duše a jeho vztahu s Bohem.

 

jan-od-krize-007-upr-men.jpg
 

 

170. Čím více se straníš věcí pozemských, tím více se přibližuješ nebeským a více nacházíš v Bohu.

171. Kdo dovede odumřít všemu, bude mít život ve všem.

172. Odvrať se od zlého, čiň dobré a hledej pokoj.[1]

173. Kdo si stěžuje nebo reptá, není dokonalý, ba ani dobrý křesťan.

174. Pokorný je ten, kdo se skrývá ve své vlastní nicotě a dovede sebe svěřit Bohu.

175. Mírný[2] je ten, kdo dovede snášet bližního a snášet sám sebe.

176. Chceš-li být dokonalý, prodej svou vůli a dej ji chudým duchem, a přijď ke Kristu skrze mírnost a pokoru a následuj ho[3] až na Kalvárii a do hrobu.

177. Kdo se spoléhá sám na sebe, je horší než ďábel.

178. Kdo nemiluje bližního, nenávidí Boha.

179. Kdo koná dobré s vlažností, je blízko pádu.

180. Kdo se vyhýbá modlitbě, vyhýbá se všemu dobrému.

181. Lepší je ovládnout svůj jazyk než se postit o chlebu a vodě.[4]

182. Lepší je trpět pro Boha než činit zázraky.

183. Ó, jaké to budou statky, z nichž se budeme těšit při patření na Nejsvětější Trojici!

184. Nebuď podezíravý vůči svému spolubratru, nebo pozbudeš čistoty srdce.

185. Čím více soužení, tím lépe.

186. Co zná, kdo nezná trpět pro Krista?

 

O výrocích sv. Jana od Kříže

Sv. Jan od Kříže během svého působení jakožto duchovní vůdce a zpovědník sděloval různým osobám, řeholníkům a řeholnicím karmelitánských komunit, jež mu byly svěřeny k duchovní péči, krátké duchovní výroky k povzbuzení a potěšení, a to jak ústně, tak písemně, jak při Janově beatifikačním procesu vypovídá Anna Marie od Ježíše, karmelitka z kláštera Vtělení, kde byl Jan několik let zpovědníkem: „[Jan] měl dar, že uměl potěšit ty, kdo s ním přicházeli do styku, jak slovy, tak svými lístky..."[5] Tyto Janovy výroky se těšily velké vážnosti a postupem času byly shromažďovány a zapisovány do sešitů, jak svědčí Janův životopisec Alonso od Matky Boží: „Když se [Jan] z tohoto kláštera v Beas vracel do svého na Kalvárii, nechával každé řeholnici myšlenku o ctnosti, kterou věděl, že může nejlépe prospívat, aby si je četly a povzbuzovaly se k horlivosti; a vážily si jich tak moc, že ještě po mnoha letech je, jak jsem viděl, uchovávaly v sešitech."[6] Těchto sbírek krátkých Janových výroků udělených duchovně vedeným osobám se zachovalo několik, přičemž u některých z jednotlivých výroků dosud nebylo se stoprocentní jistotou prokázáno Janovo přímé autorství. Největší autoritě a věrohodnosti z těchto sbírek se těší andújarský rukopis, který je sepsán samotným Janem.

Z velkého množství takto zachovaných výroků sv. Jana od Kříže zde uveřejňujeme ty, jež pocházejí z rukopisu kláštera bosých karmelitek v Antequeře. Jejich český překlad pochází od jezuity Jaroslava Ovečky[7] a byl redakcí Revue Theofil upraven s ohledem na španělský originál.

 

Použitá literatura:

  • Jan od Kryża: Dzieła, Kraków 1986.
  • Jan od Kříže: Krátké spisy a korespondence, Kostelní Vydří 1998.
  • Jan od Kříže: Spisy sv. Jana od Kříže, IV. Plamen lásky žhavý, Drobné spisy, Olomouc 1947.

 

Více o sv. Janu od Kříže

 

Od téhož autora:  

Duchovní píseň
Ó plameni lásky živé
Jak dobře znám já zdroj  
O Slovu Božím - Del Verbo divino  
Poučení, která uchovala M. Magdaléna od Ducha Svatého 

 

Související články: 

Marie Konečná: Jan od Kříže - životopis
Evagrius Pontský: Poučení (Capita paraenetica)  
Jaroslav Ovečka: Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 1
Jaroslav Ovečka: Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 2
Jaroslav Ovečka: Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 3
Jaroslav Ovečka: Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 4
Jaroslav Ovečka: Duchovní píseň sv. Jana od Kříže 5

 

Poznámky:


[1] Srov. Ž 34,15 (dle Vulgaty 33,15). Pozn. RTh.

[2] Špan. „Manso..."; v původním českém překladu Jaroslava Ovečky je „Tichý...", které dává vzpomenout na Ježíšovo: „Blaze tichým..." (Mt 5,5). Pozn. RTh.

[3] Srov. Mt 19,21. Pozn. RTh.

[4] V tomto výroku je ve španělském originále obsažen rým: „Mejor es vencerse en la lengua que ayunar a pan y agua", tudíž při snaze o zachování rýmu, ovšem na úkor rytmu i doslovnosti, bychom výrok mohli přeložit např.: „Lépe ovládnout moc úst než o chlebu a vodě půst." K obsahu výroku srov. Jk 1,26. Pozn. RTh.

[5] Jan od Kříže: Spisy sv. Jana od Kříže, IV. Plamen lásky žhavý, Drobné spisy, Olomouc 1947, s. 49; mírně upraveno redakcí Revue Theofil.

[6] Tamtéž; mírně upraveno redakcí Revue Theofil.

[7] Jan od Kříže: Spisy sv. Jana od Kříže, IV. Plamen lásky žhavý, Drobné spisy, Olomouc 1947, s. 163, 288.

 

[RSS]

Přečteno 2061x

další články