Nacházíte se na: Theofil > Panna Maria > Odevzdat se Marii

Odevzdat se Marii

Lukáš Drexler, 20.1. 2013

Je mnoho křesťanů, kteří chovají ve vztahu k Marii, Matce Boží jisté obavy, ba dokonce až strach. Je však Někdo, kdo jim již prošlapal cestu...

 

theotokos-001-upr-men-2-ram-mod-men-3.jpg
 

 

Marii se mohu zcela odevzdat, protože to jako první učinil sám Bůh. A já Ho tím následuji. Vždyť sám řekl: „Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník."[1] Ježíšův učedník má mít účast na všem, čím si prošel jeho Pán, neboť křtem je učedník Pána ponořen nejen do Kristovy smrti a jeho zmrtvýchvstání[2], ale do celého Jeho života, „v Krista Ježíše"[3], tedy i do Jeho prodlévání v Marii od okamžiku Jeho panenského početí skrze Ducha svatého[4].

Bůh se v Synu zcela svěřil Marii. Proč bych to nemohl a neměl učinit i já? On jí důvěřoval, i já Jemu i jí důvěřuji. V Marii totiž mohu spolu s Kristem, v nějž jsem vštípen skrze křest a jsem tak údem Jeho Těla[5], růst jako On a mít účast na té skutečnosti, kdy se Bůh a člověk, Nebe i země stávali „jedním tělem". I já se mám stát „jedním tělem"[6] s Bohem a „dorůst zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti"[7].

 

Od téhož autora:

Bůh
Oheň Eliášův
O kontemplaci
Maria souznělá
Panna Maria - Matka Boží
Arte-factum - deo-factum
Zvěstování Panně Marii - počátek "nového stvoření"
Sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu - mariánský mystik  
Bílá sobota - den sedmý, den Hospodinova i Adamova odpočinutí  
"Skrze ni, s ní a v ní" neboli o duchovním mateřství Panny Marie  

 

Související články:

Denis Kartuzián: K Marii
Emilián Soukup: Bohorodička 
Emilián Soukup: Maria prvních křesťanů 
Jacek Salij: Mariánská dogmata a Písmo svaté
Reginald Dacík: Svatý Bernard, Pěvec Matky Boží
Epifanius ze Salaminy: Chvalozpěv o Panně Marii, Bohorodičce 
Wincenty Granat: Bohorodička Panna Maria v Kristových tajemstvích spásy 
Caterinato: Sladká Maria - Panna Maria ve zbožnosti a díle sv. Kateřiny Sienské 
Ludvík M. Grignion z Montfortu: Pojednání o pravé zbožnosti k Nejsvětější Panně
Gabriel od P. Marie Bolestné: Věřím v Tebe, Maria, Matko mého Boha a Matko má!  
Arnold Bostius: Panna Maria je matkou a ochránkyní všech, obzvláště pak synů Karmelu  
Frederick W. Faber: Těm, kdo se bojí, že láska k Panně Marii uškodí zájmům Pána Ježíše 
  Marcin Jan Janecki: Sjednocení s Bohem skrze sjednocení s Marií podle Marie Petyt  
Jan Evangelista Urban: Největší dar od nejsvětější Panny - Tělo Kristovo  
Bonaventura: Te, Matrem Dei, laudamus (Tebe, Matko Boží, chválíme)
Roberto Zavalloni: Učení sv. Antonína Paduánského o Marii - 1. část
Mikuláš Ďurkáň: Hlas otců církve o Panně Marii prostřednici
André-Marie Meynard: Uctívání Svaté Panny a dokonalost
Beda Ctihodný: Blahoslavené lůno, které tebe nosilo...
Gabriel od sv. Marie Magdaleny: Maria Prostřednice
Reginald Garrigou-Lagrange: Ve škole Panny Marie 
Bernard z Clairvaux: A jméno té panny bylo Maria 
Jean-Claude Michel: Mariino panenství po porodu 
Jan Maria Vianney: Panna Maria, prostřednice 
Emilián Soukup: Maria - Matka božské milosti 
Jan van Ruysbroeck: Myšlenky o Panně Marii 
Adrienne von Speyr: Maria, Služebnice Pána 
Efrém Syrský: Píseň o Nejsvětější Panně
Antonín Paduánský: Maria - zářivá duha  
Vidět Marii znamená vidět Ježíše  

 

Poznámky:


[1] J 12,26.

[2] Srov. Řím 6,3-5; Kol 2,12.

[3] Řím 6,3.

[4] Srov. Mt 1,18; Lk 12,26-38.

[5] Srov. 1Kor 12,12-13.27; Ef 5,30.

[6] Srov. Ef 5,29b-32.

[7] Ef 4,13; srov. též Kol 2,10.

 

[RSS]

Přečteno 2008x

další články