Nacházíte se na: Theofil > Svátosti > Eucharistie - dar ukřižované Lásky

Eucharistie - dar ukřižované Lásky

28.5. 2013

Eucharistie - dar, jehož přijímáním nás Pán "vtahuje" do svého probodeného nitra a dává nám pít ze zřídla věčného života tryskajícího z jeho probodeného Srdce. V eucharistii se ukázala a darovala nevyčerpatelná "dobrota a láska našeho Spasitele Boha" (Tit 3,4). Sám Pán se stal naším pokrmem, naším životem, životem těla i duše.

 

ukrizovani-weyden-vyr-men.jpg
 

 

Eucharistie je dar, skrze nějž se nám dává sám ukřižovaný a zmrtvýchvstalý Pán. Eucharistií si přivlastňujeme ovoce Kristovy oběti, posilujeme naše pouto s ním a vrůstáme skrze ni do vnitřního života Božských Osob Nejsvětější Trojice. Eucharistie nás proměňuje zevnitř a daruje nám Kristovo smýšlení.

Ježíš to řekl jasně:

„Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den" (J 6,53-54).

Eucharistie není pouhou vzpomínkou na minulost, na to, co kdysi udělal Pán, ale zpřítomněním toho - a to mocí Pána a jeho Ducha -, co udělal Pán, a podílem na jeho aktu věčné oběti.

I apoštol Pavel jasně zdůrazňuje, že Eucharistií je samotný Pán:

„Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o Tělo Páně, jí a pije sám sobě odsouzení" (1Kor 11,29).

Tuto víru a toto zakoušení dosvědčují křesťané prvních staletí, svědci křesťanské víry a zkušenosti, kteří předávají tradici založenou Kristem, předanou apoštolům a apoštoly jejich následníkům. Dříve křesťané byli ochotni za Eucharistii, tj. za svátostného Krista, položit i život, ostatně stejně jako to udělal sám Pán, aby se nám mohl dát za pokrm věčného života.

Eucharistie není nic jiného než láska Otcova, láska Ducha svatého a láska Kristova, která se nám odevzdává na oltáři Kříže, s probodeným Srdcem na dlani Kříže. Eucharistie není nic jiného než Láska, která touží stát se naším pokrmem, naší touhou i jejím naplněním a stává se pro nás bezmocnou z lásky, aby nás učinila mocnými v Lásce. Eucharistie je sám Ježíš Kristus - vtělený, zrozený z Panny, ukřižovaný na Golgotě, vzkříšený v panenském hrobě a vystoupivší na nebesa. Eucharistie je náš Pán, skrytý očím těla, ale zjevný očím víry, v chlebu zpřítomněný dechem jeho i Otcova Ducha, který z pomíjivé matérie činí nepomíjitelný pokrm. Eucharistie je pokrmem nebeského Království:

„Vezměte a jezte, toto je mé tělo, které se za vás vydává..." (srov. Mt 23,26; Lk 22,19).

 

Související články:

Efrém Syrský: Duch a Oheň 
Jan van Ruysbroeck: Myšlenky o Eucharistii  
Cyprián: Chléb náš vezdejší dej nám dnes ...  
  Jan Zlatoústý: Slovo proměňuje chleba a víno v tělo a krev Krista 
Emilián Soukup: Eucharistie prvních křesťanů 1 - Nejstarší svědectví
Reginald Garrigou-Lagrange: Eucharistické Srdce Ježíšovo a jeho dokonalé darování  
Jan Evangelista Urban: Jediná Boha hodná oběť: Kristus na Kříži, Kristus v eucharistii  
Johannes Marienwerder - Dorota z Montau: Čím více kdo miluje Pána, tím více po něm prahne  
Marie-Vincent Bernadot: Podstata křesťanského života: zůstávat v Ježíši
Jan Evangelista Urban: Největší dar od nejsvětější Panny - Tělo Kristovo 
Jan van Ruysbroeck: O čtyřech znameních Boží věčné lásky  
Tomáš Akvinský: Drahocenná a obdivuhodná hostina
Antonín Čala: Svědectví tradice o eucharistické oběti
Karel Boromejský: Eucharistie přepodobňuje v Boha 
Petr Julián Eymard: Nejsvětější Svátost je všechno
Jan z Jenštejna: De Corpore Christi - O Těle Páně 
Elias Vella: Mše uzdravuje a osvobozuje od Zlého 
Mechtilda z Hackebornu: Cena jediné mše svaté
Francisco Fernández-Carvajal: Pane, očisti mě...
Bonaventura: Modlitba před Nejsvětější svátostí 
Ambrož Milánský: Kříž Kristův nám navrací ráj 
Henri J. M. Nouwen: Ježíšova konkrétní láska
Irenej z Lyonu: Eucharistie, záruka vzkříšení
Cyril Jeruzalémský: O těle a krvi Kristově 
Ambrož Milánský: Svatá Eucharistie 
René Laurentin: Nejzazší dar Lásky 
Jan Tauler: My jíme našeho Boha 
Elias Vella: Já v tobě a ty ve mně
Justin: To čiňte na mou památku
Ambrož Milánský: O Tajemstvích 
Charles Journet: Ta malá hostie
Karel Říha: "Tajemství víry"
Sv. Augustin o eucharistii
Boží Tělo

 

eucharistia-2-4.jpg

  

[RSS]

Přečteno 1940x

další články